ARAMA
Söke Belediyesi

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ)

Geri
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ)
13 Eylül 2023

 

 

T.C.

SÖKE BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

  BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

İÇİNDEKİLER

 • BİRİNCİ BÖLÜM; Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak,

 

 • İKİNCİ BÖLÜM; Beldenin Düzen ve Esenliğiyle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

a-Belediyemiz sınırları içinde ve mücavir alanlarında yasak olan fiil ve hareketler

b- Park Bahçelerle ilgili yasaklar

c- Her türlü binaların sahipleriyle buralarda ikamet eden ve çalışanların uyacağı emir ve yasaklar

ç- Her türlü işyerlerinin uyacağı emir ve yasaklar

d- Yenilecek ve içilecek ürün imal edilen, depolanan ve satılan yerlere ait emir ve yasaklar

e- Tali tüp (lpg) satış, depolama, dağıtım ve irtibat bürolarına ait emir ve yasaklar

f- Seyyar satıcılar ile ilgili emir ve yasaklar

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM; İmar İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

a- Genel imar uygulamaları ile ilgili emir ve yasaklar

b- Toprak, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile ilgili emir ve yasaklar

c- Atık sular ve su kaynakları ile ilgili emir ve yasaklar

 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM; Sağlık İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

a- Huzur, sükûn, emniyet ve selametle ilgili emir ve yasaklar

 b- Hava kirliliği ile ilgili emir ve yasaklar

 c- Gürültü kirliliği ile ilgili emir ve yasaklar

ç- Görüntü kirliliği ile ilgili emir ve yasaklar

 • BEŞİNCİ BÖLÜM; Trafik İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

a- Taşıma, yük indirme-bindirme, karayolu taşıtları ile ilgili emir ve yasaklar

 • ALTINCI BÖLÜM; Uygulama, Yürürlükten Kalkma, Yürürlük ve Yürütme

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç:

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Söke İlçe Belediye sınırlan dâhilinde ve mücavir alanında halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya yönelik uygulanacak Belediye emir ve yasaklan ile uygulanmasına yönelik esasların belirlenmesi ve sunulan hizmetlerde kalitenin artırılmasıdır.

 

Kapsam

MADDE 2-  Bu Yönetmeliğin hükümleri, Söke İlçe Belediyesi ve mücavir alan sınırları dâhilindeki tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar.

Yasal dayanak

MADDE 3-  Bu yönetmelik; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun,1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun bazı maddelerini Muaddil Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme,Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun, 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanunu, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 7402 Sayılı Sıtmanın imhası Hakkında Kanun, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 552 Sayılı Yaş Meyve ve Sebze Ticaretinin Düzenlenmesi Toptancı Halleri Hakkında K.H.K. ve bu kararname ile 4128 Sayılı Hal Kanunu, 197 Sayılı Pazar Yeri Yönetmeliği, 237 Sayılı Kamuya Açık Alanlarda İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği, 211 Sayılı Seyyar Satıcı Belgesi Düzenleme ve Uygulama Yönetmeliği, 330 Sayılı Katı Atık Yönetmeliği ile Belediyeler ile ilgili Diğer mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 BELDENİN DÜZEN VE ESENLİĞİYLE İLGİLİ UYGULANACAK EMİR VE YASAKLAR

 Belediyemiz sınırları içinde ve mücavir alanlarında aşağıdaki fiil ve hareketlerle ilgili olarak;

 

MADDE 4:

 

 1. a) Umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlerde; yere tükürmek, sümkürmek, bu yerlere izmarit, kâğıt mendil, peçete, kuruyemiş kabuğu ve her türlü kirletici maddeleri atmak gibi halkı tiksindirecek ve genel sağlığı bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak yasaktır.

 

 1. Umuma açık eğlence yerlerine, kamu binalarına, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlere kirli, kötü kokulu ve iğrendirici kıyafetle girmek yasaktır.

 

 

MADDE 5:  Bina, anıt, okul, sağlık ocakları, trafolar, cami, otobüs durakları, kamu   vb. yerlerin yüzeylerini; tebeşir, yağlı boya, kesici-delici aletler vb. ile karalamak, yazı yazmak, şekil çizmek ve buraları her ne suretle olursa olsun kirletmek ve tahrip etmek yasaktır.

 

 

MADDE 6:  Gezginci arıcılık ve/veya sabit arıcılık yapan arıcıların, arılarını çevreye rahatsızlık verecek şekilde meskûn mahal içerisinde konaklatması yasaktır.

 

MADDE 7: Taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız belediye eşya ve mallarına (yönlendirme tabela ve afişleri, kapı ve sokak numaraları, aydınlatma lambaları, çeşme muslukları, umumi çeşmeler, sulama ve itfaiye vanaları, kaldırım taşları banklar vb.) zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmak veya bunları amacı dışında kullanmak yasaktır.

 

MADDE 8:  Yollar, meydanlar, toplu ulaşım araçları gibi umuma mahsus olan yerleri ne şekilde olursa olsun kirletmek ve burada halkı rahatsız edecek söz ve harekette bulunmak yasaktır.

 

MADDE 9 : Yol, meydan, tratuvar, pazar, köprü gibi umuma mahsus yerler ile işyeri ve meskenlerin önlerini, iş hanları, pasajlar ve toplu dükkânların bulunduğu çarşılar gibi umumi yerlerin giriş-çıkış, koridorlar, merdiven ve merdiven sahanlıkları gibi ortak kullanım alanlarını iş yerleri ve/veya seyyar satıcı tarafından ayaklı tabela,masa sandalye koyarak veya herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek yasaktır.

 

MADDE 10: Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm anayol ve tali yollar üzerinde, tratuvarlarda belediyeden izin almadan manav vb. gibi sergi, stant, teşhir yeri açmak yasaktır.

 

MADDE 11: Zabıta memurlarının görevlerinin ifasını engellemek amacıyla; her türlü sözlü ve fiziki müdahalede bulunmak, zabıta memurlarına karşı koymak, direnmek ve zorluk çıkarmak yasaktır.

 

MADDE 12: Belediyemiz zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla meşgul etmek yasaktır.

 

MADDE 13: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, meydan,  park-bahçe, yeşil alan ve boş alanlarda  ateş, mangal, lastik vb. yakmak yasaktır.

 

MADDE 14:

 1. a) Meydan, yol ve tratuvarlarda herhangi bir kurum veya kişi tarafından yapılacak her türlü tamirat ve hafriyatta Belediyeden izin ve lüzumlu emniyet tedbirlerini almak ve geceleri kırmızı ışıkla tehlikeyi belirtmek zorunludur.

