SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda mahallesi, mevkii, niteliği, ada ve parseli, yüzölçümü, imar ve çevre düzeni planı, tapudaki şerhleri, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati belirtilmiş taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 17.07.2018 Salı günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

S. NO

MAHALLESİ

MEVKİİ

NİTELİK

ADA NO:

PARSEL NO:

YÜZÖLÇÜMÜ  ( m² )

İMAR VE ÇEVRE DÜZENİ PLANI

TAPUDAKİ ŞERHLER

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Atburgazı

 

Tarla

132

7

5.543,44

TARIM ARAZİSİ

-

172.000,00 TL

5.160,00 TL

14:00

2

Bağ. Yeniköy

Köy İçi

Arsa

104

6

407,49

TARIM ARAZİSİ VE SULAMA ALANI

-

15.000,00 TL

450,00 TL

14:05

3

Bayırdamı

Köy Civarı

Zeytinlik

0

389

51.550,00

ÇAYIR - MERA

-

165.000,00 TL

4.950,00 TL

14:10

4

Bayırdamı

Tek Çam

Zeytinlik

0

524

46.450,00

TARIM ARAZİSİ, ÇAYIR - MERA VE SULAMA ALANI

-

148.000,00 TL

4.440,00 TL

14:15

5

Çalışlı

Köy Civarı

Zeytinlik

125

4

2.538,07

TARIM ARAZİSİ

-

52.000,00 TL

1.560,00 TL

14:20

6

Doğanbey

 

Tarla

0

86

700,00

DOĞAL SİT ALANI VE ÖNEMLİ DOĞA ALANI

1.DERECE DOĞAL SİT ALANIDIR, 3402 SAYILI KANUNUN 22.MADDESİNİN 2. FIKRASININ (a) BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR.

19.000,00 TL

570,00 TL

14:25

7

Güllübahçe

Köy Altı

Tarla

245

11

230,24

AYRIK - KONUT - 3 KAT

-

44.000,00 TL

1.320,00 TL

14:30

8

Güllübahçe

Köy Altı

Tarla

245

15

221,66

AYRIK - KONUT - 3 KAT

-

48.000,00 TL

1.440,00 TL

14:35

9

Güllübahçe

Köy Altı

Tarla

245

16

220,96

AYRIK - KONUT - 3 KAT

-

54.000,00 TL

1.620,00 TL

14:40

10

Güllübahçe

Kapaklı

Arsa

249

4

608,19

AYRIK - KONUT - 2 KAT, TAKS: 0.30 / KAKS: 0.60

-

70.000,00 TL

2.100,00 TL

14:45

11

Sarıkemer

Köy İçi

Arsa

0

3420

341,34

AYRIK - KONUT - 2 KAT, TAKS: 0.35 / KAKS: 0.70, YOLA TERKİ VARDIR.

3402 SAYILI KANUNUN 22.MADDESİNİN 2. FIKRASININ (a) BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR.

29.000,00 TL

870,00 TL

14:50

12

Sarıkemer

Yeşilova

Arsa

0

2620

92,00

BİTİŞİK - ZEMİN TİCARET - 3 KAT, TAKS: 0.40 / KAKS: 1.20, YOLA TERKİ VARDIR

3402 SAYILI KANUNUN 22.MADDESİNİN 2. FIKRASININ (a) BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR.

80.000,00 TL

2.400,00 TL

14:55

13

Sazlı

Bağlık

Tarla

495

46

1.917,63

KENTSEL GELİŞME ALANI

-

20.000,00 TL

600,00 TL

15:00

14

Sazlı

Köy İçi

Harım

495

75

2.615,14

TARIM ARAZİSİ

-

44.000,00 TL

1.320,00 TL

15:05

15

Sazlı

Bağlık

Tarla

495

119

1.662,39

KENTSEL GELİŞME ALANI

-

15.000,00 TL

450,00 TL

15:10

16

Sazlı

Bağlık

Tarla

495

125

1.195,56

TARIM ARAZİSİ VE KENTSEL GELİŞME ALANI

-

11.000,00 TL

330,00 TL

15:15

17

Sazlı

Köy İçi

Arsa

138

10

932,22

KENTSEL YERLEŞİK ALAN

-

30.000,00 TL

900,00 TL

15:20

18

Sofular

Köy İçi

Avlulu Kargir Köy Konağı

110

1

39,88

KIRSAL YERLEŞME ALANI

-

6.000,00 TL

180,00 TL

15:25

19

Tuzburgazı

Köy Civarı

Arsa

109

1

470,47

AYRIK - KONUT - 2 KAT, TAKS: 0.20 / KAKS: 0.40

3402 SAYILI KANUNUN 22.MADDESİNİN 2. FIKRASININ (a) BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR.

40.000,00 TL

1.200,00 TL

15:30

20

Tuzburgazı

Köy Civarı

Arsa

109

2

537,36

AYRIK - KONUT - 2 KAT, TAKS: 0.20 / KAKS: 0.40

3402 SAYILI KANUNUN 22.MADDESİNİN 2. FIKRASININ (a) BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR.

46.000,00 TL

1.380,00 TL

15:35

21

Yuvaca

 

Tarla

102

19

363,77

ÖNEMLİ DOĞA ALANINDA KALMAKTA OLUP, YOLA CEPHESİ BULUNMAMAKTADIR.

-

7.000,00 TL

210,00 TL

15:40

 

 

   2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ç)   İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ğ)   Satış şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 1. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. Şartname, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve 200,00 TL karşılığında temin edilir.

       4.İstekliler, teklif dosyalarını iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler, Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 2. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.