LEVENT TUNCEL

Söke Belediye Başkanı

LEVENT TUNCEL

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.
1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.
1986'dan bu güne Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel;  Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam ediyor.

BAŞKA BİR SÖKE MÜMKÜN! diyerek SÖKE'Yİ SEVİYORUM parolasıyla çıktığı yolda Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.  

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmelik

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç,Dayanak,Kuruluş ve Tanımlar 
 
Amaç 
Madde 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Yasal dayanak
Madde 2-(1) Bu yönetmelik; 03/07/2015 tarihli5393 sayılı Belediye Yasası?nın 15/b ve 18/m maddeleri ile yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Kuruluş
Madde 3- (1) Fen İşleri Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar sorumluya bağlı olarak görev yapan İhale, Yapım, Yol, Bakım Birimi, Park Bahçeler Birimi, Proje Birimi, Kentsel Yenileme Birimi, Şantiye Birimi (Asfalt-Parke-Bordür Bölümü, Atölyeler Bölümü, Kademe Bölümü) ile İdari ve Mali İşler Biriminden oluşur.
 
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
a. Belediye  : Söke Belediyesini,
b. Başkanlık: Söke Belediye Başkanlığını,
c. Encümen:  Söke Belediye Encümenini,
d. Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğünü,
e. Birim: Müdürlük bünyesinde oluşturulan alt birimleri,
f. Personel  : Fen İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli 
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk
 
Görevleri
MADDE 5- (1) Fen İşleri Müdürlüğünün görevleri;
 
a) İhale, yapım, yol, bakım birimi, şantiye birimi bünyesinde;
1) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar plan ve programları gereğince yeni yollar açmak; gerekli proje, keşif ve ön hazırlıkları yapmak, onaylamak veya onaylatmak; bu amaçla yapılacak kamulaştırmalar için gerekli ön işlemleri yapmak,
2) Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfalt malzemelerini ihtiyaca göre zamanında temin etmek, serimini yapmak ve asfaltlamaya ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek, 
3) Yasa gereği belediyemizin sorumluluğunda olan yolların, kaldırım, asfalt ve sanat yapıları ile tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri halde tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak; bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkındaki teknik esaslara ait vasıf ve şartların değiştirilmesi veya ilavesi için önerilerde bulunmak,
4) Belediye hizmet binalarının ve lojmanların yapım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
5) Kış aylarında karla-buzla mücadele etmek, tuzlama ile trafik akışını sağlamak,
6) Gerektiğinde uygulamalar öncesi anket çalışması yapmak,
7) İlgili mevzuat gereği tüm altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını AYKOME ile koordineli olarak yürütmek; altyapı kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,
8) Yol, asfalt ve tretuvar hizmetleri karşılığında mükelleflerden alınacak katılım bedellerinin tespitini yapmak ve tahsili için gecikmeksizin Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
9) İlgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüğe bağlı birimlerin hizmetleri sırasında ihtiyaç duyacağı danışmanlık, mal, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin Kamu İhale Kanununda belirlenen iş ve işlemleri yürütmek, 
10) İmara aykırı yapı ve gecekonduların yıkım işlerinde birimlere lojistik (iş makinesi, araç gereç ve personel) destekte bulunmak, 
11) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin imkanları ölçüsünde mahalli idareler, eğitim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenmek veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunmak,
12) Müdürlük bünyesindeki atölyelerin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak,
13) Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazası, hizmet gereklerine göre sevk ve idaresi ile iyi kullanılmalarını sağlamak, 
14) Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirin alınmasını sağlamak,
15) Belediyedeki tüm araç ve iş makineleri ile müteferrik işlerin bakım, onarım ve ikmal işlerini yapmak,
16) Belediye hizmetlerinde etkin kullanılmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış veya atıl araçların Taşıt Kontrol Raporunu hazırlamak, daha sonra satışını yapmak veya hurdaya yırmak,
17) Bakım, onarım, ikmal hizmetlerinin geliştirilmesi (tesis, ekipman, yedek parça, tezgah-teçhizat, takım-avadanlık vb.) için gerekli her tür araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunmak,
 
b) Park bahçeler birimi bünyesinde;
 