 

 1. b) Meydan, yol ve tratuvarlarda belediyeden izin almadan değişiklik, tamirat, tahribat yapmak, araçların park yapmasını önlemek için duba, demir, zincir vb. gibi malzemelerle bu alanları kullanıma kapamak yasaktır.

 

MADDE 15: Ayna, cam ve benzeri ışık yansıtıcı eşyaların halkı rahatsız edecek şekilde açıkta bırakılması ve taşınması yasaktır.

 

MADDE 16:  Caddelerde ve yollarda fıçı, tekerlek, çember vs. yuvarlamak, paten kızak gibi şeylerle kaymak, fişek ve patlayıcı maddeleri patlatmak halkın gidip gelmesini engelleyecek ve huzurunu bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

 

MADDE 17: Mesken ve işyerlerinin sokağa bakan cephelerine izinsiz sundurma, tente ve güneşlik yapmak yasaktır.

 

MADDE 18:  Halkın genel kullanımına ait yerlerde, parklardaki kanepelerde, cami ve diğer mabetlerin avlularında ve garlarda yatmak, sahil bandında ve kamp alanı olmayan yerlerde çadır kurmak yasaktır.

 

MADDE 19: Cami avluları, anıtların etrafı, köprü, istasyon vs. gibi yerlerde, halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, eşya ve malzeme bırakmak, buraların intizamını bozmak yasaktır.

 

MADDE 20:

 1. a) Mevsim dolayısıyla satışına müsaade edilen kavun, karpuz sergileri, manav arabaları, mısır arabaları vb. izin almadan, ya da onaylı belgesi olmaksızın açmak yasaktır.
 2. Sergilerin üzerini çadır bezi ve benzeri bezle, muşamba,hasır gibi şehrin güzelliğini bozacak şekilde örtmek ve etrafını izinsiz kapatmak yasaktır.

 

 1. Sergide yeterli miktarda çöpleri toplayacak, ağzı kapalı, boyalı sac veya plastikten yapılmış, sızıntı vermeyecek şekilde kap bulundurmak zorunludur.

 

ç) Mevsim sonunda sergideki örtü, enkaz ve artıklarının kaldırılması zorunludur. (Aksi takdirde Belediyece kaldırılır ve masrafı %20 fazlasıyla ilgiliden tahsil edilir.)

 1. Sergilerde her ne surette olursa olsun izin verilenin dışında malzeme satmak yasaktır.

MADDE 21: Şehir içerisinde her ne sebeple olursa olsun, dilencilik yapmak yasaktır. Sakat ve mağdur durumdaki kişileri dilendirilenler ayrıca cezalandırılır

 

 

 

 

PARK BAHÇELERLE İLGİLİ YASAKLAR

 

MADDE 22: Belediyemize ait tüm park ve bahçelerde;

 

 1. Ağaçları, fidanları, çiçekleri, kopartmak, kesmek, çıkartmak varsa meyvelerini kopartmak yasaktır.

 

 1. Girmesine izin verilen hayvanlar ile bu alanların kirletilmesine sebebiyet vermek yasak olup, hayvan sahibi tarafından hayvan pisliklerinin toplanması zorunludur.

 

 1. Bu yerlerde bulunan kent mobilyalarını bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, üzerine çizgi çizmek, yazı yazmak, resim yapmak yasaktır.

 

ç)    Bahçe ve parklara kâğıt parçası, yemek artığı veya benzeri maddeler atarak kirletmek yasaktır.

 

 1. Havuzlara girmek, suyunu kullanmak veya hayvan sokmak, herhangi bir şey atmak ve çocukların yüzmesine izin vermek yasaktır.

 

 1. Her ne şekilde olursa olsun Park ve Bahçelerde avlanmak yasaktır.

 

 1. Belediyemize ait park ve bahçelerde içki içmek , uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak yasaktır.

 

 1. Başkalarını rahatsız edecek şekilde radyo, pikap, teyp gibi müzik aletleri çalmak ve yüksek sesle şarkı söylemek yasaktır.

 

ğ)   Çamaşır yıkamak, sermek, öteberi temizlemek veya silkelemek yasaktır.

 

 1. İzinsiz beyanname ve ilan yapıştırmak yasaktır.

 

ı)    Belediyemize ait ağaçlardan izinsiz olarak meyve, kozalak, zeytin vb. toplamak ve yaş veya kuru çalı ya da odun toplamak yasaktır.

 

 1. İzinsiz sergi kurmak ve her ne surette olursa olsun yiyecek veya içecek satmak yasaktır.

 

 1. Motorlu motorsuz her türlü taşıt araçları ile burada gezmek yasaktır.

 

 1. Yukarıda sayılmayan, ancak park ve bahçelerin görünümü, düzenini, estetiğini, temizliğini ve halkın istifade etmesini kısıtlayan her türlü davranışlarda bulunmak yasaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HER TÜRLÜ BİNALARIN SAHİPLERİYLE BURALARDA İKAMET EDEN VE ÇALIŞANLARIN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

 

MADDE 23:  Genel temizlik ile ilgili olarak;

 

 1. Herkes çöpünü sızıntı ve koku yapmayacak kova ve benzeri ağzı kapaklı kaplarda poşetli olarak biriktirecektir. Apartman şeklindeki binalar ve diğer müesseselerin sorumluları yeteri kadar çöp varilini belediyenin göstereceği yere koymaya veya uygun şekilde çöp yeri yaptırmaya zorunludur. Bu gibi yerlerde çöp toplama işlemi tek ve büyük poşetlerde olup, dışarıya ağzı bağlı şekilde bırakılacaktır. Sıcak haldeki kül, çöp ve süprüntü ile ilgili olmayan bilumum cüruf, inşaat malzemesi ve imalat artıkları, ayrıca sıvı ve tehlikeli maddeler çöp konteynırlarına, kutularına veya toplama yerlerine dökülmeyecektir.

 

 1. Çöp toplama saatleri dışında zamansız olarak çöp çıkarılmayacaktır.

 

 • Boya vesaire işler yapılırken ya da yapıldıktan sonra gelip geçenlerin üzerlerini kirletilmemesi için gerekli tedbirleri almak zorunludur.

 

ç) Binalardaki yağmur oluğu, balkon gideri, klima, lavabo, WC, banyo gibi yerlerden gelecek su akıntı ve sızıntıları ile sokağı kirletmek, yağmur oluklarını tabana kadar indirmemek, diğer apartman sakinlerine ve yoldan gelip-geçenlere zarar vermek, bu zararları önleyici tedbirleri almamak, altyapı bağlantılarını yapmamak yasaktır.

