LEVENT TUNCEL

Söke Belediye Başkanı

LEVENT TUNCEL

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.
1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.
1986'dan bu güne Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel;  Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam ediyor.

BAŞKA BİR SÖKE MÜMKÜN! diyerek SÖKE'Yİ SEVİYORUM parolasıyla çıktığı yolda Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.  

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Insan Kaynaklari ve Egitim Md.lügü Yönetmelik

 SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik;  03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 15/b ve 18/m maddeleri ile yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Kuruluş
MADDE 3- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar şefe bağlı olarak görev yapan Memur Özlük İşleri Bölümü, İşçi Özlük İşleri Bölümü, İzinler Disiplin ve Mevzuat Bölümü, Eğitim ve Sendikal İlişkiler Bölümü ile İdari ve Mali İşler Bölümünden oluşur.
 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık : Söke Belediye Başkanlığını,
b) Belediye  : Söke Belediyesini,
c) Müdürlük : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
ç) Personel   : Söke Belediye Başkanlığında çalışan işçi ve memur personeli ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Görev Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 5- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;
     a) Belediyenin insan gücü planlaması ile ilgili çalışmaları, kadro iptal ve ihdası ile tenkis ve vize işlemlerini yapmak, kadro kayıtlarını tutmak ve kadro hareketlerini izlemek,
     b) Personelin sınıf ve kadrolarına göre kıdem sırasını belirlemek; personelin intibak işlemlerini, kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerini yapmak; aday memurların asalet tasdiki işlemleri ve hizmet değerlendirmelerini yapmak,
c) Memurların hizmet borçlandırma ve her türlü hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,
ç)Personelin atama ve yer değiştirme, muvafakat işlemlerini yapmak,
     d) Belediyeye yeni alınacak personelin sınav ve değerlendirme işlemleri ile görevde yükselme, kadro ve unvan değişikliği işlemlerini yapmak,
     e) Sözleşmeli personel iş ve işlemlerini yapmak,
     f) Personelin emeklilik onaylarını almak, emekli ikramiyesi ve aylık bağlanmasına esas belgeleri T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,
     g) Eski hükümlü ve özürlü istihdamı ile ilgili işlemleri yapmak,
     ğ) Personelin kimlik belgelerini düzenlemek,
     h) Personeli memur kütüğüne kaydetmek, her memura sicil numarası vermek, özlük dosyalarını muhafaza etmek;  personelin özlük bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak, personel hareketlerini bilgisayar ortamında izlemek,
     ı) Görevi ile ilişiği kesilen memurlarla ilgili bilgileri ilgili mercilere ulaştırmak,
     i) 3628 sayılı Kanuna göre mal bildirimi konusunda gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlarını izlemek, personelin mal bildirimlerini bilgisayar ortamında gizliliğe uygun olarak kaydetmek,
     j) Etik Kurul ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
     k) Personelle ilgili istatistiksel bilgiler toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili birimlere iletmek; kişisel bilgilerin kayıtlarını tutmak,
      l) Personelin yıllık, mazeret ve aylıksız izinlerini, devredilen yetkiler çerçevesinde Onay'a hazırlamak; yıllık izinlerini yurtdışında geçirmek isteyen personelin pasaport işlemlerini, sağlık raporlarının izne çevrilmesi işlemlerini yapmak; sağlık izni kullanımlarında yedi günü aşan kısımlarını ilgili mevzuat uyarınca işlem yapmak,
     m) Personelin disiplin işlemlerini yapmak, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce intikal ettirilen İnceleme Raporları, Disiplin Soruşturma Raporları ve Cevaplı Teftiş Raporlarının gereğini yerine getirerek sonucundan Teftiş Kuruluna bilgi vermek,
     n) Toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak yapılması hususunda çalışmalar yapmak, toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak,
     o) Sendikalar ve çalışanların yaptıkları müracaatlarla ilgili işlemleri yapmak, işveren-çalışan ilişkilerinin uyumlu olarak yürütülmesine dönük öneriler geliştirmek, disiplin kurullarına iş ve işlemlerinde yardımcı olmak,
     ö) Öngörülen ilkeler ve mevzuata uygun şekilde tüm personel için uygulanacak ortak eğitim politika, plan ve programlarını belirlemek; uygulanmasını sağlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını ilgili birimler ile işbirliği yaparak düzenlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
     p) Personel eğitimi için gerekli araç ve gereçler, mekan ve eğitici teminini gerçekleştirmek, aday memurların eğitim organizasyonunu ve uygulanmasını sağlamak,
     r) Personel mevzuatındaki değişimleri ve yeni uygulamaları izlemek, yönetmelik taslakları ve değişiklikler ile ilgili iş ve işlemleri organize etmek,
     s) Stajyer öğrencilere ilgili birimlerde staj imkanları sağlamak,
     ş) Yapılan inceleme sonucunda kamu zararına sebep olduğu tespit edilenlerin, verdikleri zarar miktarının öncelikle rızaen, mümkün olmadığı takdirde hükmen tahsili için gerekli işlemleri yapmak,
     t) Maaş ve ücretler, ek ödeme, kıdem tazminatı, doğum ve ölüm yardımları gibi her türlü kişisel hakedişler ile görev yollukları, emekli keseneği, sigorta primleri, icra ve kişi borçları, vergi kesintileri gibi her türlü mali işlemlerin gerçekleşme işlemlerini yapmak,
        
