LEVENT TUNCEL

Söke Belediye Başkanı

LEVENT TUNCEL

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.
1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.
1986'dan bu güne Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel;  Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam ediyor.

BAŞKA BİR SÖKE MÜMKÜN! diyerek SÖKE'Yİ SEVİYORUM parolasıyla çıktığı yolda Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.  

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal Isler Md.lügü Yönetmelik

 SÖKE BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK,
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Söke Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde uygulanır.
 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 3/7/2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesinin (b) bendi ile yürürlükteki diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
 
a) Belediye : Söke Belediyesi'ni
b) Başkanlık : Söke Belediye Başkanlığı'nı,
c) Başkan         : Söke Belediye Başkanı'nı, 
ç)     Müdürlük : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü,
d)    Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'nü,
e)  Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,
f)  Harcama Yetkilisi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'nü,
g)  Paydaş : Kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup ve kurumları ifade eder.
 
Bağlılık 
MADDE 5- (1) Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü; Belediye Başkanına ve/veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görevlerini yerine getirir.
 
Teşkilat 
MADDE 6- (1) Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü; 22/2/2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediye Meclisince kabul edilen kadrolara uygun personelden oluşur. 
 
Temel ilkeler
MADDE 7- (1) Söke Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Hizmet, uygulama, karar alma ve eylemlerinde; hukuka uygunluk, şeffaflık, adalet ve eşitlik, 
b) Hesap verebilirlik,
c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda aktiflik ve katılımcılık,
ç)    Tüm işlerde programlılık ve programa bağlılık,
d) Hizmet için Belediye kaynaklarının kullanımında yerindelik, ihtiyaca uygunluk, etkinlik ve verimlilik,
e) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
f) Araştırmacılık, temel ilkelerini esas alır.
 
 Ayrıca;
g) 25/5/2004 tarih 5176 Sayılı Kanun ile düzenlenen Kamu Görevleri Etik Sözleşmesine riayet eder.
ğ)  Tüm Belediye personelinin ve vatandaşların bilgi almak istemlerinde Bilgi Edinme Yasasının gereklerini yerine getirir.
h) 14/7/1965 tarih 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/5/2003 tarih 4857 sayılı İş Kanunu gereği düzenlenen Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Kararnamelerin gereklerini yerine getirir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Organizasyon Yapısı
 
Organizasyon şeması
MADDE 8- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; İdari İşler Birimi, Eğitim Çalışmaları Birimi, Sosyal İşler Birimi, Sportif Faaliyetler Birimi, Tarih Turizm Birimi (Kent Arşivi), Kültür Sanat Organizasyon Birimi, Evlendirme Hizmetleri Birimi, Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden oluşur. 
 
Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevler
 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün temel görevi
MADDE 9- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün temel görevi aşağıdaki gibidir. 
a) Belediye Başkanı ve Yetkilendirdiği Başkan Yardımcılarının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek,
b) Belediye ve bünyesindeki mahallelerin kültür ve sosyal hizmet gereksinimlerini araştırmak veya araştırma yaptırmak. Bu gereksinimler doğrultusunda yeni projeleri Belediye Meclisi Kültür Komisyonu ve diğer Komisyonlarına önermek,
c) Belediye tarafından gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinlikleri ile sosyal işler için, yıllık etkinlik planı hazırlamak. Belediye Meclisince kabul edilen etkinliklerin organizasyonunu gerçekleştirmek,
ç) Düzenlenecek etkinliğin türüne göre ilgili hazırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek ve destek alınacak tüm müdürlük, bölüm/kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,
d) İlçemizde kültürel ve sanatsal bir yapının oluşmasını sağlamak, güncel sanat anlayışını dünya ve ülke gündemini takip eden kültürel aktiviteleri geniş kitleler ile buluşturmak, ulusal ve uluslar arası festivaller, şenlikler düzenlemek, film gösterimleri, tiyatro oyunları, konserler, sergiler, söyleşiler, sempozyumlar tasarlamak, hazırlamak ve hayata geçirmek, kişisel gelişim, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,
e) Tiyatro, halk oyunları, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği toplulukları oluşturmak bu alanlarda kurslar vermek ve desteklemek,
f) Belirli gün ve haftalarda gerekli duyarlılığı sergileyecek girişimleri yaparak, topluma mal olmuş şahsiyetler ve olaylarla ilgili programlar düzenlemek,
g) Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile çeşitli Sivil Toplum Örgütleri vb. ile ortak çalışmalar yapmak. Yapılan toplantı, sempozyum ve kongrelere Belediye adına katılmak ve temsil etmek, 
ğ) Her yaştan hemşehrimizin sağlıklı yaşamına katkı sunacak sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek,
h) Amatör spor kulüplerine destek vermek, spor kulüpleri ile işbirliği yaparak spor organizasyonları ve turnuvalar düzenlemek,
ı)    Kardeş şehir ilişkileri kurmak ve var olanları sürdürmek,
i) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî bakımdan önemli mekânların korunmasını sağlamak, yeni turizm alanları yaratmak ve tanıtımını sağlamak,
j) Vatandaşın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerinin kolaylıkla yetkililere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla mahallelerde semt evleri oluşturmak,
k) Evlendirme başvurularını kabul etmek ve evlendirme hizmetlerini yürütmek,
l) Evlendirme hizmetlerine ilişkin basılı evrakı temin etmek, arşiv oluşturmak, kütük ve dayanak belgelerini korumak,
m) Etkinliklerin duyurulması amacı ile kullanılacak tanıtım materyallerinin tasarımını/formatını belirleyerek basımını yaptırmak ve duyuru faaliyetlerini gerçekleştirmek, 
n) Belediye icraatlarını görüntü ve fotoğraflarla yayınlamak, 
o) Etkinlik ve toplantılara ilişkin eylemlerin fotoğraflamak, video görüntü kaydını yapmak ve diğer basın kuruluşları ile irtibatın sürekliliğini sağlamak. 
 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görevleri 
MADDE 10- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Belediye Başkanı ve Yetkilendirdiği Başkan Yardımcılarının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm birimleri denetlemek, çalışma konularını belirleyerek direktifler vermek.
c) Belediye Meclisi Toplantılarına katılmak.
ç) Müdürlüğe ait stratejik planı ve bütçe teklifini hazırlamak.
d) Çeşitli kültürel, sosyal ve sanatsal alanlarda etkinlikler düzenlemek, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli Sivil Toplum Örgütleri vb. ile ortak çalışmalar yaparak yapılan toplantı, sempozyum, kongrelere Belediye adına katılım ve temsil etmek.
e) Belediyenin diğer birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapmak.
f) Belediye ve bünyesindeki mahallelerin kültür ve sosyal hizmet gereksinimlerini araştırmak veya araştırma yaptırmak. Bu gereksinimler doğrultusunda yeni projeleri Belediye Meclisi Kültür Komisyonu ve diğer Komisyonlarına önermek.
g) Belediye Meclisince kabul edilen etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.
ğ) Yapılacak etkinlik organizasyonlarında kendisine bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelini takip etmek.
h) Belediye tarafından gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinlikleri ve sosyal işler için yıllık Etkinlik Planı hazırlamak.
ı) Etkinliklerin duyurulması amacı ile kullanılacak tanıtım materyallerinin tasarımını/formatını belirleyerek basımını yaptırmak ve duyuru faaliyetlerini gerçekleştirmek.
i) Düzenlenecek etkinliğin türüne göre ilgili hazırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek ve destek alınacak tüm müdürlük, bölüm/kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.
j) Etkinlik alanının hazırlanmasına ve etkinlik sonrasında toplanmasına ilişkin faaliyetlerin, gerekli durumlarda diğer bölümlerden de destek alınarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
k) Tüm müdürlük personelinin izin, nöbet ve diğer çalışma çizelgelerini hazırlamak.
l) Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç/personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
m) Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımı sağlamak.
n) Sorumluluğundaki uzun/kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.  
o) Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.
ö) Harcama yetkilisi olarak, bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini görevlendirmek. Ödeme emri belgesi düzenlemek ve bunun yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirilmesini sağlamak.
p) Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, yasallık ve düzenliliği konusunda mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini takip ve kontrolünü yapmak.
r) Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olduğunu kontrol etmek.
s) İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylığı sağlamak.
ş) Yurt içi ve yurt dışı kardeş şehir ilişkileri kurmak ve var olanı sürdürmek. 
 