 

 • Halı, kilim, sofra bezi, elektrik süpürgesi torbası, temizlik bezleri, paspas vs. silkeleyerek etrafı kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır.

 

 1. Binaların ve dükkânların yıkanarak temizlenmesi esnasında, kirli ve sabunlu suları yaya kaldırımı veya yollara akıtmak yasaktır.

 

 1. Belediyece belirlenen çöp konteynırlarının yerlerini izin almaksızın değiştirmek yasaktır.

 

 1. Geri dönüşüm, poşetleme uygulanan cadde ve sokaklarda, araçların geçiş saatinden önce veya sonra çöp poşetlerini sokağa bırakmak yasaktır.

 

ğ)Binalardan alt kat balkonlarına, müşterek kullanım alanlarına, havalandırma boşluklarına, boş arsalara, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına herhangi bir şey atmak, dökmek ve kirletmek yasaktır.

 

 1. h) Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasak olup, bunun için gerekli önlemleri almak zorunludur.

 

ı) Cadde ve sokaklardaki kanalizasyonlara ait bacalara ve ızgaralara fena koku veren gaz yayan sıvıları, kaynar kirli suları, asitli suları, ızgaraları kaldırarak veya kaldırmadan ve  kanalı tıkayacak şekilde akıtmak yasaktır.

 

i)Bina ve işyeri girişlerinde kullanılan paspasları; tozunu temizlemek maksadıyla yola atmak yasaktır.

 

j)Tuvalet, lağım, çukur ve foseptiği temizletirken cadde ve sokaklara dökülmeyecek şekilde taşımak zorunlu olup bunları boş arsalara, akarsulara vs. yerlere dökmek yâda atmak yasaktır.

 

k)Bina yüzeyleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek ve ıslatmak yasaktır.

 

l)Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen, cüruf, inşaat malzemeleri, imalat artıkları vs. maddeleri belediyece belirlenen alanlardan başka yere dökmek yasaktır.

 

 1. m) Sokak, cadde ve buna benzer açık alanlarda halı - kilim v.b. yıkamak yasaktır.

 

 1. n) Çöp konteynırlarından malzeme seçme fiilinde bulunmak ve bu amaçla konteynıra ve çevreye zarar vermek ve kirletmek yasaktır.

 

 1. o) Balkon, pencere ve teraslardan etrafa rahatsız edici koku yaymak ve buraları kirletmek, pis su dökmek yasaktır.

 

ö) Her türlü inşaat çalışmalarında bina, tadilat,tamirat,sıva boya ve yıkım çalışmalarında çevreye, yola ve kaldırımlara ve gelip geçenlere zarar verecek şekilde sıva, boya sıçramasını moloz v.b malzemelerin düşmesini önleyici tedbirleri almamak; toz v.b ile çevreyi rahatsız edici unsurları sulayarak veya başka unsurlarla gidermemek yasak olup; koruyucu tedbir alması zorunludur.

 

 

HER TÜRLÜ İŞYERLERİNİN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

 

 

MADDE 24: Belediyemiz sınırları içerisinde ticari faaliyet gösteren her türlü işyeri için;

 

 1. Usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan faaliyet göstermek, işyeri açmak yasaktır.
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işyerlerinde aranacak genel şartlardan bazılarını yâda tamamını sonradan kaybetmek yasaktır.Şartların değişmesi halinde,derhal belediyeye doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi zorunludur.

 

 1. Ruhsat alındıktan sonra, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirleri almak

 

ç) İşyeri ruhsat yenilenmesi veya intibakını gerektiren hallerde belediyeye 3 (üç) ay içerisinde müracaat etmek zorunludur.

 

 1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatını herkesin görebileceği bir şekilde asmak ya da sorulduğunda göstermek

 

 1. İşletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat almak için başvuruda bulunması zorunludur.

 

MADDE 25: Sıhhi ve gayrisıhhî her türlü müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapmak yasaktır.

MADDE 26:  Gözlük dâhil olmak üzere, her türlü sağlık gereçlerinin münhasıran o işi yapma belgesi alanların dışında satışının yapılması yasaktır.

MADDE 27:  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu veya alan dışında faaliyette bulunmak, ya da tali faaliyet konusunu mevcut ruhsatına işletmemek yasaktır.

MADDE 28:  Hizmetin icap ettirdiği şekilde iş kıyafeti giymek zorunludur.

MADDE 29:  İşyerinde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin temizlik ve bakımını yapmak zorunludur.

MADDE 30: Uygulama esnasında kanun, tüzük ve yönetmeliklerde bulunan yaptırımlara riayet etmek zorunludur.

MADDE 31:  Bakkal, market, fırın, şekerci, tatlıcı, pastacı, lokanta, kebapçı, kasap, manav, yemek fabrikaları vb. gıda imalat ve satışı yapan yerlerin fiilen çalışan işyeri sahiplerinin ve işçileri ile beraber kalfalarının; berber, kuaför, güzellik salonları, otel, pansiyon, barlar, pavyonlar ve genel evleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri çalışanlarının, müstahdemleri ve garsonlarının (stajyerler dâhil) sağlık muayene cüzdanı alması ve belirlenen tarihlerde İl Sağlık Müdürlüğü’nde doktor muayenesi ve portör muayenesi yaptırması zorunludur.

MADDE 32: Tüm İşyerlerinde belediyece onaylanmış bir teftiş defteri (esnaf denetleme defteri) bulundurmak zorunludur.

MADDE 33: Ecza dolabı bulundurmak zorunludur.

 

MADDE 34:  Ticaret kanununda belirtilen hükümler dışında, devletin veya diğer resmi kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ve Türkçe’de bulunmayan ad ve unvanları, kelime ve deyimleri kullanmak yasaktır.

MADDE 35: Belediye Encümeni tarafından belirlenen işyeri açılış ve kapanış saatlerine uymak zorunludur.

MADDE 36: Yangına karşı gerekli önlemleri almak, itfaiyece belirlenecek miktar kadar yangın söndürme cihazı bulundurmak veya bu cihazların periyodik kontrollerini yaptırmak zorunludur.

MADDE 37: Bilumum işyerleri Söke Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğindeki esaslara uymak kaydıyla işyeri unvanını belirtir bir tabelayı işyeri dışına asmak zorundadır. İşyerlerinin reklâm maksatlı kullanacağı tanıtıcı levhalarda işyeri açma ruhsatında belirtilen işyeri unvanı haricinde unvan kullanmak yasaktır.

 

MADDE 38: İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, belediye zabıta müdürlüğü tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.

