LEVENT TUNCEL

Söke Belediye Başkanı

LEVENT TUNCEL

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.
1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.
1986'dan bu güne Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel;  Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam ediyor.

BAŞKA BİR SÖKE MÜMKÜN! diyerek SÖKE'Yİ SEVİYORUM parolasıyla çıktığı yolda Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.  

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardim Isleri Md.lügü Yönetmelik

 SÖKE BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM  İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK,
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Söke Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b ve 18/m maddeleri ile yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmeliklere  dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Başkan      : Söke  Belediye Başkanı'nı,
b) Belediye    : Söke Belediye Başkanlığı'nı,
c) Müdür       : Sosyal Yardım İşleri Müdürü'nü,
ç) Müdürlük    : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü,
d) Personel    : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 - (1) Söke  Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 
Kuruluş
MADDE 5 - (1) Söke Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesi ve Belediye  ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına  Dair Yönetmelik hükümlerine göre, Söke Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 2014/6-71 numaralı kararıyla kurulmuştur.
(2) Söke Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Sosyal İşler ve Yardım İşleri alt birimlerinden oluşur.
Personel
 
MADDE 6 - (1) Söke Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde bir Müdür ile mer'i norm kadro mevzuatıyla belirlenen nitelik ve sayıda personel görev yapar.
Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 7 - (1) Söke Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü;  Söke Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili  mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediye sınırları içinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlara gerekli yardımları yapmaktan, özürlü vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamaktan, amatör spor kulüplerine destek ve amatör sporculuğu teşvik etmek için organizasyonlar düzenlemekten, başarılı sporcu ve okulların ödüllendirilmesi ve yardımların organize edilmesinden, toplu sünnet ve toplu düğün organizasyonlarının yapılmasından,  sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktan, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmaktan, Söke Belediyesi'nin düzenlediği okul dışı eğitim çalışmalarını, el beceri kurslarını, eğitim yardımlarını organize etmekten, kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamaktan, asker ailelerinin müracaatlarını almak ve belirlenen oranlarda yardım edilmesini sonuçlandırmaktan sorumludur.
Belediye Başkanı'nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:
 
(2) Sosyal işler birimi
 
a) Kentlinin yaşam biçimlerini eğitsel ve sosyal açıdan boyutlandırılması, renklendiririlmesi, çeşitlendiririlmesi ve geliştirilmesi amacı ile programlar yapılması ve sportif organizasyonlar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
b) İlçenin Sosyo-Ekonomik açıdan yetersiz, kentleşme bilincine ulaşmakta zorluklar ve yokluklar yaşayan bölgelerinde oluşturulan Aile Danışma Merkezleri bünyesinde eğitim-sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması ve insanca yaşam için gerekli şartları oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
c) Kırsal kesimden gelen insanlarımızın kente entegre edilmesi amacıyla, aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlere öncelik verilerek organizasyonlar yapılmasını sağlamak,
ç)  İlçede yaşayan dar gelirli kişilerin el emeği ürünlerini değerlendirmek için Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapılması, kadın emek pazarında pazarlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
d) Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için projeler geliştirmek,
e) Ulusal ve uluslar arası haftalarda etkinlikler düzenlenmesi, diğer kurum ve kuruluşlara katkı verilmesi, ayrıca işbirliği içinde organizasyonlar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
f) Sokakta yaşayan veya risk altında olan çocuklar için diğer kamu kurumları Üniversiteler ve STK`lar ile işbirliği yaparak projelerin geliştirilerek  uygulanmasını sağlamak,
g) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
 
(3) Yardım işleri birimi
a) Yoksul vatandaşların ihtiyacının karşılanması için aşevi açılması, yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
b) Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik yaz spor okulları açmak ve ders yılı içinde ilköğrenim ve lise öğrencilerinin başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı projeler uygulamak,
 