1) İmar planında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya bölgeleri, meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik, müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak,
2) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ( Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak ya da yaptırmak, 
3)Belediye için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurmak geliştirmek, bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak,
ç) Ağaçlandırma çalışmaları (Genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapmak veya yaptırmak,
4) Yeşil alanlarda sulama ve aydınlatma tesisatlarının kurulması, bank, çöp kutusu vb. kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, yerine montajı, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
5)İlçe sınırları dahilindeki ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programları hazırlamak, yapmak veya yaptırmak,
6)İlçenin kent peyzajı için tasarımlar yapmak projelendirmek, uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
7) Belediye için gerekli atölyeleri kurmak, yeni atölyeleri işletmek, alet ve ekipmanlarını temin etmek, 
8)Kısa, orta ve uzun vadeli programlara göre, düzenlenecek olan açık ve yeşil alanlar (çocuk bahçesi, park, spor alanı, rekreasyon alanı vb.)  için gerekli olan her cins inşaat, tesisat ve bitki malzemeleri ile araç gereçlerin tespitinin yapılarak bu mal ve hizmet alımlarının teminini sağlamak,
9)Yapılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturmak ve Belediye Meclisine sunmak,
10) Parklar ve yeşil alanları; buralarda bulunan kent mobilyalarını, ağaç ve süs bitkilerini tahrip eden kişi ve kuruluşları tespit etmek, kişi ve kuruluşların verdikleri hasarı tazmin etmek için; hasar tespit bedelini belirlemek, hasar tespit raporu düzenlemek ve tespit listesi oluşturularak Encümene takdim etmek,
11) Park, bahçe, koru ve yeşil alanlarda düşünülen her türlü fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek,
12) Nakledilmesi gereken ağaçların naklini yapmak,
13) Botanik ve hobi bahçeleri oluşturmak ve halkın yararlanabileceği hale getirmek. Müdürlüğün görev alanlarını ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim kursları açmak, açtırmak ve açılan kurslara katılımı sağlamak, gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,
14) İlçe halkının yaşanabilir çevre, örnek bahçe, yeşil alanlar konusunda bilgisi ve görgüsünü artırmak için bayramlar, festivaller, sergiler, kurslar, eğlenceler ve yarışmalar tertip etmek, ettirmek,
15) 5393 Sayılı Belediye Kanununun ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin İlçe  Belediyelerinin sorumluluğuna bıraktığı ve Müdürlüğü ilgilendiren diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,
16) Yenilikçi açık-yeşil alan uygulamalarını araştırıp- geliştirmek, hayata geçişine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak,
17) Özgün temalı park uygulamaları yapmak, yaptırmak,
18) Parklarda alternatif enerji kullanımı ve enerji tasarrufuna yönelik önlemler almak, gerekli düzenlemeleri yapmak,
19)  Oyun Sokakları , Geçici Spor ve Oyun Alanı düzenlemeleri gibi rekresif uygulamaları yapmak, yaptırmak.
 
c) Proje birimi bünyesinde;
 
1) Belediye Mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin her türlü yapı ve tesis projeleri hazırlamak yada hazırlattırmak,
2) Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek, gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek,
3) Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden faydalanmak,
4) Mesleki alanlarda Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle, yurtiçi ve yurtdışı meslek örgütleri ile mesleki ve proje teknolojileri gelişmeleri tetkiki için diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişi sağlamak,
5) Stratejik planda belirlenen projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
6) İlçe genelinde yaya ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla araştırma, etüd, proje yapmak ve bu konuda Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ile müşterek çalışmak,
7) Projelerin uygulama süreci kapsamında kontrollük hizmeti vermek, gerekli görülen hallerde hizmet alımı yapmak.
 