 

MADDE 39: İşletmelerin kamuya ait alanlar üzerinde işgal edecekleri yerin, yapılacak inceleme sonucunda uygun görüldüğü takdirde, işgaliye harcını yatırarak kullanmak için Belediyeden izin almak veya izin süresi sonunda işgali kaldırmak zorunludur.

 

MADDE 40: Tüm işletmelerin işyerlerini temiz tutmaları,  genel temizliğine riayet etmeleri zorunludur.

 

MADDE 41: İşyerlerinin caddeye ve sokağa bakan cephelerine eşya vb. asarak sergilemek yasaktır.

MADDE 42: İşyerlerinde üretilen veya satışa sunulan maddelerin satıştan imtina edilmesi, kaçınılması, saklanması, satılmış gibi gösterilmesi yasaktır.

MADDE 43: İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin tespit edilen fiyat üzerinde satılması yasaktır. (tespiti halinde tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilir)

MADDE 44: İlçemiz dâhilinde işletmelerin uyması gereken kurallar hakkında alınan Valilik ve Kaymakamlık kararlarına riayet etmek zorunludur.

 

MADDE 45:   Tüketiciyi korumayla ilgili olarak;

 

 1. Perakende satışa arz edilen ürünlerin veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o ürünle ilgili fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması zorunludur. Etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.
 2. Hizmetlerle ilgili tarife ve fiyatları gösteren listelerin usulüne uygun olarak düzenlenmesi

 

 1. Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılması (tespiti halinde tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilir)

 

 

YENİLECEK VE İÇİLECEK ÜRÜN İMAL EDİLEN, DEPOLANAN VE SATILAN YERLERE AİT EMİR VE YASAKLAR

 

MADDE 46: Yenilecek ve içilecek ürün imal edilen, depolanan ve satılan yerlerde genel olarak;

 

 1. Sıhhi şartları bozuk olan yerlerde gıda maddesi imal edilmesi ve satılması yasaktır.

 

 1. Açıkta ambalajsız ve önlem alınmadan gıda maddeleri ile içilecek maddeleri satmak yasaktır. (Ayrıca bu maddeler imha edilir ve buna dair imha Tutanağı tanzim edilir)

 

 1. c) Fırından başka yerlerde perakende ekmek ancak, hususi ekmek satış dükkânları ile bakkallar ve marketlerde satılabilir.(Cadde, sokak ve pazaryerlerinde ekmek satılamaz ve satılacak yerlere getirilen ekmeklerde ilgilisine teslim edilmeyerek ortalığa bırakılamaz.) İçinde diğer maddeler de bulunabilen satış yerlerinde ekmekler her tarafı camekânla kapalı hususi hücrelerde ve raflar üzerinde bulundurulacaktır.

 

ç)Gıda maddelerinin üretime hazırlandıkları veya imal edildikleri yerlerde çalışan işçilerin temizliği için yeteri kadar WC yapılacaktır. Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalışmaları halinde kadın ve erkek WC ayrı olacaktır.

 

d)Kasap, tavukçu, bakkal, ciğerci, balıkçı gibi, kirli, kokulu maddelere temas eden esnaf bulaşık elleri ile para alıp vermeyecektir.

 

e)Gıda maddelerinin üretime hazırlandığı, imal edildiği, ambalaj ve muhafaza edildiği yerlerde çalışan işçiler, bone ve temiz bir iş elbisesi veya iş gömleği giyeceklerdir. Bu işyerlerinin imalathane kısmında, imalathaneden ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için özel bir yer ve soyunma dolapları olacaktır. Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalışmaları halinde kadın ve erkek soyunma yer ve dolapları ayrı olacaktır.

 

f)İçinde yenilecek, içilecek gıda maddeleri imal edilen veya satılan yerlerde, gerek gıda maddelerinin hazırlanması veya temizlenmesi ve gerekse işyerinin ve burada çalışan işçilerin, satıcıların ve müşterilerin temizliği için şehir suyu kullanılacaktır.Bu iş yerlerinde hangi amaçla olursa olsun kuyu ve sarnıç sularının kullanılması ve bu gibi su tesisatının bulundurulması yasaktır. Mevcut olanlar bir daha kullanılması mümkün olmayacak surette kapatılacaktır. Şehir suyu bulunmayan yerlerde temiz oldukları sağlık ekibince tespit edilmiş ve her türlü tehlikeye karşı iyi korunmuş olan kuyu veya sarnıç sularının kullanılmasına tulumba ve motorlu tertibat alınmak şartı ile izin verilebilir. Bu gibi yerlerde kuyu ve sarnıç bulunmadığı takdirde içi temiz su ile doldurulmak üzere yerden en aşağı 50 cm yükseğe konmuş, her tarafı kapalı galvanizli, madeni veya standartlara uygun nitelikte plastik su depoları kullanılacaktır.

 

g)Gıda maddeleri imal, depo veya satış yerlerinin hiçbir tarafında sağlığı tehdit edici unsur bulunmayacak, pencereleri muntazam camla örtülmüş bulunacaktır. Kapı ve pencereler dayanıklı malzemeden ( PVC, Alüminyum vb.) yapılacaktır. Tavanların, sıvalı ve boyalı kısımlarının badana veya boyaları eskidikçe tekrar yenilenecektir. Örümcek ağı, fare ve haşerelere karşı gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

 

ğ)Gıda maddelerinin imalat aşamasında, gerek imalatta kullanılan gerekse yakılan maddelerden meydana gelecek olan duman, gaz, toz, is vb. her türlü dışsal zararı olan çıktıların, çalışanlara ve çevre sakinlerine zarar vermeyecek şekilde izole edilmesi mecburidir.

 

 

 

h)Gıda maddeleri imalathanelerinde veya satış yerlerinde ve içinde yenilen, içilen, istirahat edilen yerlerde hâsıl olan çöpler ve her türlü sulu artıklar etrafa atılmadan, ağızları düzgün kapaklı madeni kaplarda toplanarak izole edilecektir. Bütün muslukların altında çinko veya tahtadan olmayan muntazam bir havuz(lavabo) bulunması ve hâsıl olan her türlü kullanılmış veya kirli suların, doğrudan doğruya kanalizasyona ve kanalizasyon olmayan yerlerde foseptik veya sabit çukurlara sevki mecburidir. Bu sular kovalarda biriktirilmeyecek ve sokaklara dökülmeyecektir.

 

ı)Gıda maddeleri imalathaneleri ve satış yerleri ile içinde bir şeyler yenilen, içilen, oturulan bilumum yerler kuru olarak süpürülmeyecek ve toz çıkartılmayacaktır. 

