ÇAM KOZALAĞI İHALESİ

Çam Kozalağı İhalesi

 

                                                                                  SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlardaki çam ağaçları kozalağının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre tohur satış ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 28.07.2021 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

S.

Mahallesi

Faaliyet Türü

Adres

İhale Süresi

Muhammen Bedel (2021 YILI İÇİN)

Geçici Teminat Bedeli

İhale Saati

1

Özbaşı

Çam Kozalağı

Özbaşı Mezarlık Ve Muhtelif Yerlerdeki Çam Ağaçları

3 Yıl

53.000,00 TL + KDV

4.770,00 TL

14:00

2

Söke Merkez Mahalleler & Yamaç

Çam Kozalağı

Söke Mezarlıklar Ve Muhtelif Yerlerdeki Çam Ağaçları, Yamaç Mezarlık Çam Ağaçları

3 Yıl

31.000,00TL + KDV

2.790,00 TL

14:05

3

Burunköy & Yeniköy

Çam Kozalağı

Burunköy Mezarlık, Yeniköy Mezarlık Ve Yeniköy Tepedeki Çam Ağaçları

3 Yıl

26.000,00TL + KDV

2.340,00 TL

14:10

4

Köprüalan & Sarıkemer & Yeşilköy

Çam Kozalağı

Köprüalan 103 Ada 15 Parsel Ve Mezarlıktaki Çam Ağaçları, Sarıkemer Mezarlık Ve Muhtelif Yerlerdeki Çam Ağaçları, Yeşilköy Mezarlıklardaki Çam Ağaçları

3 Yıl

24.000,00 TL + KDV

2.160,00 TL

14:15

5

Güllübahçe & Yenidoğan

Çam Kozalağı

Güllübahçe Muhtelif Yerlerdeki Çam Ağaçları Ve Özbey-Yeniköy Mezarlık Çam Ağaçları

3 Yıl

17.000,00 TL + KDV

1.530,00 TL

14:20

6

Akçakaya & Bağarası

Çam Kozalağı

Akçakaya Mezarlık, Bağarası Mezarlık Ve Muhtelif Yerlerdeki Çam Ağaçları

3 Yıl

15.500,00 TL + KDV

1.395,00 TL

14:25

7

Bayırdamı

Çam Kozalağı

Bayırdamı 101 Ada 57 Ve 60 Parseldeki Çam Ağaçları

3 Yıl

3.500,00 TL + KDV

315,00 TL

14:30

8

Çalışlı & Karaatlı

Çam Kozalağı

Çalışlı Mezarlıklar, Karaatlı Mezarlıklar Ve Yol Üstündeki Çam Ağaçları

3 Yıl

12.000,00 TL + KDV

1.080,00 TL

14:35

9

Avşar

Çam Kozalağı

Avşar Mezarlıklar Çam Ağaçları

3 Yıl

11.500,00 TL + KDV

1.035,00 TL

14:40

10

Yuvaca

Çam Kozalağı

Yuvaca Muhtelif Yerlerdeki Çam Ağaçları

3 Yıl

9.000,00 TL + KDV

810,00 TL

14:45

11

Çalıköy & Karacahayıt & Kisir & Nalbantlar

Çam Kozalağı

Çalıköy Mezarlık, Nalbantlar Mezarlık, Karacahayıt Mezarlık, Kisir Mezarlık Ve Muhtelif Yerlerdeki Çam Ağaçları

3 Yıl

9.500,00 TL + KDV

855,00 TL

14:50

12

Aslanyaylası

Çam Kozalağı

Aslanyaylası Mezarlık, 107 Ada 19 Parsel Ve 107 Ada 31 Parseldeki Çam Ağaçları

3 Yıl

9.000,00 TL + KDV

810,00 TL

14:55

13

Ağaçlı

Çam Kozalağı

Ağaçlı Mezarlık Çam Ağaçları

3 Yıl

6.500,00 TL + KDV

585,00 TL

15:00

14

Akçakonak & Atburgazı & Tuzburgazı

Çam Kozalağı

Akçakonak Mezarlık, Atburgazı Mezarlık, Tuzburgazı Mezarlık Çam Ağaçları

3 Yıl

6.000,00 TL + KDV

540,00 TL

15:05

15

Çavdar & Sofular

Çam Kozalağı

Çavdar Mezarlık, Sofular Mezarlık Çam Ağaçları

3 Yıl

4.000,00 TL + KDV

360,00 TL

15:10

16

Argavlı & Sazlı

Çam Kozalağı

Argavlı Mezarlık, Sazlı Mezarlık Çam Ağaçları

3 Yıl

4.000,00 TL + KDV

360,00 TL

15:15

 

      2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

          a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ).
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

           b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. ( Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2. Şartname bedeli 100,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.