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu
MADDE 6- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
     a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
     b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
     c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
     ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
     d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
     e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
     f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
     g) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
     ğ) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
     h) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
     ı) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek
     i) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
Şefin görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) Şef ;
     a) Kendisine bağlanan bölüm ve büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
     b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.
     c) Müdüre karşı sorumludur.
 
 
Memur özlük işleri bölümü
MADDE 8- (1) Memur Özlük İşleri Bölümü; Memur Atama ve Sicil Bürosu ile Memur Tahakkuk Bürosundan oluşur.
     a) Memur atama ve sicil bürosu
     1) Belediyenin insan gücü planlaması ile ilgili çalışmaları, kadro iptal ve ihdası ile tenkis ve vize işlemlerini yapmak; kadro kayıtlarını tutmak ve kadro hareketlerini izlemek,
     2) Belediyeye yeni alınacak personelin sınav ve değerlendirme işlemleri ile görevde yükselme, kadro ve unvan değişikliği işlemlerini yapmak,
     3) Personelin atama, yer değiştirme ve muvafakat işlemlerini yapmak,
     4) Personeli kütüğe kaydetmek ve sicil numarası vermek,
     5) Personelin sınıf ve kadrolarına göre kıdem sırasını belirlemek,
     6) Memurların kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerini yapmak,
     7) Görevi ile ilişiği kesilen memurlarla ilgili bilgileri ilgili mercilere ulaştırmak,
     8) Personelin intibak ve her türlü hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,
     9) Personelin emeklilik onaylarını almak, emekli ikramiyesi ve aylık bağlanmasına esas belgeleri T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,
     10) Personel mevzuatındaki değişimleri ve yeni uygulamaları izlemek, yönetmelik taslaklarını Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşüne sunmak,
     11) Özlük dosyalarını muhafaza etmek, naklen atanarak gelen yada giden personelin özlük dosyalarını almak ve göndermek,
     12) Personelin özlük bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak,
     13) Personelle ilgili istatistiksel bilgiler toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili birimlere iletmek; kişisel bilgilerin kayıtlarını tutmak, ilgili belgelerin özlük dosyasına intikalini sağlamak,
     14) 3628 sayılı Kanuna göre mal bildirimi konusunda gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlarını izlemek,
     15) Etik Kurul ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
     16) Aday memurların asalet tasdik işlemleri ve hizmet değerlendirmelerini yapmak,
     17) Memurların pasaport işlemlerini yapmak ve yurt dışı onaylarını almak,
     18) Sözleşmeli personel iş ve işlemlerini yapmak,
     19) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
     b) Memur tahakkuk bürosu
     1) Memur personelin kanun ve ilgili mevzuat ile verilmiş olan her türlü maaş ve sosyal yardımlarını (Maaş ve ücretler, ek ödeme, doğum ve ölüm yardımları gibi her türlü kişisel hakedişler ile görev yollukları, emekli keseneği, icra ve kişi borçları, vergi kesintileri, hizmet borçlandırmaları vb.) tahakkuk ettirmek, gerçekleştirme işlemlerini yapmak ve süresi içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
     2) Yapılan inceleme sonucunda kamu zararına sebep olduğu tespit edilenlerin, verdikleri zarar miktarının öncelikle rızaen, mümkün olmadığı takdirde hükmen tahsili için gerekli işlemleri yapmak,
     3) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İşçi özlük işleri bölümü
MADDE 9- (1) İşçi Özlük İşleri Bölümü; İşçi Atama ve Sicil Bürosu ile İşçi Tahakkuk Bürosundan oluşur.
     A) İşçi atama ve sicil bürosu
     1) Belediyenin insangücü planlaması ile ilgili çalışmaları, kadro iptal ve ihdası ile tenkis ve vize işlemlerini yapmak; kadro kayıtlarını tutmak ve kadro hareketlerini izlemek,
     2) Belediyeye yeni alınacak personelin sınav ve değerlendirme işlemleri ile pozisyon değişikliği işlemlerini yapmak,
     3) Personelin atama, yer değiştirme işlemlerini yapmak,
     4) Eski Hükümlü ve özürlü istihdamı ile ilgili işlemleri yapmak,
     5) Personelin emeklilik onaylarını almak,
     6) Personeli kütüğe kaydetmek ve sicil numarası vermek,
     7) Özlük ve sicil dosyalarını muhafaza etmek; naklen atanarak gelen ve giden personelin sicil dosyalarını almak ve göndermek,
     8) Personelin özlük bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak,