İdari İşler Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11- (1) İdari İşler Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Yazışmaları yürütmek, gelen-giden evrak kayıt ve dağıtımını yapmak, dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak,
b) Performans Bütçe, Stratejik Plan, Faaliyet Raporlarını ve istenen diğer raporları hazırlamak,
c) Sunulacak hizmetler için gerekli ihtiyaçların muhasebesel evrak ve temin iş/işlemlerini ilgili mevzuata uygun düzenlemek, 
ç) Taşınır/taşınmaz kayıtlarını tutmak, 
d) Hizmet binalarının fiziki ve teknik ihtiyaçlarını temin etmek.
 
Eğitim Çalışmaları Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) Eğitim Çalışmaları Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Sertifika ya da katılım belgesi verilmek kaydıyla kentlilerimize ücretsiz mesleki-teknik, kişisel gelişim, beceri ve hobi kursları düzenlemek,
b) Kurs programlarında ortaklaştığımız Halk Eğitim Merkezi, İş Kur vb. kurumlarla çalışmaları düzenlemek,
c) Düzenlenecek kurs, eğitim programı vb. çalışmaların günlük/saatlik programlarını düzenlemek,
ç) Yerel, Ulusal ve Uluslar arası kurum-kuruluş, gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçilerek çeşitli konularda kurs, söyleşi, sempozyum, panel, konferans, seminer, çalıştay, vb. eğitim, araştırma çalışmaları düzenlemek,
d) Eğitimde öncü ve örnek Belediyecilik çalışmalarının vatandaşlarla buluşmasını sağlamak,
e) Hemşehrilerin talepleri doğrultusunda kültürel ve eğitsel alanlarda etkinlikler (kurs, kulüp faaliyeti, yaz okulu, yarışma vb.) düzenlemek.
f) Türk Telekom Söke Belediyesi İnternet Evinin çalışmalarını düzenlemek,
 
 
Sosyal İşler Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13- (1) Sosyal İşler Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Semt evleri aracılığıyla mahallenin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak ihtiyaç sahiplerini ve dezavantajlı grupların belirlenmesini sağlamak,
b) Semt evlerinin bulunduğu mahallelerin sosyo-ekonomik ve demografik yapısı çerçevesinde dezavantajlı gruplara yönelik Eğitim Çalışmaları Birimiyle ortak eğitimler planlamak,
c) Semtevleri aracılığıyla, mahallelerden gelen sorun ve şikayetleri ilgili birimlere iletmek, 
ç) Mahallelinin taşınma, hastalık, doğum, ölüm, düğün gibi sosyal yaşamını takip edip, ev ziyaretleriyle Başkan'ın dilek ve temennilerini iletmek,
d) Üst yönetiminde katıldığı ev ziyareti vb. çalışmaları organize etmek,
e) Yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini Söke Belediyesi çatısı altında buluşturmak,
f) Semt Evlerinde Sağlık personelinin sunacağı çeşitli sağlık hizmetlerini programlamak,
g) Semt evlerinin eşgüdümlü çalışmasını sağlamak, haftalık çalışma raporlarını ve Semt Evlerinin ihtiyaçlarını derleyerek üst yönetime sunmak,
ğ)  Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Engelli Meclisi, Gençlik Meclisi ve 
      çeşitli gönüllü katılım anlayışı ile çalışan sivil toplum örgütleriyle birlikte Sosyal  
      Projeler üzerinde çalışmak ve katkı sunmak
 
Sportif Faaliyetler Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 14- (1) Sportif Faaliyetler Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Her yaştan Hemşehrimizin sağlıklı yaşamına katkı sunacak sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek,
b) Amatör spor kulüplerine destek vermek, spor kulüpleri ile işbirliği yaparak spor organizasyonları ve turnuvalar düzenlemek,
c) Hemşehricilik ruhunu güçlendirmek üzere sportif faaliyetler düzenlemek,
ç) Dezavantajlı gruplara yönelik sportif faaliyetler içeren farkındalık kampanyaları yürütmek,
d) Kültür Sanat Organizasyon Biriminin Programladığı etkinlik ve organizasyonların duyuru ve tanıtım çalışmalarını Basın ve Halkla ilişkiler Birini ile koordineli bir şekilde yürütmek.
 