ç) Kentsel yenileme birimi bünyesinde;
 
1) Kentsel dönüşüm ve yenileme alanları ile ilgili projeleri hazırlamak, onaylamak,
kararları almak, karar gereklerinin yerine getirilmesi işlemlerini yapmak ve takip
etmek, Kentsel dönüşüm ve yenileme alanları ile ilgili mevzuatın öngördüğü
tüm işlemleri yapmak ve yaptırmak,
2) Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve dönüşüm / yenileme projeleri yapmak veya yaptırmak, kentsel alan genelinde mekansal gelişme, ekolojik kentleşme, sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma çalışmalarını yürütmek.
3) Uygulama imar planı kararları doğrultusunda alt ölçekte kentsel tasarım projelerini yönlendirmek ve sürdürülebilir ekolojik kentleşmeye esas kriterleri belirleyerek, kentsel tasarım rehberi hazırlamak veya hazırlatmak görevlerini yürütmek, 
4) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliklerine göre Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
5) Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen konut kısımlarının sağlıklaştırılması veya yenilenmesi ile sağlıksız kent parçalarının sağlıklı ve donatı standartları yüksek kent alanlarına dönüştürülebilmesi için, İlçe dahilinde belirlenen kentsel dönüşüm / yenileme / sağlıklaştırmaya yönelik her ölçekteki çalışmaları yürütmek .
 
d) İdari ve mali işler bünyesinde,
 
1)Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
2) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
3) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
4) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
5) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
6) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
7) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
8) Bölümlerin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını aylık ve yıllık olarak icmallerini hazırlanmasında koordineyi sağlamak,
9) Müdürlüğün yıllık faaliyetlerinin elektronik ortamda kayıtlarını hazırlanmasında yardımcı olmak,
10) Müdürlüğün yıllık gider bütçesi için bölümler arası gerekli koordineyi sağlayarak bütçenin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 
    
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu
MADDE 6-(1) Fen İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
 
a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak, 
b) Belediyenin politikasına ve stratejik planına uygun olarak Müdürlük hedeflerini belirlemek, takip ve koordine etmek.
c) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek, 
Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek
ç) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak, 
d) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
e)Fen işleri Müdürlüğüne gelen bina, tesis, restorasyon, park yapım ve onarım işlerine ait her türlü taleplerin değerlendirmesini yaparak stratejik plana esas teşkil edecek yapı işlerinin koordinasyonunu sağlamak.
f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
g)Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile iletişimi sağlamak.
ğ)Belediye içi ve dışı görüşmelerde kurumu temsil etmek.
h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
ı) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
i)Bölüm ile ilgili kuruluş içi / dışı denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve denetim raporuna göre gerekli düzeltici faaliyet planını hazırlamak.
j) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
k)Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek.
l) Disiplin Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
Şefin  görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 7-(1) Şef görev ve hizmetlerinden Müdürüne, Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup ,
 
a) Kendisine bağlanan birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b)Belediyemiz stratejik planı kapsamında belirlenmiş olan projelerden, biriminin sorumluluğunda olanların bütçe ve proje modülü işlemlerini yapmak, Biriminin yıllık çalışmaları ile ilgili tüm birimlerle koordinasyonu sağlayarak Fen İşleri Müdürlüğü yıllık çalışma raporunu gerek yazılı ve görsel, gerek de sunum olarak hazırlamak ve bütçe verileri ile birleştirmek,
c)Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç/personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
ç) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.
d) Müdüre karşı sorumludur.
 
İhale, yapım, yol, bakım biriminin görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1)İhale, Yapım, Yol, Bakım Birimi,
 