     9) Personelle ilgili istatistiksel bilgiler toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili birimlere iletmek; kişisel bilgilerin kayıtlarını tutmak, ilgili belgelerin özlük dosyasına intikalini sağlamak,
     10) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
     b) İşçi tahakkuk bürosu
     1) İşçi personelin kanun ve ilgili mevzuat ile verilmiş olan her türlü maaş ve sosyal yardımlarını (Maaş ve ücretler, ek ödeme, kıdem ve ihbar tazminatı, doğum ve ölüm yardımları gibi her türlü kişisel hakedişler ile görev yollukları, sigorta primleri, icra ve kişi borçları, vergi kesintileri, hizmet borçlandırmaları vb.) tahakkuk ettirmek, gerçekleştirme işlemlerini yapmak ve süresi içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
     2) Yapılan inceleme sonucunda kamu zararına sebep olduğu tespit edilenlerin, verdikleri zarar miktarının öncelikle rızaen, mümkün olmadığı takdirde hükmen tahsili için gerekli işlemleri yapmak,
     3) İşçilerin yasal fon ve kesenek işlemlerini yapmak,
     4) Emekli olacak işçilerin aylık bağlanmasına esas belgeleri SGK'ya göndermek,
     5) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İzinler disiplin ve mevzuat bölümü
MADDE 10- (1) İzinler Disiplin ve Mevzuat Bölümü; İzinler Bürosu ile Disiplin ve Mevzuat Bürosundan oluşur.
     a) İzinler bürosu
     1) Personelin yıllık, mazeret ve aylıksız izinlerini, devredilen yetkiler çerçevesinde ve ilgili mevzuata uygun olarak Onay'a hazırlamak,
     2) İşçi izinlerinin takibini yaparak yıl devretmeden kullanılmasını sağlamak,
     3) İşçilerin izinlerini belirlemek üzere Müdürlüklerde kura çekilişlerini gerçekleştirmek,
     4) Memurların sağlık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi işlemlerini yapmak, hastalık izni kullanımlarında yedi günü aşan kısımlarını ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılmak üzere tahakkuk birimine intikal ettirmek,
     5) Personelin izin bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak,
     6) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
     b) Disiplin ve mevzuat bürosu
     1) Memurların disiplin işlemlerini yapmak, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce intikal ettirilen İnceleme Raporları, Disiplin Soruşturma Raporları ve Cevaplı Teftiş Raporlarının gereğini yerine getirerek sonucundan Teftiş Kuruluna bilgi vermek,
     2) İşçilerin disiplin işlemlerini yürütmek,
     3) Personelin disiplin bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak,
     4) Disiplin kurullarına iş ve işlemlerinde yardımcı olmak,
     5) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
Eğitim ve sendikal ilişkiler bölümü 
MADDE 11- (1) Eğitim ve Sendikal İlişkiler Bölümü; Sendikal İlişkiler Bürosu ile Eğitim Bürosundan oluşur.
     a) Sendikal ilişkiler bürosu 
     1) Toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak yapılması hususunda çalışmalar yapmak,
     2) İşveren-çalışan ilişkilerinin uyumlu olarak yürütülmesine dönük öneriler geliştirmek,          
     3) Sendikalar ve çalışanların yaptıkları müracaatları incelemek, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
     4) Görüşmelerde çıkacak uyuşmazlıklar ile grev ve lokavt uygulamalarında gereken işlemleri yapmak,
     5) Toplu iş sözleşmeleri hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
     6) Mevzuat ve Toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen kurul, komisyon vb. düzenleyerek çalışmalarını izlemek,
     7) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
     b) Eğitim bürosu
     1) Mevzuata uygun şekilde tüm personel için uygulanacak ortak eğitim politika, plan ve programlarını belirlemek, uygulanmasını sağlamak,
     2) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını ilgili birimler ile işbirliği yaparak düzenlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
     3) Personel eğitimi için gerekli araç ve gereçler, mekan ve eğitici teminini gerçekleştirmek,
     4) Aday memurların eğitim organizasyonunu ve uygulanmasını sağlamak,
     5) Stajyer öğrencilere ilgili birimlerde staj imkanları sağlamak,
     6) Personel mevzuatındaki değişimleri ve yeni uygulamaları izlemek, yönetmelik taslakları ve değişiklikler ile ilgili iş ve işlemleri organize etmek,
     7) Yurtdışına eğitim amaçlı görevli giden personelle ilgili iş ve işlemleri, Dış İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli yürütmek,
     8) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İdari ve mali işler bölümü
MADDE 12- (1) İdari ve Mali İşler Bölümü/Bürosu;
     a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
     b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
     c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
     ç) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
     d) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
     e) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
     f) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
     g) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Söke Belediye Başkanı yürütür.