LEVENT TUNCEL

Söke Belediye Başkanı

LEVENT TUNCEL

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.
1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.
1986'dan bu güne Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel;  Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam ediyor.

BAŞKA BİR SÖKE MÜMKÜN! diyerek SÖKE'Yİ SEVİYORUM parolasıyla çıktığı yolda Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.  

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Isletme ve Istirakler Md.lügü Yönetmelik

SÖKE BELEDİYESİ

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK 
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAYÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler
 
Amaç ve  kapsam
MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Yasal dayanak
MADDE 2-(1)Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 15/b ve 18/m maddeleri ile yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluş
MADDE 3-(1)İşletme ve İştirakler Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar Şef' e  bağlı olarak görev yapan İşletme ve Şirketler Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürolarından oluşur.
Tanımlar
MADDE 4-(1)Bu Yönetmelikte geçen;
a)Belediye  : Söke Belediyesini,
b)Başkanlık : Söke Belediye Başkanlığını,
c)Müdürlük : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü,
ç)Personel   : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Görev Yetki ve Sorumluluk
 
Görevleri
MADDE 5-(1)İşletme ve İştirakler Müdürlüğü;
a)Belediye şirket, işletme ve diğer organizasyonlar  ile bilgi akışı, danışma, işbirliği, kaynakların kullanımı, planlama, istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün sağlanması için gerekli her türlü girişimde bulunmak,
b)Faaliyetlerinin mevzuata, belediye politikalarına ve ticari yaşamın gereklerine uygun olup olmadığını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak,
c) Belediye şirket, işletme ve diğer organizasyonların her türlü faaliyetlerinin halka hizmet, kaynakların optimum kullanımı, gerçek ihtiyaçlara yönelik, etkin, verimli, ekonomik, hızlı, kaliteli ve kolay ulaşılabilir olması için tespit ve öneriler yapmak, 
ç)İlgili yasalara göre yürütülmesi gereken idari ve mali denetim, olağan ve olağanüstü genel kurul gibi faaliyetleri izlemek ve gerektiğinde şirket, işletme ve diğer organizasyonların yetkili organlarını bilgilendirmek,
d)Şirket, işletme ve diğer organizasyonların her türlü iş ve işlemlerinin hesap verebilirlik, şeffaflık ve açıklık (ticari kısıtlar gözetilerek) yönlerinden izlemek,
e)Müdürlüğün bünyesinde kurulan bütçe içi işletme ve ortağı olduğu şirketler arasındaki kayıtları tutmak, kendisi ile bunlar arasında bilgi akışı sağlanması, borç alacak ilişkisinin takibi aralarında doğabilecek idari ve mali konulardaki problemlerin çözümü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
f)Belediye iştiraki şirketlerin ana sözleşmesi doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlar, çalışmalarını organize eder ve denetler,
g)Ticari ve sektörel olarak yapılması gereken araştırma, geliştirme faaliyetlerini desteklemek,
ğ)İlgili mevzuat ve yargı kararlarını güncel olarak izlemek ve şirket, işletme ve ortaklıkların yetkili organlarını bilgilendirmek,
h)Şirket, işletme ve diğer organizasyon personelinin hizmet içi eğitimlerine ve yetkili sendikalarla ilişkilere katkı sağlamak,
ı)Şirket, işletme ve diğer organizasyonların insan kaynakları ve istihdam politikaları hakkında öneriler geliştirmek,
i)Gelişmelere ve olanaklara göre yeni şirket yada ortaklık kurulması seçeneklerini irdelemek ve gerekçeli öneriler geliştirmek,
j)Hali hazırdaki şirket, işletme ve ortaklıkların devri, satışı, tasfiyesi vb. konularında gerekli tüm iş ve işlemlerinin yürütümüne  katkı sağlamak,
k)İşbirliği yaptığı belediyelerin, işletmelerin, üreticilerin ve birliklerin ürettikleri mal ve hizmetlerin belediye şirket ve iştiraklerince kullanımını özendiren girişimlerde bulunmak,
l)Sosyal tesisler kurmak ve işletilmelerini sağlamak,
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu
MADDE 6-(1)İşletme Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
a)Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak, 
b)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek, 
c)Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak, 
ç)Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
d)İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, 
e)Müdürlüğün  çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin  oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
f)Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
g)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler,
ğ)Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin amiridir,
h)Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
ı)Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
i)Harcama yetkilisi olarak, 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda  belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
j)İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
k)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
Şefin görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 7-(1)Şef;
a)Kendisine bağlanan bölüm ve büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b)Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.
c)Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak, görev verir ve takibini yapar,
ç)Müdüre karşı sorumludur.
 