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar plan ve programları gereğince yeni yollar açmak; gerekli proje, keşif ve ön hazırlıkları yapmak, onaylamak veya onaylatmak; bu amaçla yapılacak kamulaştırmalar için gerekli ön işlemleri yapmak,
b) Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfalt malzemelerini ihtiyaca göre zamanında temin etmek, 
c) Belediye hizmet binalarının ve lojmanların yapım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
ç) Gerektiğinde uygulamalar öncesi anket çalışması yapmak,
d) İlgili mevzuat gereği tüm altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını AYKOME ile koordineli olarak yürütmek; altyapı kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,
e) Yol, asfalt ve tretuvar hizmetleri karşılığında mükelleflerden alınacak katılım bedellerinin tespitini yapmak ve tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
f)Belediye sınırları içinde plan genelinde 3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması yapım işleri ile eş zamanlı olarak yol projelerini hazırlamak veya yüklenici firmalara hazırlatılmasını sağlamak. 
g)Dış kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin değerlendirilerek iş programına alınmasını sağlamak. 
ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüğe bağlı birimlerin hizmetleri sırasında ihtiyaç duyacağı danışmanlık, mal, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin Kamu İhale Kanununda belirlenen iş ve işlemleri yürütmek, 
h) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin imkanları ölçüsünde mahalli idareler, eğitim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenmek veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunmak,
ı) Müdürlük bünyesindeki atölyelerin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak,
i) Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirin alınmasını sağlamak,
j) Bakım, onarım, ikmal hizmetlerinin geliştirilmesi (tesis, ekipman, yedek parça, tezgah-teçhizat, takım-avadanlık vb.) için gerekli her tür araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunmak,
k)Belediye tarafından inşa edilmekte olan yapıların onaylı projesine uygunluğunu kontrol etmek,
l)Yürütülen işlerin sözleşme, şartname, proje ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına; hazırlanan iş programlarına uygun olarak yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlamak,
m) Projelerin ilgili mevzuat çerçevesinde keşif, metrajını ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak ihaleye hazır hale getirmek, 
n) Piyasadan ve resmi kurumlardan derleyeceği bilgilerle yaklaşık maliyetleri belirlemek,
o) Kesin hesap çalışmalarına esas olacak rapor, cetvel ve formları hazırlamak, 
ö) İnşası tamamlanan ya da tasfiye edilen işlere ait kesin hesap hak edişlerini yapmak, 
p) Yapılacak işler için gerekli malzemeleri, araç ve gereçleri temin etmek; bordürtaşı, beton plaktaş, küptaş, kum, çimento, mozaik vb. malzemelerin teminini ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
r) Belde sakinlerinden gelen talepler, istek ve öneriler arazi kontrollerini ve çalışmaları yaparak imkanlar ve çalışma programlarını dikkate alarak değerlendirmek, geri bildirim yapmak,
s) Engelsiz yaşam için düzenlemeler ve çalışmalar yapmak, 
ş) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.
 
Şantiye birimi
MADDE 8-(1)Şantiye Birimi; Asfalt parke bordür, Atölyeler ve Kademe bölümlerinden oluşur.
 
