SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada no, parsel no, kullanım alanı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale saati belirtilen taşınmazların kiralanma işi, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 24.12.2019 Salı günü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

 

S.

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

ADRES

YÜZÖLÇÜMÜ                     

İHALE                                   SÜRESİ

 

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI         

İHALE SAATİ

1

Yenicami

733

58

Umumi WC

Santral Garaj No: 1 / P 34

84,84 m²

3 Yıl

4.600,00 TL + KDV

4.968,00 TL

14:00

2

Yenicami

733

58

Pide Salonu

Santral Garaj No: 1 / P 28

57,75 m²

3 Yıl

2.115,00 TL + KDV

2.284,20 TL

14:05

3

Yenicami

733

58

Lokanta

Santral Garaj No: 1 / P 07

56,19 m²

3 Yıl

2.090,00 TL + KDV

2.257,20 TL

14:10

4

Yenicami

733

58

Eczane

Santral Garaj No: 1 / P 29

32,64 m²

3 Yıl

1.090,00 TL + KDV

1.177,20 TL

14:15

5

Yenicami

733

58

Döner Salonu

Santral Garaj No: 1 / P 27

26,23 m²

3 Yıl

1.000,00 TL + KDV

1.080,00 TL

14:20

6

Yenicami

733

58

Bakkal

Santral Garaj No: 1 / P 6

17,38 m²

3 Yıl

800,00 TL + KDV

864,00 TL

14:25

7

Yenicami

733

58

Büfe

Santral Garaj No: 1 / P 26

13,06 m²

3 Yıl

3.000,00 TL + KDV

3.240,00 TL

14:30

8

Yenicami

733

58

Emanetçi

Santral Garaj No: 1 / P 23

10,15 m²

3 Yıl

380,00 TL + KDV

410,40 TL

14:35

9

Yenicami

733

58

Hediyelik Eşya Satışı

Santral Garaj No: 1 / P 24

6,37 m²

3 Yıl

385,00 TL + KDV

415,80 TL

14:40

10

Ağaçlı

117

24

Kahvehane

Ağaçlı Sk. No: 139 / 1

142,00 m²

3 Yıl

1.200,00 TL + KDV

1.296,00 TL

14:45

11

Ağaçlı

117

24

İşyeri

Ağaçlı Sk. No: 139 / 2

252,00 m²

3 Yıl

1.000,00 TL

1.080,00 TL

14:50

12

Atburgazı

301

22

İşyeri

Cumhuriyet Meydanı No:9 / 1

29,42 m²

3 Yıl

285,00 TL

307,80 TL

14:55

13

Bağarası

123

1

Atm yeri

5. Sokak No: 30 / C

12,00 m²

3 Yıl

6.600,00 TL + KDV ( YILLIK )

594,00 TL

15:00

14

Bağarası

123

1

İşyeri

5. Sokak No: 30 / D

11,00 m²

3 Yıl

220,00 TL

237,60 TL

15:05

15

Çalışlı

Tescilsiz

İşyeri

Çalışlı sokak No: 204

 20,00 m²

3 Yıl

80,00 TL

86,40 TL

15:10

16

Kemalpaşa

337

36

İdari Hizmet Binası

Özyol Sokak No:22  (NuhBeyKonağı)

191,55 m²

5 Yıl

1.200,00 TL + KDV

2.160,00 TL

15:15

17

Savuca

Tescilsiz

İşyeri

Atatürk Caddesi No: 5

29,00 m²

3 Yıl

170,00 TL

183,60 TL

15:20

 

 

 1. İhaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
 2. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırılacaktır. (İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralanması ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. )

4.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli                     ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ğ) Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 1. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 ve 1.16. sırada bulunan taşınmazlar için şartnameler 350,00 TL, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 ve 1.17. sırada bulunan taşınmazlar için ise şartnameler 200,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.
 2. Diğer yıllara ait kira artışları Belediye Meclisince belirlenecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.