LEVENT TUNCEL

Söke Belediye Başkanı

LEVENT TUNCEL

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.
1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.
1986'dan bu güne Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel;  Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam ediyor.

BAŞKA BİR SÖKE MÜMKÜN! diyerek SÖKE'Yİ SEVİYORUM parolasıyla çıktığı yolda Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.  

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Imar ve Sehircilik Md.lügü Yönetmelik

 SÖKE BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,Kapsam,Dayanak,Kuruluş ve Temel İlkeler
 
Amaç ve kapsam
 
MADDE 1 - (1)  Bu yönetmelik Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.
 
Dayanak
 
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarihli  5393 Sayılı Belediye Kanunu,10/07/2004 tarihli   5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 03/05/1985 tarihli  3194 Sayılı İmar Kanunu ile ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Kuruluş
 
MADDE 3- (1)  T.C. Söke Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ?Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar? hakkında ki, 2006/9809 sayılı kararı gereğince, T.C. Söke Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih ve 2007/4-7 numaralı kararıyla kurulmuştur. 
    (2)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı görev yapan, Harita Planlama Bölümü, Yapı İzin ve Denetim Bölümü, Yapılaşma Kontrol Bölümü, Tarihsel Çevre Bölümü ve Evrak Kayıt Bölümlerinden oluşur.
 
 
Tanımlar
 
MADDE 4- (1)  Bu yönetmelikte geçen;
 
a) Başkanlık : Söke Belediyesi Başkanlığını
b) Belediye: Söke Belediyesini
c) Bölüm: Müdürlük bünyesinde oluşturulan Alt Birimleri
d) Encümen : Söke Belediyesi Encümenini
e) Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü
f) Personel: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Görevli olan tüm Personeli
ifade eder.
Çalışma esas ve ilkeleri
MADDE 5- (1)   Söke Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Hizmet, uygulama, karar alma ve eylemlerinde; hukuka uygunluk, şeffaflık, adalet ve eşitlik, sürdürülebilirlik, 
b) Hesap verebilirlik,
c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda aktiflik ve katılımcılık,
d) Tüm işlerde programlılık ve programa bağlılık,
e) Hizmet için Belediye kaynaklarının kullanımında yerindelik, etkinlik ve verimlilik,
f) Araştırmacılık, 
Temel ilkelerini esas alır. Ayrıca;
1. 25/05/2004 tarihli  5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ile düzenlenen Kamu Görevleri Etik Sözleşmesine riayet eder.
2. Tüm Belediye personelinin ve vatandaşların bilgi almak istemlerinde Bilgi Edinme Yasasının gereklerini yerine getirir.
3. 14/07/1965 tarihli  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 12/05/2003 tarihli  4857 sayılı İş Kanunu gereği düzenlenen Tüzük, Genelge ve Kararnamelerin gereklerini yerine getirir.
 
Personel
MADDE 6- (1)  T.C. Söke Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nde bir Müdür ile mer?i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün görev, yetki ve sorumlulukları
 
MADDE 7- (1)   Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ;
 
a) Belediye sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,
 
b) Kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını, Islah İmar Planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/ plan değişikliklerini hazırlamak, Başkanlık Makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak, kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek,
 
c) Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları hazırlayarak ve/veya kontrol ederek Başkanlık Makamına sunmak,
 
ç) Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda üst ölçek plan kararlarına uygun olarak Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,
 
d) Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, bu amaçla halkı bilgilendirmek,
 
e) Onaylanan planlar doğrultusunda, talep üzerine, parsellerin Kot Krokilerini ve İmar Durumlarını hazırlamak ve ilgililerine vermek,
 
f) Binaya ait mal sahipleri yada vekillerince Müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak,
 
g) Onaylanan projeler doğrultusunda yapı ruhsatı vermek,
 
ğ) İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/ yaptırılmasını sağlamak,
 
h) Yapı denetim Firmalarının Kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,
 
ı) Yapı Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek, 
i) Kaçak inşaatın tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
 
j) İmarlı bölgede İnşaatı devam eden yada biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
 
k) İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
 
l) Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
 
m) Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek,
 
n) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
 
o) 21/07/1983 tarihli  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan Belediye görev ve yetkisindeki işlemleri yerine getirmek, 
 
ile görevli ve yetkilidir.
 
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
 
MADDE 8- (1)  İmar ve Şehircilik Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve Bağlı olduğu Başkan yardımcısına karşı sorumlu olup;
 
a) Bu yönetmelikte açıklanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, verimli, hızlı ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,
 
b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı,  yargı kararlarını ve yayınları takip etmek , personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
 
c) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
 
ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
 
d) İlgili yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 
e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 
f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,
 
g) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda  belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 
ğ) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 
h) Disiplin  amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
 
ı) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak
 
i) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında ilgili makamlardan görüş talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak,
 
j) İş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlamak,
 ile görevli ve yetkilidir. 
 
