SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Yenicami Mahallesi Malkoç Sokak 733 ada 201 parselde bulunan aşağıda blok no, işyeri no, iştigal konusu, kullanım alanı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen işyerlerinin 10 yıllık süre ile kiralanması işi, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 09.01.2018 Salı günü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

S. NO

No / Blok

İşyeri No

İştigal Konusu

Kullanım Alanı ( m² )

Muhammen Bedel  ( Aylık )

Geçici Teminat

İhale Saati

1

1 / 1    A Blok

Z06

Mefruşat & Hazır Giyim & Aksesuar & Deri Ürünleri & Kozmetik

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:00

2

1 / 1    A Blok

Z07

Mefruşat & Hazır Giyim & Aksesuar & Deri Ürünleri & Kozmetik

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:05

3

1 / 1    A Blok

Z09

Hediyelik Eşya & Mefruşat & Kafe & Kozmetik

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:10

4

1 / 5    E Blok

Z09

Mefruşat & Hazır Giyim & Aksesuar & Deri Ürünleri & Kozmetik

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:15

5

1 / 4    D Blok

Z12

İşyeri

16,00 m²

320,00 TL + KDV

1.152,00 TL

14:20

6

1 / 4    D Blok

Z10

İşyeri

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:25

7

1 / 4     D Blok

Z09

İşyeri

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:30

8

1 / 4    D Blok

Z05

İşyeri

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:35

9

1 / 4    D Blok

Z04

İşyeri

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:40

10

1 /3     C Blok

Z7

İşyeri

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:45

11

1 / 3    C Blok

Z2

İşyeri

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:50

12

1 / 3    C Blok

Z1

İşyeri

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

14:55

13

1 / 2    B Blok

Z6

Pide & Pizza & Izgara & Fast Food

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

15:00

14

1 / 2    B Blok

Z5

Pide & Pizza & Izgara & Fast Food

32,00 m²

640,00 TL + KDV

2.304,00 TL

15:05

 1. ihaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
 2. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. (İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralanması ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. )

    5.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 6. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.
 9. Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )
 10. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 11. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. Şartname 200,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.

7.İki yıllık kira bedeli muhammen bedel üzerinden ihalenin onaylanıp sözleşmenin imzalanmasına müteakip peşin alınacaktır. İhale sonucu karara bağlanan kira tutarı, Meclis Kararına istinaden alınan toplam bedelden düşülecek olup toplam bedelin bittiği aydan itibaren kira bedeli aylık olarak her ayın 7’sinde Söke Belediyesi veznesine veya Vakıfbank Söke Şube TR83 0001 5001 5800 7305 7144 68 iban nolu hesaba yatırılacaktır. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli üzerinden düşülecek olup ikinci yıl kira bedeli Belediye Meclisi’nin belirleyeceği artış oranından güncellenerek düşülecektir. Kira bedellerinin her yıl emsal işyerlerine uygulanan oranda artırmaya Belediye Meclisi yetkilidir.

 1. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ve işyerinin iç tadilatı için yapılacak masraflar ihaleyi alanlara aittir.
 2. İhale Komisyonumuz, istekli tarafından beyan edilen iştigal konusuna göre ihale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.