SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada no, parsel no, kullanım alanı, muhammen bedeli, ihale süresi, geçici teminatı, ihale saati belirtilen taşınmazların kiralanma işi, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 25.06.2019 Salı günü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

SIRA

MAHALLE

ADA PARSEL

MEVKİİ / ADRES

FAALİYET TÜRÜ

HİSSE DURUMU

KULLANIM ALANI

MUHAMMEN BEDELİ

AYLIK / YILLIK

İHALE SÜRESİ

GEÇİCİ TEMİNAT

SAATİ

1

Ağaçlı

117 / 24

Ağaçlı Sokak No: 139 / 1

Kahvehane

Tam

100,00 m² Kapalı Alan, 42,00 m² Açık Alan

1.200,00 TL + KDV

AYLIK

3 YIL

1.296,00 TL

14:00

2

Ağaçlı

117 / 24

Ağaçlı Sokak No: 139 / 2

İşyeri

Tam

132,00 m² Kapalı Alan, 120,00 m² Teras

1.000,00 TL

AYLIK

3 YIL

1.080,00 TL

14:05

3

Akçakonak

122 / 48

Akçakonak Sokak No: 96 / A

Kahvehane

Tam

52,00 m²

188,00 TL + KDV

AYLIK

3 YIL

203,04 TL

14:10

4

Bağarası

122 / 2

Atatürk ( Kemalpaşa ) Cad. No: 66 / L - O

İşyeri

Tam

92,50 m²

765,00 TL

AYLIK

3 YIL

826,20 TL

14:15

5

Bağarası

122 / 2

Atatürk ( Kemalpaşa ) Cad. No: 66 / M

İşyeri

Tam

66,00 m²

655,00 TL

AYLIK

3 YIL

707,40 TL

14:20

6

Bağarası

302 / 2

55. Sokak No: 9

İşyeri

Tam

39,07 m²

112,00 TL

AYLIK

3 YIL

120,96 TL

14:25

7

Çalışlı

Tescilsiz

Çalışlı Sokak No: 202

Kahvehane

Tam

105,00 m²

416,00 TL + KDV

AYLIK

3 YIL

449,28 TL

14:30

8

Çalışlı

Tescilsiz

Çalışlı Sokak No: 205

İşyeri

Tam

15,00 m²

50,00 TL

AYLIK

3 YIL

54,00 TL

14:35

9

Çalışlı

Tescilsiz

Çalışlı Sokak No: 206

İşyeri

Tam

15,00 m²

50,00 TL

AYLIK

3 YIL

54,00 TL

14:40

10

Gölbent

Tescilsiz

Mezarlık Mevkii

Tarla

Tam

8.700,00 m²

5.133,00 TL

YILLIK

3 YIL

461,97 TL

14:45

11

Gölbent

Tescilsiz

Gölbent Sokak No: 77 / 1

Kahvehane

Tam

60,00 m²

110,00 TL + KDV

AYLIK

3 YIL

118,80 TL

14:50

12

Savuca

Tescilsiz

Atatürk Cad. No: 1 / A

İşyeri

Tam

31,00 m² Kapalı Alan,            30,00 m² Açık Alan

350,00 TL

AYLIK

3 YIL

378,00 TL

14:55

13

Savuca

Tescilsiz

Atatürk Cad. No: 1 / D

İşyeri

Tam

31,00 m² Kapalı Alan,              30,00 m² Açık Alan

350,00 TL

AYLIK

3 YIL

378,00 TL

15:00

14

Savuca

Tescilsiz

Atatürk Cad. No: 5

İşyeri

Tam

29,00 m²

167,00 TL

AYLIK

3 YIL

180,36 TL

15:05

15

Savuca

Tescilsiz

Menderes Cad. No: 4 / A

İşyeri

Tam

47,00 m²

286,00 TL

AYLIK

3 YIL

308,88 TL

15:10

16

Savuca

Tescilsiz

Menderes Cad. No: 4 / B

İşyeri

Tam

35,00 m²

283,00 TL

AYLIK

3 YIL

305,64 TL

15:15

17

Sazlı

Tescilsiz

Muhammer Aksoy Cad. No: 17

İşyeri

Tam

32,00 m² Kapalı Alan,  85,00 m² Açık Alan

295,00 TL

AYLIK

3 YIL

318,60 TL

15:20

18

Sazlı

Tescilsiz

Aydın Cad. No: 102 / 2

İşyeri

Tam

60,00 m²

295,00 TL

AYLIK

3 YIL

318,60 TL

15:25

19

Sazlı

Tescilsiz

Aydın Cad. No: 102 / 1

İşyeri

Tam

130,00 m²

435,00 TL

AYLIK

3 YIL

469,80 TL

15:30

20

Tuzburgazı

113 / 60

Tuzburgazı Sk. No: 8 / 1

İşyeri

 3/4

92,00 m²

190,00 TL

AYLIK

3 YIL

205,20 TL

15:35

21

Tuzburgazı

142 / 14

Tuzburgazı Sokak No: 330

İşyeri

Tam

19,00 m²

155,00 TL

AYLIK

3 YIL

167,40 TL

15:40

22

Tuzburgazı

142 / 14

Tuzburgazı Sokak No: 331

İşyeri

Tam

18,00 m²

155,00 TL

AYLIK

3 YIL

167,40 TL

15:45

23

Tuzburgazı

142 / 14

Tuzburgazı Sokak No: 329

İşyeri

Tam

20,00 m²

155,00 TL

AYLIK

3 YIL

167,40 TL

15:50

24

Tuzburgazı

142 / 14

Tuzburgazı Sokak No: 332

İşyeri

Tam

23,00 m²

155,00 TL

AYLIK

3 YIL

167,40 TL

15:55

25

Yuvaca

102 / 33

-

Tarla

Tam

5.220,61 m²

1.879,42 TL

YILLIK

3 YIL

169,15 TL

16:00

 

 1. İhaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
 2. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırılacaktır. (İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralanması ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. )

4.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ğ) Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 1. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. Taşınmazlara ait şartnameler; 200,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.
 2. Diğer yıllara ait kira artışları Belediye Meclisince belirlenecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.