 
c) İhtiyaç sahiplerini belirleme, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma çalışmalarını yapmak,
ç) Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek arşive kaldırılması gerekenleri arşive kaldırmak.
d) İlçede yaşayan fakir ve yardıma muhtaçlara kanun ve yönetmelik çerçevesinde aşevinden sıcak yemek yardımı ve kuru gıda yardımı yapılmasını sağlamak,
e) Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için projeler geliştirmek suretiyle özürlülere gerekli yardım ve desteği sağlamak,
f) İlköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak,
g) Sünnet, düğün, her türlü sportif ve sosyal organizasyonların yapılmasını sağlamak,
ğ) Amatör  spor  kulüplerine  destek  verilerek,  başarılı  sporcu  ve  okullara ödül ve yardımın organize edilmesini sağlamak,
h) Yardıma muhtaç asker ailelerine gerekli yardımı sağlamak,
ı) Sosyal   hizmet   ve   yardımlar   için   gönüllü   kuruluşlar   ve  ilgili  kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak,
i) Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordinasyon kurmak, ilçede yardım alanların envanterini çıkarmak,
j) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
Personelin görevleri
 
MADDE 8 - (1) Bu yönetmeliğin 7'nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumluluklar, norm kadro mevzuatı ve Belediye Başkanı'nın veya görevlendirdirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:
 
(2) Sosyal yardım işleri müdürü
a) Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini,   gerektiğinde   reorganize   edilmesini,   kadrolar   arasında  görevlerin
    dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri  yapar,
b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,
c) Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,
ç)  Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,
d) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar  hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,
e) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,
f) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,
g) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,
ğ)  Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,
h) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,
ı)  Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,
i) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,
j) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,
k) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp  amirine teklif eder,
l) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,
m) Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
n) İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,
o) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,
ö)  Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,
p) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim eder,
r) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,
s) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,
ş)  Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar,
t) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,
u) Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,
ü)  Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin   eder,
v) Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir,
y) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir
    şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar,
z) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,
aa) Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve  kendi  aralarında  halledilebilecek meseleleri halleder,
bb) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,
cc) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları  ortak  çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,
çç) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder,
dd) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder,
ee) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,
ff) Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalşanlarına tevzii eder,
gg) Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili  kendisine  doğrudan  bağlı  çalışanlara verir,
ğğ) Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,
hh) Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,
ıı) Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya  yanlış  ve  eksik  yapılması sorumluluğunu üstlenir,
ii) Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder, jj) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında
bulundurur,
kk) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,
ll) Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,
mm) Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,
nn) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder,
oo) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,
öö) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder,
pp) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
rr) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
ss) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
şş) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili   mevzuat  ve  amirinin talimatlarına göre yerine getirir,
tt) Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde    ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili  mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar,
uu) Görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alarak, personelini sevk ve idare eder,
üü) Amiri olarak bağlı personelin çalışmalarını değerlendirir,
vv) Belediyenin sosyal yardım faaliyetlerini tasarlayarak gerekli alt yapıyı hazırlar,
yy) Büyük çaplı sosyal organizasyonların hazırlık ve uygulama  aşamalarını  takip  ederek sonuçlandırır,
zz) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar, üst mercilerce onaylanan sosyal faaliyetleri düzenler, bunların işleyişini takip ederek, sonuçlandırır,
aaa) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer'i ihale  mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,
bbb) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararların uygulanmasını sağlar,
ccc) Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,
ççç) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulune uygun yaptırılmasını sağlar,
ddd) Müdürlük çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun kadro, tayin, terfi, nakil, tezkiye, emeklilik, izin ve hastalık gibi özlük işleri ile ilgili tüm işlemlerini yürütülmesi, devam durumunun takip edilmesi ve denetlenmesi, ilgili diğer kuruluşlarla koordinasyonun gerçekleştirilmesini sağlar,
eee) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar,
fff) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar, ggg)  Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin  icra
edilmesini sağlar.
 
