ARAMA
Söke Belediyesi

09.08.23 - İHALE İLANI

Geri
09.08.23 - İHALE İLANI
1 Ocak 1970

Meclis Salonunda 09/08/2023 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2886 Sayılı D.İ.K. 36. Maddesi Uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi Gerçekleştirilecek Taşınmaz;

S.

Mahalle

Ada

Parsel

Nitelik

Yüzölçümü m²

Hisse Miktarı

İmar Durumu / Çevre Düzeni Planı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı%3

İhale Saati

1

Yenidoğan

217

10

Arsa

1.440,32

Tam

Ayrık-Zemin Ticari+Konut 4 kat Taks:0,35-Kaks:1,40. Parsel derinliği sağlanamadığından komşu parsellerle imar uygulaması yapılması gerekmektedir.

11.000.000,00 TL

330.000,00 TL

14.00

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi Gerçekleştirilecek Taşınmazlar ve Çam Tohurları;

2

Tuzburgazı

110

9

Arsa

400,00

Tam

Ayrık konut-2 kat, taks:0,20 kaks:0,40

900.000,00 TL

27.000,00 TL

14.05

3

Tuzburgazı

110

10

Arsa

401,21

Tam

Ayrık konut-2 kat, taks:0,20 kaks:0,40

900.000,00 TL

27.000,00 TL

14.10

4

Tuzburgazı

110

11

Arsa

400,21

Tam

Ayrık konut-2 kat, taks:0,20 kaks:0,40

900.000,00 TL

27.000,00 TL

14.15

                         

S.

Mahalle

Ada / Parsel - Yer Tarifi

Tahmini Ağaç Sayısı

İhale Süresi

Muhammen Bedel               ( 1 Yıllık )

Geçici Teminatı%3

İhale Saati

5

Ağaçlı

Ağaçlı giriş Mezarlık sağ ve sol

92

3 Yıl

4.200,00 TL + KDV

378,00 TL

14.20

6

Bayırdamı

101ada 56, 57 ve 60 parseller ile  102ada 1 parsel

78

3 Yıl

4.300,00 TL + KDV

387,00 TL

14.25

7

Çavdar

Mezarlık

42

3 Yıl

19.100,00 TL + KDV

1.719,00 TL

14.30

8

Karaatlı

Kahvehane Karşısı, Yol Üstü, Eski Yörük Mezarlığı, Yeni Mezarlık

153

3 Yıl

9.300,00 TL + KDV

837,00 TL

14.35

9

Köprüalan

103Ada 15 parsel ile Mezarlık

301

3 Yıl

4.200,00 TL + KDV

378,00 TL

14.40

10

Özbaşı

103 ada167 parsel, Asartepe Mevkii, Eski Su Deposu Üstü, Bahadır Tepesi

811

3 Yıl

88.000,00 TL + KDV

7.920,00 TL

14.45

11

Sarıkemer

Belediye Meydanı, Uğur Budak Mezarlığı, Mezarlık

271

3 Yıl

6.200,00 TL + KDV

558,00 TL

14.50

12

Sofular

102parsel 71parsel ( Mezarlık )

52

3 Yıl

4.800,00 TL + KDV

432,00 TL

14.55

13

Yeşilköy

Mezarlık

139

3 Yıl

3.400,00 TL + KDV

306,00 TL

15.00

 

 1. 2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

      a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı )
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı )
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı )
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

         b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesinin ( Aslı ) ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarını en geç 08/08/2023 Salı günü saat 17:00 ‘ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğümüze alındı belgesi karşılığında teslim etmek zorundadır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde ( silinti, kazıntı olmayacak ) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
 2. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 3. sırada bulunan taşınmaz için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %50 ‘si peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
 4. Şartname bedeli 200,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 5. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 6. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

 

 

DİĞER DUYURULAR