Tarih Turizm (Kent Arşivi) Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15- (1) Tarih Turizm (Kent Arşivi) Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Hemşehrilerin geçmişte sahip olduğu ve günümüze taşıdığı sosyal,  zirai,  ekonomik,  maddi ve manevi kültürel değerleri ve coğrafi zenginliklerini ortaya koyarak ilçe turizminin gelişmesi için faaliyet gösterme,
b) Tarihi eser ve ören yeri, sit alanlarında çeşitli kurum-kuruluşlarca yürütülen araştırmalara bilgi ve lojistik destek sağlamak ve tespit çalışmalarını takip etmek, 
c) Kentin Turizm ve tarihi bilgilerini içeren tanıtıcı broşür,  araştırma kitapları,  dergi, harita vb. yayınlar hazırlamak, dağıtımını sağlamak ve sempozyum çalıştay vb. bilgilendirme toplantılarını yürütmek,
ç) Kültür turizmi, doğa turizmi, alternatif eko turizmi vb. konularda çalışmalar yapmak,
d) Bölgedeki mahallelerin tanıtımına katkı sağlamak için kültür gezileri düzenlemek,
e) Farklı temalarda kent arşivi ve kent müzesi oluşturmak amacıyla İlçenin sahip olduğu tarihi eser ve kültür varlıklarının envanterini oluşturmak, sözlü, yazılı ve görsel tarih çalışmalarıyla bilgi ve veri toplamak,
f) Yakın tarihe ve kültüre tanıklık eden obje ve eşyaları derlemek, bağış kabul işlemlerini gerçekleştirmek,
g) Tarihi ve turizmi ilgilendiren alanlardaki kültürel aktivitelerde Kültür Sanat Organizasyon Birimi ile ortaklaşa çalışmak.
ğ)   Kardeş Şehir çalışmalarını yürütmek.
 
Kültür Sanat Organizasyon Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 16- (1) Kültür Sanat Organizasyon Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediyeler kanunu çerçevesinde Yerel, Ulusal ve Uluslar arası kurum-kuruluş, gerçek ve/veya tüzel kişilerle işbirliği içerisinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler planlamak ve uygulamak,
b) Kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyetler ile özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar planlamak ve uygulamak,
c) Festival, şenlik, tiyatro, sinema gösterimi, konser, gösteri, söyleşi, panel, sempozyum, konferans ve atölye çalışmaları planlamak ve uygulamak,
ç) Diğer Belediyelerce yürütülen örnek Kültürel ve sanatsal çalışmaları takip etmek ve yeni öncü çalışmalar planlamak, 
d) Belediyenin paydaşı olduğu tüm etkinlik, kutlama tanıtım organizasyon vb. programları planlamak ve uygulamak,
e) Belediyemiz Proje ve Hizmetlerin lansman kokteyl ve açılış organizasyonlarını planlamak ve gerçekleştirmek,
f) Söke Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Söke Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Söke Belediyesi THM Korosu çalışmalarını ve gösterilerini düzenlemek,
g) Düzenlenecek etkinliğin türüne göre ilgili hazırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek, etkinlik öncesi ve sonrasına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirebilmek için destek alınacak bölüm / kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,
ğ)  İlçe resmi programlarında ve Belediyemiz organizasyonlarında ses sistemi kurulumunu 
    organize etmek.
h) Kültürel etkinliklerin düzenlendiği diğer hizmet binalarının mal, malzeme, ekipman ihtiyaçlarını belirlemek, temin etmek, bakım ve onarımlarını takip etmek,
ı)  Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu ve Bedesten Sanat Galerisinin tahsisini sağlamak. 
 
Evlendirme Hizmetleri Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 17- (1) Evlendirme Hizmetleri Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Evlilik başvurusunda bulunan kişilerin tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütmek,
b) Kanunlardan aldığı yetki ve Belediye Başkanından aldığı görev doğrultusunda evlenme iş/işlemlerini yürüterek nikâh kıymak,
c) Söke dışında nikâh yapacağını beyan eden çiftlere Evlendirme Yönetmeliğinin 22'inci maddesine göre işlemler tamamlandıktan sonra Evlenme İzin Belgesi vermek,
ç) İzinli gelen başvuruların da evlilik kayıtlarını ve tüm işlemlerini tamamlamak, nikâhın yapıldığına dair izinli geldiği Merkeze yazıyla bilgi vermek,
d) Kızlık soyadını kullanmak isteyen kadınlar için Soyadı Kullanma Dilekçesi Formunu  doldurmasını sağlamak ve Nüfus Müdürlüğüne bildirmek,
e) Tüm evlenen çiftlerin Evlenme Bildirimlerini Nüfus Müdürlüğüne bildirmek,
f) Evlenme kütüklerinin ve diğer dokümanların arşiv çalışmasını yürütmek.
 
