LEVENT TUNCEL

Söke Belediye Başkanı

LEVENT TUNCEL

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.
1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.
1986'dan bu güne Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel;  Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam ediyor.

BAŞKA BİR SÖKE MÜMKÜN! diyerek SÖKE'Yİ SEVİYORUM parolasıyla çıktığı yolda Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.  

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Md.lügü Yönetmelik

 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK,
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ  BÖLÜM
Amaç  Kapsam Dayanak  Tanımlar ve  Temel  İlkeler
 
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Söke Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
Yasal  Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik ; 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  5393 sayılı Belediye Kanunu , 06/03/2008 tarih 5747 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 10/07/2004   tarih 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve ilgili diğer Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
(a)Başkan : Söke Belediye Başkanı'nı,
(b)Belediye : Söke Belediye Başkanlığı'nı,
(c)Müdür : Kırsal Hizmetler Müdürü'nü,
(ç)Müdürlük : Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nü,
(d)Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tüm personeli, ifade eder.
 
İKİNCİ  BÖLÜM
Kuruluş  ve   Yapılanma
 
Kuruluş
 MADDE 4 - (1) Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 49 ncu maddeleri ile 22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren , ? Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik ? Hükümleri çerçevesinde, Söke  Belediye Meclisinin         02/05/2014 tarih ve 6-58   sayılı kararı gereğince kurulmuştur.
 
Teşkilatlanma
 MADDE 5 - (1) Kırsal Hizmetler Müdürlüğün teşkilat yapısı; Müdür, Bitkisel Üretim, Yem ve Bitki Sağlığı Birimi, Hayvan Hakları ve Yetiştiriciliği, Tarımsal Altyapı ve Arazi Birimi, İdari İşler Biriminden oluşur.
 
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 
Görev  Yetki ve  Sorumluluklar
 
Görev 
MADDE 6 - (1)  Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce  yapılacak olan faaliyet , hizmet , tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyici sistemler, her türlü makine, ekipman, araç, gereç ve imalatların, geliştirilmesini sağlar.? Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Söke Belediyesi sınırları dahilindeki  kırsal mahallelerde ?aşağıda verilen konularda hazırlanacak projeleri destekler.
 
a) Tarımsal yapılar ve sistemlerle ilgili projeler,
b) Tarımsal mekanizasyonun desteklenmesi projeleri ,
c) Üreticilerin ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatını kolaylaştırıcı projeler,
ç) Hayvancılığı ( tesis, makine ve ekipman yönünde) destekleme projeleri,
d) Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi ve bunlar için daha iyi fiziki ortam, makine, ekipman ve ortam sağlanması konusunda desteklenmesi amaçlı projeler,
e) Tarım ve hayvancılığı geliştirme ve destekleme amaçlı yapımı devam eden fakat maddi yetersizlikten tamamlanamayan projelerin desteklenmesi amacı ile yapılan çalışmalar,
 
(2) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlamak için gerekli bilgilerin teminini sağlar. 
(3) İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlar.
(4) Her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici ve kesin kabullerini yapar. 
(5) Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesaplarını yapar.
(6) Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar. 
(7) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlama, uygulama, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretir. 
(8) Belediye'de yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar.
(9) Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek suretiyle, sonuçlandırılmasını sağlar.
(10) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Belediye Başkanlığına sunulmasını sağlar. 
(11) Her yıl için Bütçe Teklifi Hazırlanır, Belediye Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne süresi içinde gönderilir. 
(12) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlanır. 
(13) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 
(14) Personel hareketlerini (İzin,vb.) planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlar. 
(15) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun Hükmünde Kararname, yönetmelik genelge, tebliğ vb. takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini bilgilendirir. 
(16) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımı sağlar.
(17) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve Belediye Başkanlığı'nın bilgisine sunulur. 
(18) İş güvenliği ile çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlanır. 
(19) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilir. 
(20) Bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı ve Üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumluluklar yerine getirilir. 
(21) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.
(22) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.
 
Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 7-(1) Kırsal Hizmetler Müdürü, görev ve hizmetleri gereği Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
 
(a) Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü tedbiri almak, 
(b) Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, varsa aksaklıkları gidermek,
(c) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak, 
(ç) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlatıp uygulamak, 
(d) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlamak,
(e) Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılmak. 
(f) Diğer müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,
(g) Müdürlüğünün birimlerince hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetlemek, yönlendirmek ve onaylamak,
(ğ) Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale getirilmesini sağlamak, 
(h) Hizmet ve uygulamalarda aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırır, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır. Bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak, 
(ı) Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,
(i) Müdürlüğünde yapılan istatiksel çalışmaları takip etmek, 
(j) Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerini kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek, 
(k) Müdürlüğün harcama yetkilisi görevini yürütmek, 
(l) Bilgi edinme yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili verilen dilekçelere en geç 15 iş günü içerisinde yazılı cevap vermek.
 