a) Asfalt parke bordür
 
1) Yasa gereği belediyemizin sorumluluğunda olan yolların, kaldırım, asfalt ve sanat yapıları ile tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri halde tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak; bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkındaki teknik esaslara ait vasıf ve şartların değiştirilmesi veya ilavesi için önerilerde bulunmak,
2) Asfalt kaplama, plaktaş, küptaş, bordür, merdivenli yol, istinat duvarı, belediye hizmet binası ile belediyemize ait tüm birimlerin her türlü yapım ve onarımları ile ahşap kalıp işlerini yapmak; gerekli şantiye ve kontrol birimlerini kurmak, çalışmaları denetlemek,
3) Yıllık iş programına göre ekipler kurmak ve ekiplerin yapacağı işleri gösteren iş programları hazırlamak, ekiplerin çalışmalarını ve sonuçlarını izlemek,
4) Yürütülen iş ve işlemlerin iş programına, işin şartnamesine, fen ve sanat kaidelerine göre zamanında yapılıp yapılmadığını denetlemek,
5) Mevcut bozulmuş yolların bakım ve onarımlarını yapmak,
6) Araç ve makinelerin çalışma sahasında bulunmasını sağlamak,
7) Engelsiz yaşam için düzenlemeler ve çalışmalar yapmak,
8) Belediye hizmet binalarının ve lojmanların yapım ve onarım işlerini yapmak 
9) Kış aylarında karla-buzla mücadele etmek, tuzlama ile trafik akışını sağlamak,
10) İmara aykırı yapı ve gecekonduların yıkım işlemlerinde birimlere lojistik (iş makinesi, araç, gereç ve personel) destekte bulunmak,
11) Parke ve bordür üretim santralinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
12) Parke ve bordür santralinde üretilen malzemelerin tespiti, talebi, temini, stoklanması ve kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yapmak,
13) İmal edilen parke, bordür ve türevi malzemelerin istenilen niteliklere uygun olup olmadığının kontrolünü yapmak, 
14) Sevk ve irsaliye işlerini yapmak,
15) İlçe sınırları içindeki imarlı ve imarsız bölgelerde mevcut veya yeni açılan yolların asfalt kaplamalarını ve nokta tamirlerini yapmak,
16) Asfalt şantiyesinden kısa, orta ve uzun vadede talep edilecek asfalt miktarını belirleyerek Müdürlüğü bilgilendirmek,
17) İhtiyaç duyulan her türlü malzeme ve sabit tesis önerilerini belirleyip projelendirerek Müdürlüğe sunmak,
18) Bitümlü malzemelerin gönderilmesi, depolanması ve kullanılması için gerekli makine ve tesislerin bakım ve onarımları ile her türlü malzeme ihtiyaçlarını sağlamak,
19) Alt yapı kuruluşlarınca yapılan kazıların uygunluğunu kontrol etmek, gerekli uyarıları yapmak ve rapor etmek,
20) Yol çalışmaları sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını ve uyarıcı levhaların konulmasını sağlamak,
21) Talep ve şikayetleri yerinde incelemek ve gereğini yapmak,
22) Yıllık çalışma programına göre yapılacak işler için gerekli iş makine ve ekipmanlarını saptamak, eksikliklerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,
23) Diğer birimlerle birlikte makinelerin iş yerlerine dağıtımına ilişkin günlük ve aylık dağıtım programlarını hazırlamak,
24) Makinelerin atölyelerde yapılacak genel bakımlarına ilişkin programın hazırlanmasında atölye ile müşterek çalışarak iş programının aksamamasını sağlamak,
25) Yol ve tesis yapımı için gerekli şantiye ve kontrol ekibinin kurulmasını sağlamak; araç, gereç ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışmaları sürekli kontrol etmek,
26) Yol yapım makinelerinin randıman kapasitelerine ve çalışma günü esaslarına göre iş programı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek,
27) Belediyenin doğrudan ya da dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli platform vb. kurulmasını sağlamak ve anılan bu faaliyetlerin bitimini takiben bunların kaldırılmasını sağlamak
28) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.
 
b) Atölyeler
 
1) Atölyedeki marangoz, boya, kaynak, elektrik, sıhhi tesisat ve döşeme yapım ve onarımıyla ilgili imalatları yapmak,
2) İş programı oluşturmak ve işleri zamanında yapmak,
3) Çalışma programına göre ekipler kurmak ve bu ekipleri yönlendirmek,
4) Çalışma yerlerinde kullanılacak makineler ile yapılacak işler için gerekli araç, gereç ve malzemeyi temin etmek,
5) Atölyede yapılan imalatların arazide ve yerinde uygulanması ve montaj işlerini yapmak,
6) Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara 
araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak
7) Belediyemiz sorumluluk alanı içindeki yerlerde, göreviyle ilgili konularda gelen taleplerin gereğini yapmak,
8) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.
 
c) Kademe
    
1) Belediyemize ait tüm araç ve iş makineleri ile müteferrik işlerin onarımlarını yapmak,
2) Belediyemiz hizmetlerinde çalışan araç, iş makineleri ile sabit makinelerin yıllık maliyetlerini çıkarmak ve bir rapor halinde düzenlemek,
3) Hasara uğrayan araç ve makinelerinin hasar durumlarını tespit etmek, ilgili komisyon marifetiyle iş ve işlemlerini yapmak,    
4) Tüm araç ve iş makinelerinin kayıtlarını tutmak,
5) Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazası, hizmet gereklerine göre sevk ve idaresi ile iyi kullanılmalarını sağlamak,
6) Tamire gelen araç ve iş makinelerine sipariş emri açmak,
7) Araç ve iş makinelerinin aylık ve yıllık yakıt ve yağ sarfiyatlarını izlemek,
8) Araç ve iş makinelerinin periyodik ve ilave yağ bakımlarını takip etmek ve yapılmalarını sağlamak,
9) Kaza yapan araç ve iş makineleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
10) Müdürlüğe ait araç ve iş makinelerinin trafik tescil, muayene iş ve işlemlerini yapmak,
11) İlgili mevzuat gereği araç ve iş makinelerinden ekonomik ömrünü tamamlamış olanlar ile hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapmak,  
12) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.
 