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 18- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Söke Belediyesi plan, program ve projelerinin basına ve kamuoyuna duyurulması amacıyla planlanan toplantıları basına duyurmak.
b) Basın mensupları ile ilgili konularda ön görüşme yapmak.
c) Belediyenin halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında planlananları uygulamak.
ç) Yerel, ulusal ve internet üzerinden Söke Belediyesi ile ilgili yapılan paylaşımları/haberleri/yayınları arşivlemek.
d) Bölgesel ve ulusal haber ve bilgileri toplamak, değerlendirmek amacıyla gazete, dergi, kitap, yayın organlarına abone olmak, satın almak, 
e) Söke Belediyesi ve/veya çalışmaları konulu haber ve yorumlara gerekli durumlarda oluşturulan cevap basın metinlerini servis etmek.
f) Web sitesi, sosyal medya araçları üzerinden önemli gün ve haftalarda hazırlanan programlarını ve Başkanlık Makamı kutlama ilan ve mesaj metinlerini paylaşmak.
g) Açılış, kabul, kutlama, etkinlik vb. törenlerde Başkan'ın konuşma metnini basın ile paylaşmak.
ğ)  Radyo ve Televizyonlar için organize edilen prodüksiyonlara katkı sunmak.
h) Belediyenin toplu mesaj sistemini yönetmek.
ı)  Web sitesi ve/veya sosyal medya aracılığı ile gelen talep/şikayetleri Basın Danışmanına 
    iletmek.   
i)  Her türlü etkinlik, eğitim ve projenin bilgilendirme amaçlı basılacak bülten broşür kitapçık dergi davetiye kitap vb. süreli süresiz yayınları basıma hazırlamak ve uygun 
    olanlarını basmak.
j)  Söke Belediyesi birimlerince yapılan etkinlik ve faaliyetleri fotoğraflamak ya da çeşitli yöntemlerle görüntülemek ve bunları arşivlemek.
k)  Meclis veya Belediye ile ilgili her türlü toplantıları izlemek, belgelemek, kayda almak 
    ve arşivini yapmak.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki ve Sorumluluklar
 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetki ve sorumlulukları
MADDE 19- (1)  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü; Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Başkan'a karşı sorumludur.
(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Şefler; kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Müdüre karşı sorumludur. 
(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalışan tüm personel, Müdürlüğe ait işlerin yapılmasında kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Personel, kadrosuna vasfına ve mesleğine bağlı olarak birden fazla görevde bulunabilir ve sorumluluk alabilir. Bu sorumluluğu alan kişiler her görev için ayrı ayrı müdürüne karşı sorumludur.
b) Tüm personel, müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesinde, kurallara ve uyarılara riayet etmekle yükümlüdür.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Bütçe
MADDE 20- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün personel, demirbaş, araç, gereç akaryakıt, yiyecek, eşya ve kırtasiye ile diğer hizmetlerine ilişkin giderler, her yıl Belediye bütçesine konacak ödeneklerle karşılanır.
 
Personel kadroları
MADDE 21- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadroları Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediye Meclisince kabul edilen kadrolara göre belirlenir.
 
 
Gelirler
MADDE 22- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yapılan hizmetlerle ilgili her yıl Belediye Meclisince; 26/5/1981 tarih 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa uygun olarak tespit edilen harçlar ile hizmet karşılığı ücretler, tahakkuk fişinin kesilmesine müteakip Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine yatırılması ve alındı karşılığının saklanması ile sonuçlandırılır.
 
Araç ve gereçler
MADDE 23- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yapacağı hizmet durumuna göre her yıl yeniden gözden geçirilmek suretiyle emrine yeterli sayıda araç, gereç ve hizmete ilişkin diğer sarf malzemeleri tahsis edilir.
 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 24- (1) Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
 
Yürürlükten kaldırılan yönerge 
MADDE 25- (1) Belediye meclisinin 06/03/2009 tarih 2009/3-3 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan ?Söke Belediyesi Görev ve Çalışma Esaslarına Ait Yönerge? yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu yönetmelik Söke Belediye Meclisince Kabul edilip 24/5/1984 tarih 3011 sayılı Kanunun 2 nci Maddesine göre mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 27- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Söke Belediye Başkanı yürütür.