 

i)Gıda maddelerinin imalata hazırlandığı, imal ve muhafaza edildiği yerlerde, yatıp kalkılmayacak veya keyfi ihtiyaçlar amacı ile kullanılmayacaktır. İçinde işçilerin ikameti zorunlu olan imalathanelerde yatıp kalkma yerleri doğrudan doğruya imalathane içinden girilip- çıkılmayacak tarzda ayrı bulunacaktır.

 

j)Pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları soyulmadan, olduğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkân içinde dahi olsa açık olarak teşhir veya satışı yapılmayacaktır. Bu gibi gıda maddeleri dışardan toz, sinek vb. girmeyecek surette kapalı kaplarda muhafaza edilecek, el değmeden özel kaplar veya araçlarla alınıp müşteriye verilecektir.

 

k)Gıda maddelerinin gerek sabit ve gerekse seyyar olarak (her türlü yiyecek ve içecek ürünleri) açıkta satışı yapılmayacak; ayrıca üzerlerinde menşei, imalat ve son kullanım tarihleri belirtilmeyen gıda maddeleri imal edilmeyecek, depolanmayacak ve satılmayacaktır.

 

l)Satışa sunulan gıda maddelerinin etrafa sızıntı vermeyecek ve dışarıdan görünmeyecek tarzda ambalajlanması, ambalaj kâğıtlarının temiz ve önceden kullanılmamış olması, siyah poşet, gazete ve mecmua vb. gibi kâğıtlarının bu amaçla kullanılmaması gerekmektedir.

 

m)Her türlü gıda maddeleri imal edenler, gerek perakende ve gerekse toptan satanlar; ürettikleri ve sattıkları ürünlerin temizlik ve kalitesinden sorumludurlar. Ayrıca gıda maddesi üzerine konmuş etiketin gösterdiği vasıfların doğruluğunu temin etmekle yükümlüdürler. Diğer taraftan kilosu tutmayan, etiketindeki ifadesine ve içeriğine uymayan gıda maddeleri satılmayacaktır. İşletmeler sorulduğunda sattıkları gıda maddelerinin hangi firma tarafından üretildiğini, kendileri tarafından üretilmiş ise içeriğinin ne olduğunu müşteriye bildirmek zorundadırlar. Son kullanım tarihi geçmiş olan ve içeriği yapılacak incelemede aykırı olan gıda maddeleri tespiti halinde imha edilmek üzere müsadere edilecektir.

 

n)Gıda maddelerinin satıldığı veya yenilip içildiği mekanlarda müşterilerin oturma yerleri iyi cins ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olacak, masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahatça geçebileceği kadar boşluk bulunacaktır. Isıtma, soğutma ve havalandırma; kalorifer veya klima ile yapılacaktır. Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen tek tip özel kıyafeti giyecektir. 

 

 

MADDE 47: FIRINLAR VE EKMEK FABRİKALARI İLE İLİGİLİ OLARAK;

 

 1. Fırın olarak yapılan yapılarda kullanım, maksadının dışında başka fonksiyonlar (mesken, büro, ticarethane gibi) icra edilmeyecektir.

 

 1. Fırınlarda fırın personeli ile müşteri giriş- çıkışları ayrı kapılardan yapılacaktır.

 

 1. Personelin ihtiyacı için; lavabo, WC, duş, soyunma ve temizlik malzemesi kabini, mutfak, yatakhane ve dinlenme bölümleri bulunması zorunludur. (Fırınlarda yemekhane zorunlu değil, ekmek fabrikalarında zorunludur.)

 

 

ç)İmalathane; un deposu ile üretim, ekmek mayalama, ekmek dinlenme, satış ve dağıtım bölümlerinden oluşacaktır.

 

 1. Fırının tüm iç duvarları tabandan itibaren tavana kadar tamamen fayans ya da benzeri yıkanabilir ve su geçirmeyen özellikli kaplamadan olacaktır.
 2. Ekmek fabrikası ve fırınlarda dışsal zararlıların (sinek, örümcek, hamamböceği, fare vb.) girmesini engelleyecek tüm tedbirler alınacaktır.

 

 1. Tüm fonksiyonlar güneş ışığından azami ölçüde yararlanacak biçimde düzenlenecektir.

 

 1. Un depoları; fabrika ve fırının kapasitesine yeterli hacimde, imalathaneden ayrı bölümde ve zeminden 25 cm, duvarlardan 20 cm. mesafeli tahta ızgara tabanlı, bol havalı ve nemsiz olacaktır.

 

ğ)Fırınlar ve ekmek fabrikalarında; fenni elek, hamur karma, hamur kesme, otomatik tartı ve şekil verme makineleri bulunması zorunludur. Ayrıca denetimlerde kullanılmak üzere kullanıma hazır halde elektronik tartı aleti bulundurulacaktır.

 

 1. Fırın ya da ekmek fabrikalarında, pişirmede en direkt ısıtma sistemi kullanılacaktır. Kullanılan yakıtın çeşidine göre katı yakacaklar özel bir bölümde, sıvı yakacaklar ise bina dışında ve toprak zemine gömülü tanklarda depolanacaktır.

 

ı) Hamura konulacak tuz, kapaklı ve nem almayacak kaplarda korunacaktır. Tuz yalnız bu iş için kullanılacak özel kaplarda eritilecek ve yine yalnız bu iş için bulunan beyaz bezlerden süzülerek hamura katılacaktır. Hamura katılan katkı maddelerinin korunması için fırınlarda yeterli büyüklükte buzdolabı bulundurulacak; ekmek fabrikalarında ise soğuk hava deposu ve yönetim odası yaptırılacaktır.

 

 1. Fırın ağzındaki tezgâhın üzeri yeteri genişlikte olacak ve fayansla kaplanacaktır. Tezgâh ile pişmiş ekmek dinlenme odasının arkasındaki mesafe, işçilerin rahatça çalışmasına elverişli bir şekil ve genişlikte düzenlenecektir.Hangi nedenle olursa olsun tezgâh üzerine çıkmak yasaktır.

 

 1. Ekmekler; mayalanıp pişirildikten ve dinlenme odasında soğutulduktan sonra satış reyonuna, ekmeğin ezilmesine meydan vermeyecek ve yalnız bu işte kullanılacak kasalarda servis edilecektir.

 

 1. Satış reyonundaki ekmek rafları toz ve haşerelerden korunacak, ayrıca sokaktan da görülebilecek şekilde düzenlenecektir.

 

 1. Satış bölümünde ürünlerin satış fiyatlarını ve gramajlarını belirtir okunabilecek ebatta levha asılması zorunludur.

 

 1. Fırınlarda sıcaklığın aşırı oranda yükselmesini, buharın yoğunlaşmasını önlemek ve kirli havayı değiştirmek için mekanik ve/veya doğal havalandırma sistemi bulundurulacaktır.