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
a) Personel, bu yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar,
b) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır,
c) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur,
ç) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir,
d) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,
e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
f) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
g) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
ğ) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,
h) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,
ı) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
i)Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
j) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
k) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz,
l) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,
m) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır,
n) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır,
(2) Personel 14/07/1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
 
İşletme ve şirketler bürosu
MADDE 9-(1)İşletme ve şirketler bürosu;
a)Belediye şirket, işletme ve diğer organizasyonlar  ile bilgi akışı, danışma, işbirliği, kaynakların kullanımı, planlama, istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün sağlanması için gerekli her türlü girişimde bulunmak,
b)Faaliyetlerinin mevzuata, belediye politikalarına ve ticari yaşamın gereklerine uygun olup olmadığını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak,
c) Belediye şirket, işletme ve diğer organizasyonların her türlü faaliyetlerinin halka hizmet, kaynakların optimum kullanımı, gerçek ihtiyaçlara yönelik, etkin, verimli, ekonomik, hızlı, kaliteli ve kolay ulaşılabilir olması için tespit ve öneriler yapmak, 
ç)İlgili yasalara göre yürütülmesi gereken idari ve mali denetim, olağan ve olağanüstü genel kurul gibi faaliyetleri izlemek ve gerektiğinde şirket, işletme ve diğer organizasyonların yetkili organlarını bilgilendirmek,
d)Şirket, işletme ve diğer organizasyonların her türlü iş ve işlemlerinin hesap verebilirlik, şeffaflık ve açıklık (ticari kısıtlar gözetilerek) yönlerinden izlemek,
e)Ticari ve sektörel olarak yapılması gereken araştırma, geliştirme faaliyetlerini desteklemek,
f)İlgili mevzuat ve yargı kararlarını güncel olarak izlemek ve şirket, işletme ve ortaklıkların yetkili organlarını bilgilendirmek,
g)Şirket, işletme ve diğer organizasyon personelinin hizmet içi eğitimlerine ve yetkili sendikalarla ilişkilere katkı sağlamak,
ğ)Şirket, işletme ve diğer organizasyonların insan kaynakları ve istihdam politikaları hakkında öneriler geliştirmek,
h)Gelişmelere ve olanaklara göre yeni şirket ya da ortaklık kurulması seçeneklerini irdelemek ve gerekçeli öneriler geliştirmek,
ı)Hali hazırdaki şirket, işletme ve ortaklıkların devri, satışı, tasfiyesi vb. konularında gerekli tüm iş ve işlemlerinin yürütümüne  katkı sağlamak,
i)İşbirliği yaptığı belediyelerin, işletmelerin, üreticilerin ve birliklerin ürettikleri mal ve hizmetlerin belediye şirket ve iştiraklerince kullanımını özendiren girişimlerde bulunmak,
j)Belediye bünyesinde bulunup Müdürlüğe bağlı olan işletme ve tesislerin verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek,
k)İşletmelerin günün şartlarına göre ekonomik koşullar içinde üretimlerini ve hizmetlerini arttırıcı mali ve teknik etütler yapmak,
l)İşletmelerin yaptıkları iş programlarını, bütçe ve bilançolarını tetkik ve takip etmek, İşletmelerin koordinasyonunu sağlamak ve çalışmalarına yön vermek,
m)İşletme ve tesislerden yararlanmak isteyen kişi ve kurumlarla ilgili tahsis ve kiralama işlemlerini titizlikle takip ederek haftalık, aylık ve yıllık raporlar hazırlamak,
n)İşletme ve Tesislerde uygulanacak ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapar ve belediye meclisine sunar,
o)İşletme ve tesislerde ücret ödemeyenler hakkında yasal takibat için Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordine sağlar,
ö)Sosyal tesisler kurmak ve işletilmelerini sağlamak,
p)Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İdari ve mali işler bürosu
MADDE 10-(1)İdari ve mali işler bürosu;
a)Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
b)Her türlü  genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
c)Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
ç)Müdürlüğün ve bağlı işletmelerin ihtiyacı olan mal ve malzemeler ile ilgili piyasa araştırması yaparak, satın alma işlemlerini gerçekleştirmek ve işletmelerin gelir ve giderlerini aylık olarak takip ederek, raporlamak,
d)04/01/2002 tarihli, 4734 sayılı Kamu  İhale  Kanununa göre satın alma dosyalarını ve ödeme ile ilgili evrakları düzenlemek,
e)Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
f)Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
g)İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
h)Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
ı)Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası
 
Görevin planlanması
MADDE 11 - (1) Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
 Görevin yürütülmesi
MADDE 12 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
 
Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 13 -(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 14-(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
 
 Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 15 -(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
 Arşivleme ve dosyalama
MADDE 16-(1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası konusuna göre Standart Dosya Planı'na uygun olarak muhafaza edilir.
(2) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı'na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.
(3) İşlemi biten evraklar ?Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik? e uygun olarak arşive kaldırılır.
(4) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.
(5) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
 
ALTINCI BÖLÜM
Denetim
Denetim ve disiplin hükümleri
MADDE 17-(1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 -(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde  ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
 
 Yürürlük
MADDE 19 -(1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
 Yürütme
MADDE 20 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Söke Belediye Başkanı yürütür.