SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada no, parsel no, kullanım alanı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar ihale saatlerine göre Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 04.07.2017 Salı günü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

 

S. NO

MAHALLESİ

MEVKİ

Adresi

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

KULLANIM ALANI ( m² )

KULLANIM AMACI

MUAMMEN BEDELİ

Aylık / Yıllık

Geçici Teminat Bedeli

İhale Süresi

İhale Saati

1

Sarıkemer

Musluk

Atatürk Caddesi No: 145 / F

103

2

325,32 m²

75,00 m²

İşyeri

300,00 TL

Aylık

324,00 TL

3 Yıl

14:00

2

Sarıkemer

Musluk

Atatürk Caddesi No: 145 / B

103

2

325,32 m²

75,00 m²

İşyeri

300,00 TL

Aylık

324,00 TL

3 Yıl

14:05

3

Yeniköy

Köyiçi

Yeniköy Sokak No: 183

120

1

122,29 m²

77,00 m²

Kahvehane

300,00 TL + KDV

Aylık

324,00 TL

3 Yıl

14:10

4

Köprüalan

Köyiçi

 

110

2

369,45 m²

369,45 m²

Depolama Alanı

50,00 TL

Aylık

54,00 TL

3 Yıl

14:15

5

Özbaşı

Köyiçi

Özbaşı Sokak No: 46 /2

Tescilsiz

 

12,00 m²

İşyeri

50,00 TL

Aylık

54,00 TL

3 Yıl

14:20

6

Serçin

Köyiçi

 

Tescilsiz

 

15,00 m²

İşyeri

60,00 TL

Aylık

64,80 TL

3 Yıl

14:25

7

Arslanyaylası

Köycivarı

 

0

649

73.525,00 m²

73.525,00 m²

Zeytinlik

4.500,00 TL + KDV

Yıllık

675,00 TL

5 Yıl

14:30

8

Arslanyaylası

Köycivarı

 

0

650

19.325,00 m²

19.325,00 m²

Zeytinlik

1.250,00 TL + KDV

Yıllık

187,50 TL

5 Yıl

14:35

9

Çalışlı

Köycivarı

 

136

26

764,20 m²

764,20 m²

Sebze Bahçesi

50,00 TL

Aylık

54,00 TL

3 Yıl

14:40

10

Çalışlı

Toplardağı

 

114

214

5.681,83 m²

5.681,83 m²

Zeytinlik

750,00 TL + KDV

Yıllık

67,50 TL

3 Yıl

14:45

11

Çalışlı

Toplardağı

 

114

216

5.422,66 m²

5.422,66 m²

Zeytinlik

650,00 TL + KDV

Yıllık

58,50 TL

3 Yıl

14:50

 

 1. İhaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
 2. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırılacaktır. (İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralanması ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. )

4.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 6. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.
 9. Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )
 10. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 11. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. Şartnameler 100,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.
 2. Diğer yıllara ait kira artışları Belediye Meclisince belirlenecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.