(3) Diğer personel
 
Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve  Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında  dağılımı   Müdür   tarafından  yapılır.  Müdür,  görevleri  mevcut  kadroların    sahip
oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarım seviyeleri vb. kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.
a) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir,
b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,
c) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,
ç) Müdürlüğün  kendisine  tevdi  edilen  işlerini  en  kısa  zamanda  ve  en ekonomik
şekilde icra ederek sonuçlandırır,
d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,
e) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür,
f) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
g) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
ğ)  Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,
h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
ı)  Gerektiği durumlarda ekip başı olarak  ekibine  iş  tariflerini  izah  eder,  iş  tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
i) İşleri en az maliyetle icra eder,
j) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,
k) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili  mevzuata riayet eder,
l) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba  uygun hareket eder,
m) Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlar,
n) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
o) Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar, ö) Çalışmalarında örnek tutum davranış sergiler,
p) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
r) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,
s) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
ş)  Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı  tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulune uygun muhafaza eder,
t) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
u) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
ü)  Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
v) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili  mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,
y) Belediyenin sosyal yardım faaliyetlerini için gerekli bürokratik alt yapıyı hazırlar, yapılması gereken faaliyetlerin ihale ve satın alma işlemlerini yürütür,
z) Sosyal yardım konularını ilgilendiren tüm alımlarla ilgili işlemleri yapar, evrakı takip eder, gerekli raporları tutar,
 
aa) Üstlerinden aldığı görevlerle ilgili talimatları yerine getirir,
bb) Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirir, bilgilendirir,
cc) İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması, durumunun takip edilmesi işlerini yapar,
çç) Vatandaş taleplerinin karşılanması için  belediye  birimleriyle  ve  ilgili  dış birimlerle gerekli işbirliği ve koordineyi sağlar, yazışmaları yapar, işlemleri yürütür,
dd) Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakı kayda almak ve takip  ederek,  sonuçlandırmak,
ee) Yazışmaları düzgün ve özenli yapar, Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutar,
ff) Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol ederek, imza karşılığı alır, gelen evrak defterine kaydeder,
gg) Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi  yazışma  kuralları  yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi sağlar,
ğğ) Birim personelince istenilen dosya ve evrakı, dosyasından bulup isteyene verir,   geri verilmesini izlemek, evrakın kaybolmaması için gerekli tedbirleri alır,
hh) Dosya dolaplarını her an tertipli ve düzenli tutarak, evrakın dosyasında anında bulunması için gerekli tedbirleri alır,
ıı) Verilen yazıları sorumluluğunun bilincinde hatasız, eksiksiz olarak hazırlayıp yazı konusu hakkında amiri dışında kimseye bilgi vermemek,
ii) Kullandığı malzeme (kâğıt, kalem disket vb.) konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyanları mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,
jj) Aşevinin düzenli çalışmasını sağlar,
kk) Günlük çıkan yemeği hijyen ve kalite yönünden kontrol eder,
ll) Aşevinden yararlanan muhtaç vatandaşlara yemeğin dağıtılmasını sağlar,
mm) İlçemizde vefat eden vatandaşların ailelerinin talepleri halinde aşevinden cenaze evlerine yemek gönderilmesini sağlar,
nn) Aşevinde bulunan demirbaş malzeme ve yemek yapımı için alınan malzemeyi etkin kullanmak için gereken önlemleri alır,
oo) Aşevinin yemek salonunun, mutfağının, tertip düzen ve temizliğinin sağlar,
öö) Periyodik olarak hizmet verilen vatandaşları evlerinde ziyaret edip memnuniyetlerini tespit eder,
pp) Belediye'ye  başvuran  fakir,  yardıma   muhtaç,  özürlü,  yaşlı,  çocuk    ve  diğer vatandaşların müracatını alır,
rr) Asker  ailelerinden  muhtaç  olanlara  aylık  bağlanması  için  müracatları   alır  ve gerekli işlemleri yapar,
ss) Yardım alması uygun olanlara ilgili yardımların ulaştırılmasını sağlar,
şş) Yardım yapılan vatandaşların kayıtlarını tutar,
tt) Belediye'nin çalışma alanına girmeyen konularda başvuran vatandaşların bilgilendirimek ve ilgili kurumlara yönlendirir,
uu) Üstlerine aldığı görevlerle ilgili talimatları yerine getirir,
üü) Amirinin bilgisi dâhilinde diğer ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.
vv) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından    verilen görevleri icra eder.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Yürürlük
 
MADDE 9 - Bu yönetmelik belediye meclisinin kabulü ve ilanı tarihnde yürürlüğe girer.
Yürütme
 
MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Söke Belediye Başkanı yürütür.