SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 Mülkiyeti Belediyemize ait; Güzeltepe, Yeniköy, Demirçay ve Söke merkez mahallelerinde bulunan zeytin ağaçlarının 2017 – 2018 - 2019 yılı mahsülü ( budama, ilaçlama vs. tüm bakım işi) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif  usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

  • İhale 14.11.2017 Salı günü Başkanlık Makamında Belediye Encümeni huzurunda yapılacak olup, Zeytin mahsullerinin tahmini kira bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıdaki şekildedir.

Sıra

Mahallesi

MEVKİİ

ADA / PARSEL

Cinsi

Mahsuldar Ağaç Sayısı

 Muhammen Bedeli           ( 3 Yıllık )                  

Geçici Teminatı          

İhale Süresi

Saati

1

GÜZELTEPE

KÖY CİVARI

105 / 337 – 104 / 451

ZEYTİN

42

1.368,00 TL

41,04 TL

3 Yıl

14:00

2

YENİKÖY

TEPE

135 / 1

ZEYTİN

150

7.040,00 TL

211,20 TL

3 Yıl

14:05

3

DEMİRÇAY

KÖY CİVARI

101 / 282

ZEYTİN

70

1.680,00 TL

50,40 TL

3 Yıl

14:10

4

SÖKE

MERKEZ

-

ZEYTİN

617

58.320,00 TL

1.749,60 TL

3 Yıl

14:15

           

- 2.sırada bulunan Yeniköy Mahallesi 135 ada 1 parseldeki çam ağaçlarının tasarrufu Belediyemize ait olup, ihale kapsamında değildir.

 

3.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

- Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.

- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak                     girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.

- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Kira şartnamesi( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

4- 3 ( Üç ) yıllık İhale bedelinin tamamı sözleşmeye müteakip peşin ödenebilecek olup, taksitle ödenmek istenmesi halinde; ihale bedelinin yarısı peşin kalanı 2 eşit taksitte, 1. Taksit 20.12.2018, 2. taksit 20.12.2019 tarihlerinde olmak üzere Belediye Meclisinin kira artış oranlarına göre artış uygulanarak ödenebilecektir.

5- Şartname 100,00 TL bedelle Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.

6- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

7- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlanen duyurulur.