 

 1. n) Fırıncılar ekmek imalinde sağlıklı ve ustalık belgesi olan kişileri çalıştıracaklardır.

 

o)Eksik gramajlı ekmek imal edilmeyecektir. Eksik gramajlı ekmekler tespiti halinde müsadere edilip tutanak karşılığında hayır kurumlarına verilecektir.

 

ö) Personelin sosyal gereksinimine ayrılmış yerler ayrı bir bölüm olarak düzenlenecektir.

 

 1. p) Yatakhanelerdeki karyolalar, paslanmaz malzemelerden olacaktır.

 

 1. r) Temizliğe gereken özen gösterilecek ve ağzı kapalı çöp biriktirme kabı bulundurulacaktır.

 

 1. s) Ekmek ve benzerlerinin taşınması esnasında yaya trafiğine mahsus yollar kullanılmayacak, taşıma kasaları her tarafı kapalı galvanizli sacdan mamul olacaktır.

 

ş) Fırının bütün malzemesi ve içinde çalışanlar tam temizlik içinde bulunacaklar ve işçiler iş elbisesi giyerek çalışacaklardır. Hamurkârlar iş elbiseleri üzerine ayrıca bir de önlük takacaklardır. Bu iş elbiseleri daima temiz, lekesiz olacak ve sık sık yıkanarak temizlenecektir. Pasa bezleri daima temiz ve lekesiz bulunacak, lüzumu kadar yedek bulunacaktır. İşçilerin iç çamaşırları veya sokak elbiseleri ile imalathaneye girmeleri ve yine iş elbiseleri ile imalathane dışına çıkmaları yasaktır.

 

 1. t) Fırınlarda her türlü hayvan beslemek yasaktır.

 

 1. u) Francola, simit, çavdar ekmeği yapan fırınlar da bu hükümlere tabidir.

 

MADDE 48: Ekmek nakli için tamamı çinko ve paslanmaz sac veya kontrplak döşenmiş ve toz girmeyecek surette düzenli ve intizamlı bir surette her tarafı kapalı yan veya arka taraflarından açılan raf tertibatına haiz hususi kamyonlar veya arabalarla diğer nakil vasıtalarına yükletilmek üzere aynı şartlarla yapılmış dolaplar kullanılacaktır. Pasalar içinde, baş üstünde ve gayri muntazam sandıklar içinde ekmek nakledilmeyecektir. Taşıma esnasında ekmeklerin üstüne örtülen bezin temiz ve sağlığa uygun olması zorunludur.

MADDE 49: UNLU MAMULLER,LAHMACUN,PİDE VE PİŞİRİM FIRINLARI İLE İLGİLİ OLARAK;

 

 1. Un eleme makinesinin (fenni elek) bulunması zorunludur.

 

 1. Hamur karma makinesinin bulunması zorunludur.

 

 1. Hamur kesmede ve kontrolde kullanılmak üzere elektronik tartı aleti (terazi) bulunması zorunludur.

 

ç) Çalışanların iş gömleği giymeleri zorunludur.

 

 1. Üretim yerinde çalışan işçilerin başlarında bone, ayaklarında galoş bulundurması zorunludur.

 

 1. Bacalarında filtre (sulu filtre vb.) bulunması ve çalışır durumda olması zorunludur.

 

 1. Fırının tüm iç duvarları, tabandan itibaren tavana kadar tamamen fayans ya da benzeri yıkanabilir ve su geçirmeyen özellikli kaplamadan olması ve kırık, deforme olmuş fayansların değiştirilmesi zorunludur.
 2. Un depoları ile pişirim yerinin ayrı ayrı olması zorunludur.

 

ğ)Un depolarında bulunan un çuvalları zemin veya duvarla temas etmeyecek şekilde ızgaralar üzerine konulacak, duvar ve zemin ile arasında en az 20 cm boşluk bulunacaktır.

 

 1. Belirtilen gramajdan eksik gramajlı ekmek, pide, simit vb. üretilmeyecek, eksik gramajlı ekmek, pide, simit vb. tespit edilmesi durumunda müsadere edilecektir.

 

ı) Pasa bezleri beyaz renkte ve temiz olacak, yırtık veya kirli olmayacaktır.

 1. Satış bölümünde ürünlerin satış fiyatlarını ve gramajlarını belirtir okunabilecek ebatta levha asılması zorunludur.

 

k)Personelin ihtiyacı için; yeteri kadar lavabo, WC, duş, soyunma ve temizlik malzemesi kabini bulunacaktır.

 

 

MADDE 50: KASAPLAR, BALIK VE TAVUK SATIŞ YERLERI iLE iLGiLi OLARAK;

 1. Etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı alanlar, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, mamul madde haline getirildiği, soğutulduğu, muhafaza edildiği, ambalajlandığı, paketlendiği ve nakledildiği odalar ve koridorlarda zemin; su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılır. Suyun birikmemesi için kanallara doğru yeterli bir eğim oluşturulur.

 

 1. İşlemlerin rahatlıkla yapılmasına imkân veren ölçüde yeterli doğal ışık veya etin rengini değiştirmeyen yapay ışıklandırma bulundurulacaktır.

 

 1. Muayenesiz ve damgasız et satışı yapılamaz.

 

ç)  Satılan etin tartılması esnasında jelâtin dışında malzeme kullanılamaz

 1. Et, tavuk ve sakatat satış reyonları ayrı olacaktır.

MADDE 51:   BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN, EKMEK BAYİSİ VB. İŞYERLERİ İLE İLGİLİ OLARAK;

 

 1. Bütün ürünler cinsine ve türüne göre sınıflandırılacak, tüm tezgâh ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır. Birbirlerini kirletebilecek olan ürünler, birbirlerinden tamamı ile ayrı bulundurulacaktır.

 

 1. Süpermarket, Hipermarket, grosmarket, mega market vb. halkın yoğun olarak girip çıktığı alışveriş merkezlerinde, müşterilerin ihtiyacını giderebilmeleri için yeteri kadar kadın-erkek WC’leri bulunacaktır.

 

 1. Kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir ancak sulu yemek yapılamaz.

 

ç) Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, manav, büfe, kantin ve ekmek bayisi çalışanlarının, daima temiz tutulan bir iş gömleği giymeleri, gerek şahsi temizliklerini ve gerekse dükkânın her tarafının tam bir temizlik içinde bulunmasını temin etmeleri mecburidir. Dükkânlarda satılan ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda satışa sunulacaktır.