Bölüm sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları
 
MADDE 9- (1)   Bölüm sorumlusu; kendisine bağlanan Bölümün iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.
 
Evrak kayıt bölümü 
 
MADDE 10- (1)   Evrak Kayıt Bölümü;
 
a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen - giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak,
 
b) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanmasını sağlamak,
 
c) Her türlü genelge, tebliğ, Yönetmelik ve başkanlık emirlerini ilgili personel, birim yada Bölümlere duyurmak,
 
ç) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini ilgili yönetmeliğe göre gerçekleştirmek,
 
d) Müdürlüğün bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak; bilgisayar veri tabanı oluşturmak, istatistikler hazırlamak ve müdürlük faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü raporlamayı gerçekleştirmek,
 
e) Bir harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
 
f) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemlerin sekreteryasını yapmak,
 
g) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
ğ) İşlem gören ada/parsellerin; imarlı ise imar ada parseline göre, imarsız ise Teknik birimince oluşturulacak isimlendirmeye göre karteksler açarak dosyanın hangi büroda işlem gördüğünü belirlemek, Bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak,
 
h) İşlem dosyalarının; arşivde düzenli şekilde saklanmasını sağlamak,
 
ı) Birimlerden talep edilen dosyaları kayıt altına alarak işlem görecek büroya iletilmesini sağlamak, Dosya arşivde bulunmuyor ise karteks kayıtlarına göre hangi Büroda olduğunun bilgisini iletmek,
i) Talep halinde Dosya içeriğine göre suret belge vermek
 
j) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Özel-Tüzel ve kamu kuruluşları ile Başkanlık ve bağlı kuruluşlardan gelen evrakları kaydetmek ve kayda giren evrakların ilgili bürolara dağıtımını yapmak,
 
k) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde işlemi biten evrakların düzenli şekilde evrak defterine  işlenerek gönderilecekleri yere göndermek ve bütün kayıtları elektronik ortama aktarmak, bu iş ve işlemler için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 
l) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 ile görevli ve yetkilidir.
 
Harita planlama bölümü
 
MADDE 11- (1)   Harita Planlama Bölümü;
 
a) İlçe sınırları içinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, yürürlükteki İmar Mevzuatı doğrultusunda 1/1000 ölçekli İmar Planlarını hazırlamak ve bir karar alınması için belediye meclisine sunulmak üzere imza sürecinin tamamlanması için müdürlük makamına sunmak,
 
b) İlgililerince teklif edilen imar planı/değişiklikleri tekliflerini İmar Mevzuatı doğrultusunda incelemek ve bir karar alınması için Belediye Meclisine sunulmak üzere imza sürecinin tamamlanması için müdürlük makamına sunmak,
 
c) Mahkemelerden, Kamu Kurum ve kuruluşları ile şahıslardan gelen dilekçelere İmar Mevzuatı doğrultusunda gerekli araştırmaları yaparak cevap vermek,
 
ç) Kentin onaylı imar planına göre yapılaşması için ilgili diğer Birimler ve müdürlüklerle eşgüdümde bulunmak, gerek duyulması halinde uygulama açısından görüşler bildirmek, Onaylanan İmar planları hakkında ilgili diğer birim ve Müdürlükleri bilgilendirmek, 
 
d) İmar planları ile ilgili Yargı kararlarının  süresi içinde yerine getirilmesini sağlamak,
 
e) Kentin gelişmesi sorunları ve çözümüne yönelik olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bölümleri ile ilgili diğer Müdürlüklere brifingler vermek,
f) Parselasyon planlarına göre talep üzerine ada/parsellerin yapılaşma koşullarını belirten belgeyi Belediye Meclisince belirlenen ücreti karşılığında hazırlayarak vermek,
 
g) Parsel sahiplerinin tabii zeminden kodlandırma ile ilgili taleplerini inceleyerek Encümen yada Meclis tarafından  bir karar alınmak üzere  teklifleri Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak,
 
ğ) Parsellerin İmar durumu tanzim edilirken ada yada parsel ölçeğinde planda tutarsızlıklar ve eksiklikler var ise bu belirsizliği ortadan kaldırmak için Belediye Meclisinde karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak,
 
h) Korunması gereken Kültür ve Tabiat varlıkları ile ilgili planlamaya ilişkin yazışmaları yürütmek tescilli yapıların ve alınan kararların arşivlenmesini sağlamak, ilgili birimler ve Belediyenin ilgili müdürlüklerini bilgilendirmek.
 