Bitkisel Üretim, Yem ve Bitki Sağlığı Birimi
MADDE 8- (1) Bitkisel Üretim, Yem ve Bitki Sağlığı Birimi; 
(a) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır. 
(b) Söke İlçesi sınırları içerisinde yetiştirilen ve yetiştirilecek ürünlerle ilgili üretim hakkında eğitim verilmesi amacıyla eğitim programlarının hazırlanması çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilçenin tarımsal yayım programını hazırlamak programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,
(c) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak, 
(ç) Ekolojik ürün yetiştiriciliği ile ilgili eğitim ve uygulamalı çalışmalar yapmak, Toprak analizi, gübre seçimi ile ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
(d) Modern sulama ve tarımsal mekanizasyon yöntemlerinin kullanımına yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.
(e) Spesifik, yaygın bitki hastalıkları ve zararlıları konusunda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak. 
(f) Yaş sebze meyve yetiştiriciliği teknikleri konusunda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 
(g) Ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için uygulamalı (pilot bölge) çalışmalar yapmak. Proje amaçlı demonstrasyon (gösteri) çalışmalarında kullanılacak olan tohum, fide ve fidan alımı için teknik şartname hazırlayıp temin etmek/edilmesini sağlamak,
(ğ) Çevre ve insan sağlığını tehdit eden ilaç atıklarının bertaraf edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmasını sağlamak. 
(h) Bölgede yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.
(ı) Modern standardizasyon ve depolama teknikleri konusunda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.
(i) Söke  İlçesinde tarım yapılan alanların envanterinin çıkarılmasını ve yıllık güncellenmesini sağlamak. 
(j) İlçenin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak, 
(k) Mera tespit tahdit (sınırlama), ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilçenin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak, 
(l) Rekreasyon alanlarında kullanılacak, Söke iklim koşullarına adapte olmuş ağaç, fidan, çalı ve mevsimlik çiçeklerin çeşit zenginliğini ve biyolojik çeşitliliği de arttıracak üretim programları oluşturarak, gerekli üretim materyallerini temin etmek ve üretimini yapmak.
(m) Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tespit edilen, tarım ilaçlarını (toz, ıslanabilir toz, mayi, granül v.s. olarak) atmak, her türlü çevre ve zirai tarımsal ilaçlama faaliyetlerini yürütmek ve danışmanlık yapmak. 
(n) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
(o) Arşiv yönetmeliği doğrultusunda dosyalama işleminin yapılmasını sağlamak, 
(ö) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapmak,
 
Hayvan Hakları ve Yetiştiriciliği 
MADDE 9-(1) Hayvan Hakları ve Yetiştiriciliği
(a) Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği teknikleri konusunda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak. 
(b) Üretim maliyetlerini düşürmek, kaliteli ve verimli ürün elde etmek amacıyla modern hayvan barınakları proje çalışması yapılmasını sağlamak. 
(c) Süt ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi yönünde araştırmalar yapmak, pilot bölge seçilerek uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmek, 
(ç) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek, 
(d) Arşiv yönetmeliği doğrultusunda dosyalama işleminin yapılmasını sağlamak,
(e) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapmak, 
(f) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak, 
(g) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek, 
(ğ) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
 
Tarımsal Altyapı ve Arazi Birimi 
MADDE 10 -  (1)Tarımsal Altyapı ve Arazi Birimi;
(a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak, 
(b) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 
(c) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak 
(ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek, 
(d) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak.
(e) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek, 
(f) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre isletme kurulmasına yardımcı olmak, 
(g) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, 
(ğ) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi dâhilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, 
(h) Tarımsal sulama da eşit ve adil şekilde sulama yapılmasını sağlamak, 
(ı) Arazi sahiplerine sulama suyunun ulaştırılması için her türlü tedbirin alınması ve bunlarla ilgili her türlü çalışmayı yapmak, 
(i) İşletme ve bakım hizmeti verilecek sulama tesislerinde ve diğer bütün tarımsal amaçlı hizmetlerin sürdürülebilir olmasını temin için, belirli süreli veya belirsiz süreli (daimi) işçi çalıştırmak üzere, mal ve hizmet alımı yapmak veya yaptırmak, 
                                                                                                                
İdari İşler Biriminin Görev, Yetki Ve Sorumluluğu
 
MADDE 11-(1) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır. 
(2) Hizmet standartları çerçevesinde, müdürlüğe ulaşmış olan istek, talep ve başvuruların süreçlerinin takibinin yapılması,
(3) Müdürlüğe havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat bilgileri ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar. 
(4) Müdürlükteki tüm demirbaşların listelerini hazırlamak
(5) Müdürden havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere verir, defterin ilgili bölümüne kime verildiğini not eder, 
6) Mal,hizmet veya yapım olarak müdürlüğe kesilen faturaların ödenmesi için belgeleri hazırlamak.
 
 
DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 
Görev  ve  Hizmetlerin  İcrası
 
Görevin alınması
MADDE 12-(1) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir. 
Görevin planlanması 
MADDE 13 -(1)Kırsal Hizmetler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
Görevin yürütülmesi 
MADDE 14 -(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 
BEŞİNCİ  BÖLÜM
İşbirliği ve   Koordinasyon
 
Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 15 - (1)  Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. 
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
 
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 16 -  (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür. 
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür  parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının  imzası ile yürütülür.
 
ALTINCI  BÖLÜM
Evraklarla   İlgili  İşlemler   ve   Arşivleme 
 
Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 17 -(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
 
Arşivleme ve dosyalama
MADDE 18- (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. 
3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
 
YEDİNCİ  BÖLÜM 
Denetim, personel sicil ve disiplin hükümler
MADDE 19 -(1) Kırsal Hizmetler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 
SEKİZİNCİ  BÖLÜM
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 -(1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
 
Yürürlük 
MADDE 21 - (1)Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 22 - (1)Bu yönetmelik hükümlerini Söke Belediye Başkanı yürütür.