 1. Bakkal, market, şarküteri vb. işyerlerinde veya sadece bu amaçla açılmış olan işyerlerinde, açık ve menşei belli olmayan sıvı/toz deterjan, sabun vb. temizlik maddesi bulundurulması ve satılması yasaktır. Açık ve menşei belli olmayan temizlik maddeleri tespit edilmesi halinde müsadere edilerek imha edilir.

 

 1. Bakkal, market, kırtasiye, tekel büfeleri okul kantinleri vb. işyerlerinde parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, ses çıkarıcı, koku çıkarıcı maddelerin satışı yasak olup, tespiti halinde yetkililerce imha edilmek üzere müsadere edilir.
 2. Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgâh bulunacaktır.

 

 1. Gıda maddeleri diğer maddeler ile farklı raf ve tezgâhlarda satışa sunulacaktır.

 

ğ) Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır.

 

 1. Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır.

 

ı) Erzak çuvalları kullanılması halinde direk yere temas etmeyecek, yerden 25 cm yükseklikte tahta ızgaralar üzerinde bulundurulacaktır.

 

 1. Bakkal, market, büfe, kantin vb. işyerlerinde; cadde, sokak, park, bahçe, yeşil alan, pazaryerleri vb. umuma mahsus yerlerde menşei belli olmayan sigara, açık tütün gibi tütün mamulleri satılması; ayrıca menşei belli olsa dahi bu gibi yerlerde tek tek açıkta sigara vb tütün mamulleri satılması yasaktır. Bu gibi ürünler tespiti durumunda imha edilmek üzere müsadereye tabidir.

 

TALİ TÜP (LPG) SATIŞ, DEPOLAMA, DAĞITIM VE İRTİBAT BÜROLARINA AİT EMİR VE YASAKLAR

 

MADDE 52:  Tüp satış yerleri;

 

 1. Boş olanlar da dâhil olmak üzere LPG tüpleri; imalat fabrikaları, dağıtıcılar ve LPG tüp bayileri dışında, şahsi ihtiyaç haricinde hiçbir kişi veya kurum tarafından bulundurulamaz, takas ve satışa konu edilemez.

 

 1. Sıvılaştırılmış (LPG) tüp kullanıcıları, Türk Standartlan Enstitüsü tarafından yayınlanan kullanma kurallarına ilişkin standartlar ile dağıtım şirketi ve bayisi tarafından kendisine bildirilen usul ve esaslara uygun şekilde davranmakla yükümlüdür.

 

 1. Bayiler; depolarında, işyerlerinde ve nakil araçlarında bayisi oldukları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüpleri bulundurmak zorundadır; ayrıca bayii oldukları dağıtıcının çoğunluk hissesine sahip olduğu diğer dağıtıcıların tüplerini de sözleşme yapmak kaydıyla bulundurabilir ve satışını yapabilirler.

 

 

 

ç)SIVILAŞTIRILMIŞ (LPG) TÜP BAYİLERİ;

 

 • Tüplerini bayii oldukları dağıtıcılardan temin etmek, hiçbir şekilde LPG dolum işlemi yapmamak ve işyerlerinde, depolarında, nakil vasıtalarında LPG dolumu sağlayan araç bulundurmamak yasaktır.

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak

 

 • LPG tüp depolarının, nakil araçlarının ve perakende satış yerlerinin teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak zorunludur.

 

 • Bağlı bulundukları (dağıtıcının yazılı izni ile aynı dağıtıcıya bağlı diğer bayiler hariç) ve diğer dağıtıcıların bayilerine tüplü LPG satışı yapmak

 

 • Meskûn mahallerdeki tüp satış yerlerini nakil, itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda kurmak zorunludur.

 

 • Tüp bayileri iki kilogram üzeri tüp teslimi ve bağlantısı adreste yapılması şartıyla mümkündür.

 

 

 1. LPG birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle çıkılan zemin üstü asma katlarda kaza veya yangın halinde rahatlıkla tahliye yapılmasına imkân verecek genişlikte çıkışı olmayan yerlerde tüp satış yerleri açılamaz.
 2. İkinci sınıf tali tüp satış yerlerinde toplam 250-500 kg. arası dolu tüp (2 kg.lık piknik tüpü ve 12 kg.lık mutfak tüpü olmak üzere) bulundurulabilir. İkinci sınıf tüp tali bayileri, işyeri çevresinde sağlık koruma bandı oluşturmak zorundadır.

 

 1. Üçüncü sınıf tali tüp satış yerlerinde toplam 250 kg. dolu tüp (2 kg.lık piknik tüpü ve 12 kg.lık mutfak tüpü olmak üzere) bulundurulabilir.

 

 1. LPG tali tüp bayilerinde sanayi tipi tüp bulundurulamaz.

ğ) Ruhsatlı tüp satış yerleri haricinde tüp satmak yasaktır.

 

MADDE 53:  TÜP iRTiBAT BÜROLARI (ALO TÜP)

 

 1. Tüp irtibat bürolarında şahsi ihtiyaçlarını gidermek için kullanılan tüpün dışında boş ve dolu tüp bulundurmak yasaktır.

 

 1. İşyeri önünde, kaldırım üzerinde ve araç üzerinde dolu ve boş tüp bulundurulmayacaktır.
 2. c) Tüp irtibat büroları ve bu gibi işyerleri, tüplerini nerede depoladıklarını ve dağıtım araçlarını nereye park ettiklerini belgelemek zorundadırlar.

 

MADDE 54: Tüp depolama yerleri;

 

 1. Tüplerin; insanların ikamet ettikleri meskûn mahal içerisinde depo edilmesi yasaktır.

 

 1. Tüp depolama yerleri bağımsız binalarda oluşturulacaktır.

 

 1. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolama ve perakende satış yerlerine yıldırımsavar (paratoner) montajı zorunludur.

 

ç) Tüp depolama yerlerinde sağlık koruma bandı oluşturulması zorunludur.

 1. Tüp depolama yerlerine Ticaret Sanayi İl Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından olur alınması zorunludur.

 

MADDE 55:  Tüp dağıtıcıları;

 

 1. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüplerinin tüketicilere intikali sadece LPG dağıtım şirketleri, yetkili bayileri ve yetkili tali bayileri vasıtası ile yapılır.

 

 1. Tüp dağıtımı yapan araçlarda yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulunacaktır.

 

 1. Tüp dağıtıcıları, dağıtım yaptıkları şirketleri sembolize eden iş kıyafetleri giyecekler, ayrıca dağıtım yapan araçların üzerlerinde dağıtım yaptıkları firmayı sembolize eden armalar ve irtibat telefonları bulunacaktır.

