İLAN

 İLAN

T.C.

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile şartname hükümlerine göre,aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen işe ile ilgili  ihale yapılacaktır.İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 07/09/2021 Salı günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır..

S. No

İhalenin Konusu

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli (TL/ay)

İhale Süresi

Geçici Teminat %3 (TL)

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Saati

       1

     

Ambalaj Atıklarıklarının kaynağından ayrı toplanması,taşınması,ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması

 

 

Ambalaj Atıkları Niteliğindeki Geri Dönüşüm Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımının Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi

 

5500 TL

12 Ay

1.980,00 TL

200 TL

11:00

 

 

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. İhaleye gireceklerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisansı,toplamada kullanılacak araçların ruhsatları (kendi adına tescilli olmaması durumunda noterden tasdikli kira sözleşmesi), Çevre Mühendisi diploma belgesi, Çevre Mühendisi Çevre Görevlisi Belgesi
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.
 7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 8. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 9. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 10. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 11. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 12. Söke Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. İhale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 13. İhaleye katılacakların Söke Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden borcu olmadığına dair belge
 14. Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
 15. 2886 Sayılı İhale Yasası’nın 29’ncu maddesine istinaden; İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 16. İhale ile ilgili her türlü vergi,resim,harç,sözleşme ile ilgili giderler ihaleyi alana aittir.İlanen duyurulur.