Park bahçeler birimi
MADDE 9-(1) Park Bahçeler Birimi; Büro ve saha bölümlerinden oluşur.
a)Büro bölümü;
1)İmar Planında yeşil alan, park, çocuk oyun alanı, spor tesisi, meydan, rekreasyon alanı, ağaçlandırma alanı  olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamaları ile bakım-onarımlarının gerçekleşmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
2) İmar planında yeşil alan, park, çocuk oyun alanı, spor tesisi, meydan, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların mülkiyet durumuna dair bilgileri Harita Planlama Biriminden sözlü yada yazılı olarak edinerek, mülkiyet sorunu bulunmayan alanları Başkanlık Makamının onayına sunmak. Başkanlık Makamınca onaylananların planlama projelendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
3)İlçenin kent peyzajı için tasarımlar yapmak projelendirmek, uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
4)Kısa, orta ve uzun vadeli programlara göre, düzenlenecek olan açık ve yeşil alanlar (çocuk bahçesi, park, spor alanı, rekreasyon alanı vb.)  için gerekli olan her cins inşaat, tesisat ve bitki malzemeleri ile araç gereçlerin tespitinin yapılarak bu mal ve hizmet alımlarının teminini sağlamak,
5)Yapılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturmak ve Belediye Meclisine sunmak,
6) Parklar ve yeşil alanları; buralarda bulunan kent mobilyalarını, ağaç ve süs bitkilerini tahrip eden kişi ve kuruluşları tespit etmek, kişi ve kuruluşların verdikleri hasarı tazmin etmek için; hasar tespit bedelini belirlemek, hasar tespit raporu düzenlemek ve tespit listesi oluşturularak Encümene takdim etmek,
7) Park, bahçe, koru ve yeşil alanlarda düşünülen her türlü fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek,
8) Botanik ve hobi bahçeleri oluşturmak ve halkın yararlanabileceği hale getirmek. Müdürlüğün görev alanlarını ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim kursları açmak, açtırmak ve açılan kurslara katılımı sağlamak, gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,
9) İlçe halkının yaşanabilir çevre, örnek bahçe, yeşil alanlar konusunda bilgisi ve görgüsünü artırmak için bayramlar, festivaller, sergiler, kurslar, eğlenceler ve yarışmalar tertip etmek, ettirmek,
10)5393 Sayılı Belediye Kanununun ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin İlçe  Belediyelerinin sorumluluğuna bıraktığı ve bölümü ilgilendiren diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.
11) Yenilikçi açık-yeşil alan uygulamalarını araştırıp- geliştirmek, hayata geçişine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.
 
b)Saha bölümü;
1) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ( Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak ya da yaptırmak, 
2)Belediye için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurmak geliştirmek, bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak,
3) Ağaçlandırma çalışmaları (Genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapmak veya yaptırmak,
4) Yeşil alanlarda sulama ve aydınlatma tesisatlarının kurulması, bank, çöp kutusu vb. kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, yerine montajı, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
5)İlçe sınırları dahilindeki ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programları hazırlamak, yapmak veya yaptırmak,
6) Büro bölümü tarafından hazırlanan projelerin uygulamasını yapmak,
7) Belediye için gerekli atölyeleri kurmak, yeni atölyeleri işletmek, alet ve ekipmanlarını temin etmek, 
8) Nakledilmesi gereken ağaçların naklini yapmak,
9) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.
 