ı) İlçe sınırları içinde imar planı uygulaması bitmiş olan tüm ada/parsellerin talep karşılığı hazırlanan imar durumlarının orijinallerinin arşivlenmesini sağlamak,
 
i) Kamu kurum ve kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen İmar Durumu bilgisi isteyen yazı ve dilekçelere ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek,
 
j) Onaylanan İmar planları doğrultusunda parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak, yapılan bu planları inceleyerek Belediye Encümenine karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük makamına iletmek,
 
k) Re?sen veya talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz ,Yola   terk,irtifak hakkı tesisi taleplerini incelemek ve Belediye Encümenine   karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük makamına iletmek,
 
l) Hali hazır Haritaları yapmak veya yaptırmak,
 
m) İşlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve halihazır haritaların Harita ve Planlama  Arşiv bürosunda usulüne uygun saklanmasını sağlamak,
 
n) İmar planları üzerinde yapılan değişikliklerin parselasyon planı üzerine işlenmesini sağlamak, imar planı ile parselasyon planına işlenen bölümün tam ve eksiksiz yapıldığına dair parselasyon planına şerh koymak,
 
o) Re?sen yapılan parselasyon planları  ile ifraz ve tevhid işlemlerinin  aplikasyonunu yapmak,paftalarını oluşturmak ve teknik kontrollerin yapılması için hazırlanan ve onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla kadastro müdürlüğüne iletmek,
 
ö) Tescil işlemi biten ,yeni oluşan ya da değişen ada parsel no?larını İmar Durumu, Yol Kotu ve Arşiv Bölümlerine gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirmek.
 
p) Tescil edilmiş parselasyon planlarıyla oluşan yollara ait yol profillerini hazırlamak ve onay için Müdüriyet Makamına sunmak,
 
r) Talebe bağlı olarak parsel yol kotu ölçümünü yaparak yol kotu tutanağını hazırlamak,
 
s) Talebe bağlı olarak Parsellerdeki binaların su basman kotlarının tasdikli mimari proje ile  uygunluğunu kontrol ederek temel vize tutanaklarını hazırlamak ,
 
ş) Ölçüleri alınan binaların bilgilerinin paftalarına işlenmek üzere Harita ve planlama Arşiv Bölümüne iletmek,
 
t) Tabii zeminle ilgili talep gelmesi halinde ada bazında tabii zemin etüdü hazırlayarak İmar Durumu Bürosuna gereği için göndermek,
 
u) Talebe bağlı ya da şikayete konu olan veya diğer bürolardan istenmesi durumunda binaların gabari ölçümlerini yaparak tutanaklarını hazırlamak,
 
ü) Farklı yol profillerinin oluştuğunun tespit edilmesi halinde herhangi bir talimata gerek kalmaksızın gerekli düzenlemeleri yapmak ve yeni yol profillerini hazırlamak,
 
v) Kotlandırma sırasında olağandışı kot farklılıkları gömülme yada açığa çıkmaların tespiti halinde konuyu ilgili birimine bildirmek,
 
y) Belediye encümenince onanmış olan tüm parselasyon planlarını İmar planı ile karşılaştırarak son kontrolü yaparak korunaklı dolap ve çekmecelerde muhafazasını sağlamak,
 
z) Belediye sınırları içerisinde/sorumluluk dahilinde bulunan tüm halihazır haritaların temin edilmesi, tüm kadastro ve imar parsellerinin bu haritalara işlenmesi, cadde, sokak vb. bilgilerin gerek haritalar üzerine ve gerekse sayısal ortamda işlemek, ve bunların oluşması için gerekli ortamı sağlayarak ilgili birim ve kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak, 
 
aa) Diğer büroların parselasyon planlarına yönelik her türlü resmi taleplerini karşılamak, bu doğrultuda gerekli teçhizat ve ekipmanı sağlamak ve bu konudaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve eğitim ortamları oluşturmak için gerekli yazışmaları hazırlayarak yetkililere sunmak,
 
bb) Encümen ve meclis kararlarına ait tüm bilgileri dosyalayarak kayıt altına almak, diğer birimlerden gelen durdurma ve serbest bırakma talimatlarını, terk ve hibe işlemlerini ada parsel ve hisse bazında gerekli tüm yerlere not koyarak arşivlemek ve elektronik ortama işlemek/işletmek,
 
cc) Harita ve planlama bürolarından gelen tüm bilgi ve belgeleri usulüne göre kayıt altına alarak sayısal ortamda saklanmasını sağlamak 
çç)  Belediye Meclisince uygun bulunan uygulama imar planlarını Büyükşehir Belediye Meclisi onayına göndermek,Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından uygun bulunan uygulama imar planlarını askıya çıkarmak,askı sürecinden sonra kesinleşen uygulama planlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermek 
ile görevli ve yetkilidirler.
 
