TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

Taşınmaz Kira İhalesi

 

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre 3 yıl süreli kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 23/03/2022 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Sıra

Mahalle

Ada /

Parsel

Faaliyet Türü

Kullanım alanı (m²)

Aylık /Yıllık

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Çalışlı

118/131

Zeytinlik                                                                    

13.963,40

Yıllık

1.100,00 TL +KDV

99,00 TL

14:30

2

Çalışlı

114/68

Zeytinlik                                                                     

34.338,35

Yıllık

2.650,00 TL +KDV

238,50 TL

14:35

3

Çalışlı

114/69

Zeytinlik                                                                    

15.850,82

Yıllık

3.300,00 TL+ KDV

297,00 TL

14:40

4

Çalışlı

Tescilsiz

Tarla

2.844,51

Yıllık

3.600,00 TL

324,00 TL

14:45

5

Yenicami

1242/1

Tarla

5.150,46

Yıllık

8.900,00 TL

801,00 TL

14:50

6

Yenicami

1238/1

Tarla

2.609,09

Yıllık

4.500,00 TL

405,00 TL

14:55

7

Yenicami

1255/1

Tarla

3.965,73

Yıllık

6.850,00 TL

616,50 TL

15:00

8

Yenicami

1231/1

Tarla

1.654,86

Yıllık

2.850,00 TL

256,50 TL

15:05

9

Bağ.Yeniköy

173/3

Tarla

9.567,25

Yıllık

9.650,00 TL

868,50 TL

15:10

10

Bağ.Yeniköy

174/1

Tarla

14.874,54

Yıllık

14.900,00 TL

1.341,00 TL

15:15

11

Karaatlı

115/6

Tarla

3.500,00

Yıllık

5.750,00 TL

517,50 TL

15:20

12

Karaatlı

106/8

Tarla

35.162,39

Yıllık

28.000,00 TL

2.520,00 TL

15:25

13

Karaatlı

128/1

Tarla

19.485,52

Yıllık

15.500,00 TL

1.395,00 TL

15:30

14

Karaatlı

116/1

Tarla

4.955,00

Yıllık

4.250,00 TL

382,50 TL

15:35

15

Karaatlı

128/6

Tarla

3.390,00

Yıllık

1.550,00 TL

139,50 TL

15:40

16

Bağarası

123/1

İşyeri                                                                        Atatürk Cad. 5.Sk. No:3/B

9,00

Aylık

350,00 TL

378,00 TL

15:45

17

Bağarası

Tescilsiz

İşyeri                                            Fatih Cad. No:2

65,00

Aylık

1.350,00 TL

1.458,00 TL

15:50

18

Savuca

131/3

İşyeri                                                                                Uğur Mumcu Cad. No:3

60,00

Aylık

650,00 TL

702,00 TL

15:55

19

Savuca

Tescilsiz

İşyeri                                           Atatürk Cad. No:1/A

158,00

Aylık

750,00 TL

810,00 TL

16:00

20

Argavlı

108/6

Kahvehane                                                                    1856 Sk. No:3

60,00 m² kapalı,  210,00 m² açık alan

Aylık

450,00 TL + KDV  

486,00 TL

16:05

21

Yuvaca

164/2

İşyeri                                                                  4460 Sok. No:13/B

13,00

Aylık

280,00 TL

302,40 TL

16:10

22

Kemalpaşa

278/13

İşyeri                                                            6 Eylül Cad.no:4/C

38,00

Aylık

2.700,00 TL

2.916,00 TL

16:15

23

Atatürk

1062/1

ATM yeri                                                         Ayva Sok.No:2/1

6,00

Yıllık

18.000,00 TL+KDV  

1.620,00 TL

16:20

24

Cumhuriyet

Tescilsiz

ATM yeri                                                     Kıvanç Sok.No:2

6,00

Yıllık

18.000,00 TL+KDV  

1.620,00 TL

16:25

 

  2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

             a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği yada Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ).
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

           b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı )
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı)
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2.     Şartname bedeli 200,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.