Proje birimi
MADDE 13- (1) Proje biriminde; 
 
a) Belediyeye ait binalar, sosyal tesisler ile lojmanların mimari avan projeleri, uygulama projeleri, tadilat ve onarım projelerini hazırlamak; mahal listelerini belirlemek,
b) Belediye Mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin her türlü yapı ve tesis projeleri hazırlamak yada hazırlattırmak
c)Belediye sınırları içerisindeki prestij caddelerinin dış cephe tasarımları ile ilgili
projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
ç)Proje hizmet alımlarında İhale mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, uygulama projelerine ait iş kalemleri ve proje temin maliyetlerini hesaplamak, proje temini ihale dosyasını hazırlamak ve proje kontrollük işlemlerini yapmak.
d)Açık ve kapalı alanların projelendirilmesi esnasında ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projenin tasarımını, planlanmasını ve temin edilmesini sağlamak
e)Üretilen veya temin edilen projelerin uygulaması esnasında imalatlarda kullanılacak malzemelerin niteliklerine karar vermek ve uygunluğunu denetlemek.
f)Hazırlanan projeler ile ilgili gerektiğinde kurum görüşlerini almak, yapım ilgililerine iletilmesini sağlamak
g) Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek, gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek.
ğ) Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden faydalanmak.
h) Mesleki alanlarda Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle, yurtiçi ve yurtdışı meslek örgütleri ile mesleki ve proje teknolojileri gelişmeleri tetkiki için diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişi sağlamak.
ı)Stratejik planda yer alan, yeni yapılacak tesisler ile tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için etkin ve verimli projeler hazırlamak veya hazırlatmak ve bu projelerden maksimum verim alınmasını sağlamak 
i) İlçe genelinde yaya ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla araştırma, etüd, proje yapmak ve bu konuda Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ile müşterek çalışmak. 
j) Projelerin uygulama süreci kapsamında kontrollük hizmeti vermek, gerekli görülen hallerde hizmet alımı yapmak.
k) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.
    
Kentsel yenileme birimi
MADDE 14- (1) Kentsel Yenileme Biriminde, 
a)Kentsel dönüşüm ve yenileme alanları ile ilgili projeleri hazırlamak, onaylamak,
kararları almak, karar gereklerinin yerine getirilmesi işlemlerini yapmak ve takip
etmek, Kentsel dönüşüm ve yenileme alanları ile ilgili mevzuatın öngördüğü
tüm işlemleri yapmak ve yaptırmak,
b)Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve dönüşüm / yenileme projeleri yapmak veya yaptırmak, kentsel alan genelinde mekansal gelişme, ekolojik kentleşme, sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma çalışmalarını yürütmek.
c)Uygulama imar planı kararları doğrultusunda alt ölçekte kentsel tasarım projelerini yönlendirmek ve sürdürülebilir ekolojik kentleşmeye esas kriterleri belirleyerek, kentsel tasarım rehberi hazırlamak veya hazırlatmak görevlerini yürütmek, 
ç)6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliklerine göre Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak 
d)Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen konut kısımlarının sağlıklaştırılması veya yenilenmesi ile sağlıksız kent parçalarının sağlıklı ve donatı standartları yüksek kent alanlarına dönüştürülebilmesi için, İlçe dahilinde belirlenen kentsel dönüşüm / yenileme / sağlıklaştırmaya yönelik her ölçekteki çalışmaları yürütmek 
e)Müdürlük bünyesinde birimin yürüttüğü kentsel tasarım ve dönüşüm çalışmaları ile ilgili, gerek vatandaştan gerek de resmi kurumlardan ve diğer müdürlüklerden gelen taleplere ilişkin çalışma yapmak. 
f) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.
 
İdari ve mali işler birimi
MADDE 15- (1) İdari ve mali İşler biriminde,
 
a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
ç) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
d) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
e) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
f) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
g) Bölümlerin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını aylık ve yıllık olarak icmallerini hazırlanmasında koordineyi sağlamak,
ğ) Müdürlüğün yıllık faaliyetlerinin elektronik ortamda kayıtlarını hazırlanmasında yardımcı olmak,
h) Müdürlüğün yıllık gider bütçesi için bölümler arası gerekli koordineyi sağlayarak bütçenin hazırlanmasına yardımcı olmak,
ı) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
      
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
 
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Söke Belediye Başkanı yürütür