Yapılaşma kontrol bölümü
 
MADDE 12 - (1)  Yapılaşma Kontrol Bölümünün görev ve sorumlulukları;
 
a) Mevcut binalardaki proje hilafı hususlarının denetimini yapmak,
 
b) Yapıya ve çevreye ilişkin şikayetlerin yerinde incelemesini yapmak,
 
c) Ruhsat ve eklerine ve mevzuta aykırı olan hususları tespit tutanağına bağlamak ve tebligatlarını yapmak. 
 
ç) Vatandaşlardan gelen şikayet ve dilekçelere yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek,
 
d) Kaçak ve ruhsatsız inşaatlarla ilgili 03/05/1985 tarihli  3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yapmak,
 
e) Mevcut binalarda tasdikli projesine aykırı yapılmış değişikliklerle ilgili imar mevzuatının ceza maddeleri doğrultusunda bir karar alınması için Belediye Encümenine rapor sunmak.
 
f) Kaçak yapılarla ilgili düzenlenen zabıtlar hakkında Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda diğer bürolardan görüş ve rapor istemek,
 
g) Kaçak ya da ruhsata aykırı hususların Fen İşleri Müdürlüğünce onaylı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak bakımından hazırlanan raporları Encümen kararına bağlanması için Başkanlık Makamının oluruna sunmak,
 
ğ) Belediye Encümenince verilen kararın muhataplarına tebliğini sağlamak, Zabıta Müdürlüğüne gerekli yazışmaları yapmak,
 
h) Ruhsata aykırı hususların ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak için encümen tarafından alınan hizmet kesimi kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,
 
ı) Yeni inşaatların ruhsat ve eklerine uygunluğunu yerinde kontrol etmek,
 
i) 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan bölgeleri yerinde kontrol etmek,
 
j) Kaçak inşaat ve gecekondu yapılmasını önlemek için tedbirler alınmasını sağlamak,
 
k) Kaçak yapılan inşaatın tespiti halinde inşaatı durdurmak, yapı tatil zabıtları düzenleyerek mühürlemek. Zabıta müdürlüğünü bilgilendirerek mühür fek ki yapılmamasının sağlanması için kontrol altında tutulmasını sağlamak,
 
l) Kamu arazisi üzerine yapıldığı anlaşılan izinsiz yapıların ruhsata bağlanıp bağlanamayacağını tespit ederek 20/07/1966 tarihli  775 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve diğer yasalar doğrultusunda Fen işleri Müdürlüğünce yıkılmasını sağlamak,
 
m) Tapulu veya tapusuz arsa üzerindeki yapılarla ilgili tutulan zabıt ve raporları Encümen Kararına bağlanması için Başkanlık Makamına sunmak, ilgili tüm müdürlük ve kurumlara Encümen kararının yerine getirilmesi için bildirimde bulunmak,
 
n) Yapılan şikayetleri anında ve yerinde kontrol ederek olumsuzluğu gidermek ve şikayet sahibini bilgilendirmek.
 
o) Tüm yazışmaların arşiv dosyasında tam ve eksiksiz olarak arşivlenmesini sağlamak
 ile görevli ve yetkilidir.  
 
  Yapı izin ve denetim bölümü
 
MADDE 13 - (1)   Yapı izin ve Denetim Bölümü;
a) Yeni yapılacak olan binaların ruhsat ekleri proje, etüt ve raporları, İmar Planı ve plan notları, 03/05/1985 tarihli  3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde incelemek ve onaylamak,
 
b) Onaylı Mimari projelerin tadilatının talebi halinde bunları incelemek ve onaylamak,
 
c) Mevcut binalarda veya projelerde tashih taleplerini incelemek ve sonuçlandırmak,
 
ç) Suret projeleri kontrol ederek bunların onayını yapmak,
 
d) Mimari projelerin tasdiki veya düzenlenmesi ile ilgili talep ve şikayet dilekçelerini cevaplamak,
 
e) Yapı denetim birimlerince ve diğer müdürlüklerden talep edilen görüşleri vermek,
 
f) Binaların ısı yalıtım projelerine uygunluğunu kontrol ederek ısı yalıtım vizelerini yapmak,
 
g) Yeni tesis edilecek asansörlerin, asansör yönetmeliğine uygunluğunu kontrol ederek, asansör işletme ruhsatlarını tanzim etmek,
 
