ARAMA
Söke Belediyesi

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Geri
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

26 Haziran 2024

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

                                                                                  SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 1. Sırada bulunan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile diğer taşınmazların ise 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır. İhale, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 26.06.2024 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

S.

Mahalle

Ada

Nitelik

Yüzölçümü m²

Belediye Hisse Miktarı

İmar Durumu / Çevre Düzeni Planı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı

İhale Saati

2886 Sayılı D.İ.K. 36. Maddesi Uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile İhale Edilecek Taşınmazlar;

1

Atatürk

1425/3

Arsa

3.145,06

1132/2400 1.483,42

Ticaret Alanı (İhtisas Sitesi) Emsal:0.90 Hmax:8.50 m

15.020.000,00

450.600,00

14.00

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile İhale Edilecek Taşınmazlar;

2

Argavlı

117 / 10

Aşılı Zeytinlik

2.544,02

Tam

Köy Yerleşik Alanı İçerisinde 2 Kat Konut Hmax:7.50 m 250 m2 Taban Alanı

5.600.000,00

168.000,00

14.05

3

Argavlı

117 / 11

Aşılı Zeytinlik

3.005,54

Tam

Köy Yerleşik Alanı İçerisinde 2 Kat Konut Hmax:7.50 m 250 m2 Taban Alanı

6.615.000,00

198.450,00

14.10

4

Argavlı

117 / 12

Aşılı Zeytinlik

3.535,26

Tam

Köy Yerleşik Alanı İçerisinde 2 Kat Konut Hmax:7.50 m 250 m2 Taban Alanı

7.780.000,00

233.400,00

14.15

5

Argavlı

117 / 13

Aşılı Zeytinlik

932,63

Tam

Köy Yerleşik Alanı İçerisinde 2 Kat Konut Hmax:7.50 m 250 m2 Taban Alanı

2.055.000,00

61.650,00

14.20

6

Akçakaya

103/56

İki Pınar, Zeytin Kırma Değirmeni Arsası

756,31

Tam

ÇDP-Tarım Arazisi+ Önemli Doğa Alanı

115.000,00

3.450,00

14.25

7

Atburgazı

111 / 4

Arsa

695,81

Tam

Ayrık Konut 2 Kat Taks:0.40 Kaks:0.80

1.100.000,00

33.000,00

14.30

8

Atburgazı

112 / 1

Arsa

522,37

Tam

Ayrık Konut 2 Kat Taks:0.40 Kaks:0.80

825.000,00

24.750,00

14.35

9

Atburgazı

112 / 10

Arsa

314,78

Tam

Ayrık Konut 2 Kat Taks:0.40 Kaks:0.80

500.000,00

15.000,00

14.40

10

Atburgazı

188 / 14

Tarla

5.982,67

553585/598267 5.535,85

ÇDP-Çayır-Mera Alanı, Sulama Alanı 

1.640.000,00

49.200,00

14.45

11

Atburgazı

 260 / 6

Tarla

699,00

Tam

ÇDP-Tarım Arazisi, Sulama Alanı Ve Nehir/Dere Alanı

210.000,00

6.300,00

14.50

12

Cumhuriyet

709/13

Arsa

234,29

Tam

Ayrık Nizam 3 Kat Konut İmarlı

1.410.000,00

42.300,00

14.55

13

Çeltikçi

839/301

Arsa

395,91

Tam

Ayrık Nizam 5 Kat Konut - Taks:0.40 İnşaat Nizamlıdır.

3.010.000,00+KDV

90.300,00

15.00

14

Güllübahçe

292/7

Sebze Bahçesi

802,22

Tam

Turizm 2.Konut Alanı Emsal:1.00 Hmax:9.50 m- Ayrık Konut Taks:0.30 - Kaks:0.70 İmarlı Olup Yoldan İhdas Ve Yola Terk Edilecek Kısmı Vardır.

3.100.000,00

93.000,00

15.05

15

Güllübahçe

343/47

Arsa

433,68

Tam

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Taks:0.30 Kaks:0.60 İmarlı Olup Yola Terki Var Bir Kısmı İmar Planı Dışında

1.680.000,00

50.400,00

15.10

16

Kemalpaşa

1557/4

Arsa

1.132,31

Tam

Ayrık Konut 3 Kat Taks:0,20 – Kaks:0,60 Yapılaşma Hakkı Vardır.

9.060.000,00

271.800,00

15.15

17

Köprüalan

110/2

Avlulu Kargir Kahvehane

369,45

Tam

Kırsal Mahalle Alanı Sınırları İçerisinde

340.000,00

10.200,00

  15.20

18

Sarıkemer

118/400

Tarla

10.722,14

Tam

ÇDP-Tarım Arazisi+ Önemli Doğa Alanı+ Nehir-Dere Kenarındadır.

4.300.000,00

129.000,00

15.25

19

Sazlı

256 / 30

Arsa

279,21

Tam

Ayrık Konut 2 Kat Taks:0,45 Kaks:0,90 İnşaat Nizamlı Olup, 256 Ada 39 Parsel İle İfraz - Tevhid Şartı Vardır.

430.000,00

12.900,00

15.30

20

Sazlı

472/7

Arsa

300,00

Tam

Ayrık Konut 2 Kat Taks:0.40 İnşaat Nizamlıdır.

465.000,00

13.950,00

15.35

21

Sazlı

473/6

Arsa

325,00

Tam

Ayrık Konut 2 Kat Taks:0.40 İnşaat Nizamlıdır.

500.000,00

15.000,00

15.40

22

Yenicami

512/33

Tarla

900,00

Tam

ÇDP- Tarım Arazisi + Sulama Alanı + Bir Kısmı 2.Derece Yol

365.000,00

10.950,00

15.45

23

Yenicami

842/170

Artezyen

334,83

Tam

Ayrık Konut 4 Kat Taks:0.40 Kaks:1.60 İnşaat Nizamlıdır. 167 Parselle Tevhid Şartı Vardır.

1.800.000,00

54.000,00

15.50

24

Yenikent

1406/22

Arsa

490,85

Tam

Ayrık Nizam 5 Kat Konut Taks:0.30 - Kaks:1.50 İnşaat Nizamlıdır.

8.000.000,00

240.000,00

15.55

25

Yeşilköy

111/118

Arsa

476,25

Tam

Köy Yerleşik Alanı İçerisinde 2 Kat Konut Hmax:7.50 m Taks:0.40

800.000,00

24.000,00

16.00

 

    2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

             a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ).
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

           b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarını en geç 25.06.2024 Salı günü saat 17.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğümüze alındı belgesi karşılığında teslim etmek zorundadır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde ( silinti, kazıntı olmayacak ) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
 2. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 3. Bedeli 5.000.000,00 TL ve üzeri olan taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %50’si peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 3 veya 4 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
 4. Şartname bedeli 000,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 5. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 6. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.