SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Yenicami Mahallesi 1422 ada 2 parsel ŞENGEL RESİDENCE ‘da bulunan 13 adet tam 1 adet ½ hisseli dairenin aşağıda tapu payı bilgileri, mesken yüzölçümü Brüt m², kat numaraları, bağımsız bölüm numaraları, konut tipleri, yönü, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati belirtilmiş dairelerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 22.05.2018 Salı günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

S. NO

TAPU PAYI BİLGİLERİ

MESKEN YÜZÖLÇÜMÜ

( Brüt m²)

KAT NO

 

 

BAĞ. BÖL. NO

KONUT TİPİ

YÖNÜ

Muhammen Bedel

( KDV = %1 )

Geçici Teminat Bedeli

İhale Saati

1

4.531,62 m2/ arsa payı 2/322

108,45

KAT: 1

6

2+1

GB-KB

231.500,00 TL + KDV

6.945,00 TL

14:00

2

4.531,62 m2/ arsa payı 2/322

100,6

KAT: 1

8

2+1

GB

215.625,00 TL + KDV

6.468,75 TL

14:05

3

4.531,62 m2/ arsa payı 3/322

137,87

KAT: 1

9

3+1

KB

287.500,00 TL + KDV

8.625,00 TL

14:10

4

4.531,62 m2/ arsa payı 3/322

125,19

KAT: 2

13

3+1

KD

259.750,00 TL + KDV

7.792,50 TL

14:15

5

4.531,62 m2/ arsa payı 3/322

124,86  1/2 HİSSELİ

KAT: 2

18

3+1

GB

131.625,00 TL + KDV

3.948,75 TL

14:20

6

4.531,62 m2/ arsa payı 3/322

125,19

KAT: 3

23

3+1

KD

262.125,00 TL + KDV

7.863,75 TL

14:25

7

4.531,62 m2/ arsa payı 2/322

108,66

KAT: 4

41

2+1

KD-GD

239.500,00 TL + KDV

7.185,00 TL

14:30

8

4.531,62 m2/ arsa payı 2/322

100,6

KAT: 5

48

2+1

GB

221.250,00 TL + KDV

6.637,50 TL

14:35

9

4.531,62 m2/ arsa payı 2/322

113,21

KAT: 7

67

2+1

KB

242.250,00 TL + KDV

7.267,50 TL

14:40

10

4.531,62 m2/ arsa payı 2/322

114,16

KAT: 8

74

2+1

GD

252.000,00 TL + KDV

7.560,00 TL

14:45

11

4.531,62 m2/ arsa payı 2/322

113,21

KAT: 8

77

2+1

KB

243.000,00 TL + KDV

7.290,00 TL

14:50

12

4.531,62 m2/ arsa payı 3/322

124,86

KAT: 8

78

3+1

GB

276.750,00 TL + KDV

8.302,50 TL

14:55

13

4.531,62 m2/ arsa payı 2/322

110,53

KAT: 9

87

2+1

KB

240.750,00 TL + KDV

7.222,50 TL

15:00

14

4.531,62 m2/ arsa payı 3/322

124,86

KAT: 10

98

3+1

GB

282.250,00 TL + KDV

8.467,50 TL

15:05

 

 

   2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ğ) Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 1. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. Şartname, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve 200,00 TL karşılığında temin edilir.

       4.İstekliler, teklif dosyalarını iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler, Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 2. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.