2021 - ZEYTİN TOHURU İHALE İLANI

2021 - ZEYTİN TOHURU İHALE İLANI

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait ve sorumluluk alanımızda olan aşağıdaki tablodaki mahallelerimizdeki zeytin ağaçları tohurlarının 2021 yılı mahsulü ağaç üzerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 13/10/2021 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

Sıra

Mahalle

Mevki

Cinsi

Tahmini Ağaç Sayısı

Tahmini Toplam Tohur(kg)

Muhammen Bedel        (KDV %1)

Geçici Teminat

Saati

1

Argavlı

117 ada 10-11-12-13 parseller

Zeytin Tohuru

155

2.325

10.200,00 TL+KDV

306,00 TL

14.00

2

Avşar

Mezarlık

Zeytin Tohuru

18

180

800,00 TL+KDV

24,00 TL

14.05

3

Bağarası

Yeni mezarlık

Zeytin Tohuru

183

3.660

16.050,00 TL+KDV

481,50 TL

14.10

4

Bayırdamı

Mezarlık

Zeytin Tohuru

18

90

400,00 TL+KDV

12,00 TL

14.15

5

Çalışlı

114 ada 9 parsel

Zeytin Tohuru

30

150

660,00 TL+KDV

19,80 TL

14.20

6

Güzeltepe

Köy girişi

Zeytin Tohuru

42

420

1.850,00 TL+KDV

55,50 TL

14.25

7

Kisir

Köy içi yol kenarı(Güzeltepe yolu), Eski Yörük mezarlığı(Osman kuyusu altı), Mezarlık, 612 parsel (2/3 hissesi Gürdere Mevkii)

Zeytin Tohuru

181

1.810

7.930,00 TL+KDV

237,90 TL

14.30

8

Sarıkemer

Eski mezarlık, Yeni Mezarlık

Zeytin Tohuru

31

155

700,00 TL+KDV

21,00 TL

14.35

9

Sayrakçı

206 parsel (Doğuşlar mevkii),241 parsel (Meryem ana mevkii)

Zeytin Tohuru

61

305

1.350,00 TL+KDV

40,50 TL

14.40

10

Söke

Hayvan pazarı, Zeytin dalı parkı, Hal yanı

Zeytin Tohuru

106

3.080

13.500,00 TL+KDV

405,00 TL

14.45

 

   2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

          a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ).
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

           b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2. Şartname bedeli 200,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.