SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada no, parsel no, kullanım alanı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale saati belirtilen taşınmazların 3 yıl süre ile kiralanma işi, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 20.02.2018 Salı günü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

S. NO

MAHALLESİ

MEVKİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

 KULLANILAN ALANI (m2)

FAALİYET KONUSU  / ADRESİ

MUHAMMEN BEDEL

AYLIK / YILLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Atburgazı

 

206

1

2.732,00

2.732,00

Tarla

1.350,00 TL

YILLIK

121,50 TL

14:00

2

Atburgazı

 

218

6

2.667,00

2.667,00

Tarla

1.300,00 TL

YILLIK

117,00 TL

14:05

3

Bağarası

 

336

8

4.885,55            (4.108/4.886 hisse = 4.107,62 )

4.107,62

Tarla

1.565,00 TL

YILLIK

140,85 TL

14:10

4

Nalbantlar

 

114

3

5.289,55             (5.105/5.290 hisse = 5.104,56 )

3.864,67

Tarla

1.355,00 TL

YILLIK

121,95 TL

14:15

5

Nalbantlar

 

107

8

1.458,84

1.458,84

Tarla

555,00 TL

YILLIK

49,95 TL

14:20

6

Nalbantlar

 

104

1

1.820,23

1.820,23

Tarla

565,00 TL

YILLIK

50,85 TL

14:25

7

Karaatlı

 

106

8

35.162,39

35.162,39

Tarla

10.550,00 TL

YILLIK

949,50 TL

14:30

8

Karaatlı

 

113

4

26.765,85

26.765,85

Tarla

9.370,00 TL

YILLIK

843,30 TL

14:35

9

Karaatlı

 

114

6

1.253,54

1.253,54

Tarla

380,00 TL

YILLIK

34,20 TL

14:40

10

Karaatlı

 

116

1

12.986,16

12.986,16

Tarla

3.900,00 TL

YILLIK

351,00 TL

14:45

11

Karaatlı

 

118

3

15.347,66

10.000,00

Tarla

4.500,00 TL

YILLIK

405,00 TL

14:50

12

Karaatlı

 

128

1

19.485,52

19.485,52

Tarla

6.045,00 TL

YILLIK

544,05 TL

14:55

13

Karaatlı

 

121

1

12.224,46

12.224,46

Tarla

4.890,00 TL

YILLIK

440,10 TL

15:00

14

Karaatlı

 

130

1

3.611,80

3.611,80

Tarla

1.445,00 TL

YILLIK

130,05 TL

15:05

15

Karaatlı

 

134

4

11.082,29

11.082,29

Tarla

4.435,00 TL

YILLIK

399,15 TL

15:10

16

Karaatlı

 

135

1

6.271,41

6.271,41

Tarla

2.510,00 TL

YILLIK

225,90 TL

15:15

17

Karaatlı

 

125

12

12.546,76

12.546,76

Tarla

5.020,00 TL

YILLIK

451,80 TL

15:20

18

Yeniköy

 

145

1

2.475,36

2.475,36

Tarla

870,00 TL

YILLIK

78,30 TL

15:25

19

Yeniköy

 

157

1

17.889,57

17.889,57

Tarla

6.265,00 TL

YILLIK

563,85 TL

15:30

20

Yeniköy

 

173

3

9.567,25

9.567,25

Tarla

1.440,00 TL

YILLIK

129,60 TL

15:35

21

Yeniköy

 

174

1

14.874,54

14.874,54

Tarla

2.235,00 TL

YILLIK

201,15 TL

15:40

22

Yeniköy

 

174

16

1.944,43

1.944,43

Tarla

300,00 TL

YILLIK

27,00 TL

15:45

23

Burunköy

 

211

1

16.547,61

16.547,61

Tarla

6.950,00 TL

YILLIK

625,50 TL

15:50

24

Burunköy

 

248

7

27.093,06

27.093,06

Tarla

8.130,00 TL

YILLIK

731,70 TL

15:55

25

Serçin

Köy içi

 

1727

96,00

96,00

Bahçe

150,00 TL

YILLIK

13,50 TL

16:00

26

Köprüalan

Köy içi

110

2

369,45

20,00

Tarımsal Depolama

360,00 TL

YILLIK

32,40 TL

16:05

27

Sarıkemer

Musluk

103

1

234,92

50,00 m2 kapalı,                         25,00 m2 açık alan

işyeri No:145/F

315,00 TL

AYLIK

340,20 TL

16:10

28

Sarıkemer

Musluk

104

1

460,97

50,00 m2 kapalı,                         25,00 m2 açık alan

işyeri No:143/D

315,00 TL

AYLIK

340,20 TL

16:15

29

Doğanbey

 

 

86

700,00

700,00

Otlakiye ve Bahçe

200,00 TL

YILLIK

18,00 TL

16:20

 

 

 1. İhaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
 2. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırılacaktır. (İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralanması ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. )

4.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli                     ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ğ) Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 1. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. Şartnameler 100,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.
 2. Diğer yıllara ait kira artışları Belediye Meclisince belirlenecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.