ğ) Mevcut asansörlerin yılda en az bir kez kontrol ederek bunların emniyet ve işletme açısından uygun olup olmadığını kontrol ederek asansör işletme ruhsatlarını yenilemek,
 
h) Görev konuları ile ilgili şikayet ve istekleri değerlendirmek ve her türlü yazışmaları yürütmek
 
ı) Mevzuat, imar plan ve yönetmelikler doğrultusunda yeni yapılacak binaların tasdikli mimari projesine uygun olarak yapı ruhsatı vermek,
 
i) Tadilat mimari projelerinin onayı sonucunda tadilat yapı ruhsatı vermek,
 
j) Mimari Proje üzerine işlenmiş olan tashihlerin ruhsata bağlanmasını sağlamak,
 
k) Talep halinde ruhsat suretlerini vermek,
 
l) Projelere göre hazırlanan  m2 cetvellerini kontrol etmek ve onaylamak,
 
m) Ruhsatla ilgili başvurulara süresi içinde cevap vermek
 
n) Yapıların fenni mesul -Fen adamları, Yapı Denetim firmaları ve sürveyanlarla ilgili sicilleri tutmak,
 
o) Ruhsat harçlarını ve tanımlanması halinde Belediye Meclisince belirlenen hizmet ücretlerini tanzim ederek bunların tahsilatını sağlamak,
 
ö) Ruhsata ilişkin açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
 
p) İmarlı yada imarsız alanlarda  mevzuat doğrultusunda geçici yapı izini verilebilmesi için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak, gerekli görüşleri almak ve raporlarını hazırlayarak karar alınmasını teminen Encümene sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak, encümen kararı doğrultusunda işlem tesis etmek
 
r) Yapıların ruhsat ve eklerinin uygunluğu ile fen ve sağlık kurallarının uygunluğunu kontrol ederek yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımların tamamlanması halinde ise bu kısımların yapı kullanma izin belgesini tanzim etmek,
 
s) Yapıların fotoğraf tasdikini yapmak,
 
ş) Yapı kullanma izin belgesi ile her türlü resmi ve özel kuruluşlarla yazışmaları yürütmek,
 
t) Kontrol edilen ruhsatlı binada aykırı hususun tespiti halinde rapora bağlayarak, Yapılaşma Kontrol Bölümüne gereği için iletmek,
 
u) Yapı denetim firmalarının mevzuatın getirdiği kontrol ve onaylarını yapmak,
 
ü) Yapı kullanma izin belgesi taleplerini mevzuattaki süresi içinde inceleyerek gerekli işlemi tesis etmek ve sonucundan dilekçe sahibini bilgilendirmek 
 
v) Yapı Ruhsatı alan binaların Yapı Denetim Kanununun öngördüğü biçimde temel vizesi, su basman vb. hak ediş etaplarının kontrollerini zamanında yapmak, zamanında kontrollerini yaptırmayan yapı denetim firmalarının kontrollerini/takibini yaparak denetim firması hakkında cezai yaptırım uygulanması yolunda belediye encümenine rapor sunmak,
 
y) Yapı denetim firmalarının ilgili Kanun çerçevesinde denetimini yapmak, hak ediş ve sicil belgelerini tutmak ve düzenlemek, hesaplarını tetkik etmek, Yapı denetim hizmet bedellerini tahsil etmek ve ödenmesini sağlamak, iş bitiminde firmanın bina ile ilişiğini kesmek,
 ile görevli ve yetkilidirler.
 
Tarihsel çevre bölümü
 
 MADDE 14 - (1)   Tarihsel Çevre Bölümü;
 
a) Yasa ve yönetmeliklerce verilen görevler içerisinde koruma, uygulama ve denetim bürolarını oluşturma, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurumlarınca koruma altına alınan alan ve binaların korunması ile ilgili önlemleri alma, aldırma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 
b) Kurul Kararlarının uygulanmasını sağlama, Kurulca onaylanan projelere ruhsat verme,  Sit alanlarında tescilli yapılar ile imar planı ile ilke kararları kapsamında Kurul onayı zorunluluğu getirilen eski yapıların basit onarımlarına izin verme, basit onarımlarda özgün malzeme ile yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
c) Taşıyıcı sistemin etkilendiğinin tespiti halinde Kurula bildirmek, projesine uygun yapılan binalara için Kurulun görüşünü alma, yapı kullanma izni verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
ile görevli ve yetkilidirler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
 
Yürürlük
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin onayını takiben yerel bir gazetede yayınlandığı veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 - (1)     Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı adına İmar ve Şehircilik Müdürü yürütür.