LEVENT TUNCEL

Söke Belediye Başkanı

LEVENT TUNCEL

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.
1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.
1986'dan bu güne Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel;  Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam ediyor.

BAŞKA BİR SÖKE MÜMKÜN! diyerek SÖKE'Yİ SEVİYORUM parolasıyla çıktığı yolda Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.  

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk Isleri Md.lügü Yönetmelik

SÖKE BELEDİYESİ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Temel Esaslar
 
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Söke Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün hukuki statüsü, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bu şekilde hizmetlerin planlı programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik; ilgili tüm kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tüzük, tebliğ ve genelgeler çerçevesinde, T.C. Söke Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluşunu, teşkilat yapısını, görevlerini, sorumluluklarını, çalışma kural ve esaslarını, hizmet ilişkilerinde esas alınacak temel hizmet tanımlarını ve açıklamaları ile genel ve ortak görev ilkelerini kapsar.
 
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin (b) bendi ile diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a. Avukat : Belediye Avukatını,
b. Başkan : T.C. Söke Belediye Başkanı'nı, 
c. Başkanlık : T.C. Söke Belediye Başkanlığı'nı,
d. Belediye : T.C. Söke Belediyesi'ni
e. Müdürlük : Hukuk İşleri Müdürlüğü'nü,
f. Müdür : Hukuk İşleri Müdürü'nü,
g. Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,
İfade eder.
 
Bağlılık 
Madde 5- Hukuk İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görevlerini yerine getirir.
 
Teşkilat 
Madde 6- Hukuk İşleri müdürlüğü; 22/02/2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediye Meclisince kabul edilen kadrolara uygun olarak Hukuk İşleri Müdürü, avukat ve diğer personelden oluşur. 
 
Temel İlkeler
Madde 7- (1)Söke Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
1. Belediyeyi ilgilendiren tüm hukuksal sorunlarda yasal ve güncel mevzuata uygun çözümler bulmak,
2. Hizmet, uygulama, karar alma ve eylemlerinde; hukuka uygunluk, şeffaflık, adalet ve eşitlik, 
3. Hesap verebilirlik,
4. Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda aktiflik ve katılımcılık,
5. Tüm işlerde programlılık ve programa bağlılık,
6. Hizmet için Belediye kaynaklarının kullanımında yerindelik, ihtiyaca uygunluk, etkinlik ve verimlilik,
7. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
8. Araştırmacılık, temel ilkelerini esas alır.
 
 (2)Ayrıca;
1. 5176 Sayılı Kanun ile düzenlenen Kamu Görevleri Etik Sözleşmesine riayet eder.
2. Tüm Belediye personelinin ve vatandaşların bilgi almak istemlerinde Bilgi Edinme Yasasının gereklerini yerine getirir.
3. 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu, 4857 sayılı İş kanunu gereği düzenlenen Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Kararnamelerin gereklerini yerine getirir.
 
İKİNCİ BÖLÜM 
 
Görevler
 
Hukuk İşleri Müdürünün Görevleri 
Madde 8- (1) Müdürün Görevleri şunlardır;
 
a) Hizmetin gereklerine ilişkin görevleri Başkanlığın talimatları ve yasal gereklilikler doğrultusunda yapmak, 
b) Başkanlık Makamının katılmasını istediği tüm toplantılara katılmak.
c) Belediyenin diğer birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapmak,
ç) Müdürlüğün yıllık bütçe gider teklifini hazırlamak,
d) Görevine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri uygulanması konusunda tüm tedbirleri almak,
e) Memur ve diğer personelinin sevk, idari ve koordinasyonunu sağlamak.
 
Avukatın Görevleri
Madde 9- (1) Belediye Avukatının görevleri şunlardır;
 
a) Başkanlık Makamından gelen talimatlar doğrultusunda veya bir başka Müdürlüğün Başkanlık Makamı ?Olur?u ile gelen yazılı talimatları doğrultusunda hizmetin gereklerine ilişkin her türlü görevi yerine getirmek,
b) Belediyeye karşı açılan ve Başkanlığın açtığı tüm davalarını takip etmek, ihtarname hazırlanması, delil tespiti yaptırılması gibi diğer yasal işlemleri yürütmek,
c) Hizmetin gerektirdiği çizelge, ruhsat, makbuz ve diğer yazışmalara ait evrakın hazırlanmasını, takibini yapmak; bu evrakın arşivlenmesini sağlamak,
ç) Belediye ile ilgili tüm yasal mevzuatı günlük olarak takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek,
d) Belediyenin 19/06/1932 tarih 2004 sayılı İcra iflas kanununa tabi alacaklarını icra takibi yoluyla tahsilini sağlamak, bu takibe ilişkin müzekkere hazırlanması, dava açılması gibi diğer yasal işlemleri yapmak, 
e) Belediye İcra Memurluğunca 28/07/1953 tarih 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanuna göre yapılan icra takiplerinde birimler arasında koordinasyonu sağlamak, bu kanunun uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda hukuki görüş belirtmek,
f) Belediyeye intikal eden üçüncü kişilere ait haciz ihbarnamelerine Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen yazılı bilgiye göre cevap vermek, 
g) Belediyedeki müdürlüklerin ve tüm personelin belediye hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili sorunlarında hukuki yardımı sözlü veya yazılı yapmak, 
ğ) Belediye gelirlerinin tahsilinde ve giderlerinin ödenme aşamasında doğan çözümsüzlüklerin hukuksal açıdan çözümüne katkıda bulunmak,
h) Belediyenin diğer birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları hazırlamak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Çeşitli Hükümler
 
Bütçe
Madde 10- Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün personel, demirbaş, araç, gereç akaryakıt, yiyecek, eşya ve kırtasiye ile diğer hizmetlerine ilişkin giderler, her yıl Belediye bütçesine konacak ödeneklerle karşılanır.
 
Personel Kadroları
Madde 11- Hukuk İşleri Müdürlüğü kadroları Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediye Meclisince kabul edilen kadrolara göre belirlenir.
 
Gelirler
Madde 12- Hukuk İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan hizmetlerle ilgili her yıl Belediye Meclisince; 29/05/1981 tarih 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa uygun olarak tespit edilen harçlar ile hizmet karşılığı ücretler, tahakkuk fişinin kesilmesine müteakip Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine yatırılması ve alındı karşılığının saklanması ile sonuçlandırılır.
 
Araç ve Gereçler
Madde 13- Hukuk İşleri Müdürlüğünün yapacağı hizmet durumuna göre her yıl yeniden gözden geçirilmek suretiyle emrine yeterli sayıda araç, gereç ve hizmete ilişkin diğer sarf malzemeleri tahsis edilir.
 
Madde 14- Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda 03/07/2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük-
Madde 15- Bu yönetmelik Söke Belediye Meclisince Kabul edilip 01/06/1984 tarih 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. Maddesine göre mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 16- Bu yönetmelik hükümlerini Söke Belediye Başkanı yürütür.