SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada no, parsel no, kullanım alanı, muhammen bedeli, ihale süresi, geçici teminatı, ihale saati belirtilen taşınmazların kiralanma işi, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 17.04.2018 Salı günü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

S. NO

MAHALLESİ

MEVKİ / ADRES

ADA / PARSEL

KULLANIM ALANI ( m² )

FAALİYET KONUSU

MUHAMMEN BEDEL

İHALE SÜRESİ

AYLIK / YILLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Yenicami

Malkoç Sokak C blok Z1

733 / 201

32,00 m²

İşyeri

640,00 TL + KDV

10 YIL

Aylık

2.304,00 TL

14:00

2

Yenicami

Malkoç Sokak C blok Z2

733 / 201

32,00 m²

İşyeri

640,00 TL + KDV

10 YIL

Aylık

2.304,00 TL

14:05

3

Yenicami

Malkoç Sokak C blok Z3

733 / 201

32,00 m²

İşyeri

640,00 TL + KDV

10 YIL

Aylık

2.304,00 TL

14:10

4

Yenicami

Malkoç Sokak C blok Z4

733 / 201

32,00 m²

İşyeri

640,00 TL + KDV

10 YIL

Aylık

2.304,00 TL

14:15

5

Yenicami

Malkoç Sokak D blok Z04

733 / 201

32,00 m²

İşyeri

640,00 TL + KDV

10 YIL

Aylık

2.304,00 TL

14:20

6

Yenicami

Malkoç Sokak D blok Z05

733 / 201

32,00 m²

İşyeri

640,00 TL + KDV

10 YIL

Aylık

2.304,00 TL

14:25

7

Yenicami

Malkoç Sokak D blok Z08

733 / 201

32,00 m²

İşyeri

640,00 TL + KDV

10 YIL

Aylık

2.304,00 TL

14:30

8

Yenikent

120. Sk. Güneyindeki Ağaçlandırma Alanı

Tescilsiz

31,09 m²

Baz İstasyonu Yeri

25.200,00 TL

3 YIL

Yıllık

2.268,00 TL

14:35

9

Sarıkemer

Atatürk Caddesi No: 145 / F

103 / 1

50,00 m² Kapalı 25,00 m² Açık Alan

İşyeri

315,00 TL

3 YIL

Aylık

340,20 TL

14:40

10

Bağarası

5. Sokak No: 30 / B

123 / 1

9,00 m²

İşyeri

150,00 TL

3 YIL

Aylık

162,00 TL

14:45

11

Bağarası

38. Sokak No: 133 / D

119 / 46

35,00 m²

İşyeri

100,00 TL

3 YIL

Aylık

108,00 TL

14:50

12

Bağarası

55. Sokak No: 9

302 / 2

39,07 m²

İşyeri

100,00 TL

3 YIL

Aylık

108,00 TL

14:55

13

Karaatlı

-

126 / 1

8.538,22 m²

Tarla

1.450,00 TL

3 YIL

Yıllık

130,50 TL

15:00

14

Karaatlı

-

128 / 1

19.485,52 m²

Tarla

6.045,00 TL

3 YIL

Yıllık

544,05 TL

15:05

15

Karaatlı

-

106 / 8

35.162,39 m²

Tarla

10.550,00 TL

3 YIL

Yıllık

949,50 TL

15:10

16

Özbaşı

Özbaşı Sokak No: 104

Tescilsiz

30,00 m²

İşyeri

200,00 TL

3 YIL

Aylık

216,00 TL

15:15

17

Güllübahçe

Atatürk Caddesi No: 29

271 / 14

79,50 m² Kapalı 40,00 m² Açık Alan

İşyeri

350,00 TL

3 YIL

Aylık

378,00 TL

15:20

18

Güllübahçe

Atatürk Caddesi No: 27

271 / 14

26,30 m² Kapalı 19,00 m² Açık Alan

İşyeri

250,00 TL

3 YIL

Aylık

270,00 TL

15:25

19

Atburgazı

-

204 / 6

6.632,53 m²

Tarla

1.460,00 TL

3 YIL

Yıllık

131,40 TL

15:30

20

Akçakaya

Kızılkarlar Mevkii

103 / 82

15.427,08 m²

Otlakiye

1.250,00 TL

3 YIL

Yıllık

112,50 TL

15:35

21

Kemalpaşa

Alay Sokak No: 36

333 / 16

19,91 m²

İşyeri

110,00 TL

3 YIL

Aylık

118,80 TL

15:40

 1. İhaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
 2. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırılacaktır. (İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralanması ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. )

4.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli                     ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ğ) Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 1. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. 1., 2., 3., 4., 5., 6., ve 7. Sırada yer alan Yenicami Mahallesi Malkoç Sokakta bulunan işyerleri için ve 8. Sırada yer alan Yenikent Mahallesinde bulunan Baz İstasyonu yeri için şartname bedeli 200,00 TL, diğer taşınmazlara ait şartnameler ise 100,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.
 2. Diğer yıllara ait kira artışları Belediye Meclisince belirlenecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.