İHALE İLANI

İhale İlanı

 SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 719 ada 433 ve 515 nolu parsellere park ve bahçeler Müdürlüğü’nce ekilen ve  hasadı yapılmış, Belediyemize ait zirai depoda toplu bir şekilde bulunan tahmini 14.080 Kg civarındaki Ekmeklik Buğday, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin (a) bendi uyarınca pazarlık usulü ile  satılacaktır.
 • İhale 09.06.2021 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-    Ekmeklik Buğdayın tahmini satış bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıdaki şekildedir.

Sıra

Mahallesi

Adres

Cinsi

Tahmini ( Kg )

Muhammen Bedeli           ( TL )

Geçici Teminatı                  ( TL )

İhale Saati

1

Söke

Yenicami Mah. Söke Belediyesine Ait Zirai Depo

Ekmeklik Buğday

14.080

32.736,00 + KDV

982,080

13:00

 

5- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ğ) Satış şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 1. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6- Şartname 200,00 TL bedelle Belediye Park ve Bahçeler  Müdürlüğünden temin edilir.

7- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

8- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlanen duyurulur.