 

ç) Tüp dağıtıcıları belirli eğitimden geçirilip sertifika almış olacaklardır.

 

 1. Tüp dağıtım araçlarında sesli, müzikli anons yaparak ve tüplere vurarak gürültü çıkarmak yasaktır. Bu gibi araçlarda ses cihazı tespit edilmesi durumunda yasal işlem yapılmakla beraber cihazlar müsadere edilir.

 

 

SEYYAR SATICILAR ILE ILGILI EMIR VE YASAKLAR

 

MADDE 56:

 

 1. Belediyemiz tarafından izin verilen kayıtlı seyyar satıcıların dışında her türlü seyyar satış yapmak yasaktır.

 

 1. Seyyar satıcıların sokaklarda bağırmaları gürültü sayılacak, herkesi rahatsız edecek derecede yüksek ses çıkarmaları ve düdük öttürmeleri, çalgı çalmak, gazel ve şarkı söylemek, sesli anons yapmak ve her ne surette olursa olsun gürültü yapmak suretiyle satış yapmaları yasaktır.
 2. Ayakkabı boyacıları, ancak kendilerine gösterilecek olan yerlerde çalışacaklardır.

ç) İzinli olarak satış yapan manav, mısır vb. araçların etrafına ekstra kasa, şemsiye, masa, sandalye gibi malzemeler koyarak bu alanın işgal edilmesi yasaktır.

 

 

 

MADDE 57: PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 1. Ölçüler kanununa göre temiz tutulmamış, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her türlü tartı aletini kullanmak yasaktır. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince tartı aletleri zamanında kontrol edilerek damgalanacaktır.
 2. Belediyece tayin edilen günler ve yerler haricinde pazar kurulması, tezgah kurularak satış yapılması yasaktır.
 3. Her pazarcı pazar yerinde bulunduğu alanı temiz tutmak zorundadır. Kendisine tahsis edilen alan dışında başka bir alanı işgal edemez. Halkı rahatsız edecek şekilde bağırıp çağıramaz. Gerek halkın geçeceği gerekse komşu esnafın tezgah arkasına geçiş için ayrılan geçitleri kapatamaz.

ç)Pazar yerlerine motorlu taşıt ve köpek ile girilemez. Araç park edilemez. Pazar kurulmasını engelleyecek herhangi bir malzeme konulamaz.

 1. Kokmuş, bozulmuş, küflenmiş paslanmış gıda maddeleri tezgahta bulundurulamaz.
 2. Pazarcı esnafının tezgahını düzenlerken komşu esnafın satış yapılmasını engelleyecek şekilde malını aşırı derecede yığması, tezgahını ileriye çıkararak komşu tezgahın önünü kapatması yasaktır.
 3. Pazarcı esnafının alışverişte kullandığı tartı aletlerini kolaylık sağlamak amacıyla görünür ve aleni şekilde kullanması mecburidir. Tartı aletinde hile yaptığı tespit edilen pazarcının tartı aletine el konulur. Durum tutanakla tespit edilir. Bu tutanağa tartı aletinin seri no’su yazılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü ölçü ayar servisine bildirilir. Tartı aletinin elektronik veya çift kefeli olması işlemi durdurmaz.
 4. Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek, alıcıyı bedelinden fazla para ödemek zorunda bırakacak derecede kalın kağıt vb. şeyler kullanmak yasaktır.

ğ) Pazarcı esnafının satışa sunduğu malların üzerine belediyece belirlenen,malın cinsini ve fiyatını belirten etiketi koyması zorunludur.

 1. Pazarcı esnafı ve yanında çalışan elemanların belediyece verilmiş olan kimlik kartını pazar devam ettiği sürece görünür takması mecburdur.

ı)Her pazarcının kılık ve kıyafeti düzgün olacak, saç ve sakal tıraşı olacak ayrıca SGK kaydı bulunacaktır.

 1. Pazar yerlerinde yangın çıkmasına sebebiyet verebilecek veyahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması ve bulundurulması yasaktır.
 2. Pazarcılar satışa arz ettikleri malların faturasını veya üretici belgesini talep halinde ibraz etmek zorundadır.
 3. Pazar yerinde her türlü kavga küfür vb. olaylarla huzur ve sükunu bozmak yasaktır.
 4. Tezgah üzerindeki tentelere herhangi bir malzeme ve ürün asılamaz.
 5. Pazarcılar, faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü atığı pazar sonunda toplayarak ilgili çöp konteynırlarına atmak zorundadır. Faaliyet atıklarının Pazar yerlerinde bırakmak, pazar yerlerini kirletmek, veya atıkların ilgisiz yerlere bırakılması yasaktır.
 6. n) Pazarcıların Belediyece belirlenmiş pazar yerleri açılış ve kapanış saatlerine uyması zorunludur. Belediyece belirlenen saatler dışında pazar yerlerinde mal bulundurulamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İmar İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

Genel imar uygulamaları ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 58:

 1. a) Ruhsatlı ve yeni yapılan binaların, cephelerinin inşaat sundurmalarının; yola, caddeye ve insanlara zarar vermeyecek şekilde kapatılması zorunludur.
 2. b) İnşaatlarda bulundurulması gereken ikaz ve uyarı tanıtıcı levhaların konulması
 3. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevresinde gerekli güvenliğin alınması ( 3194 sayılı kanuna göre çit veya duvar örülmesi)

 

ç)İnşaatlarda kaldırım işgaline izin verilmiş olsa dahi, kaba inşaat ve ince sıva bittikten sonra işgalin tamamen kaldırılması zorunludur.

 

 1. d) İnşaatların ana cadde ve sokağa bakan bölümlerinde inşaat süresince kullanılacak alan için işgaliye harcını yatırmak ve Belediyeden izin almak zorunludur.

 

 1. e) Yapılarda kullanılacak malzemelerin, sokaklarda işlenmesi ve bunların gelip geçenleri rahatsız edecek şekilde taşınması yasaktır.

 

 1. f) Araç veya yaya trafiğini engelleyecek şekilde yollara, sokaklara ve kaldırımlara malzeme dökülmeyecektir.

 

 1. Yapı ve arsalarda gelip geçenlere veya yollara zarar verebilecek çöküntü, yıkıntı veya bunların olacağını gösteren bir belirti olması halinde, mahsurun derhal önüne geçmeye ve bu iş bitinceye kadar çevrede ikaz edecek bir işaret bulundurup, geçenleri uyarmaya arsa ve yapı sahipleri ile içinde oturanlar yükümlüdür.

 

ğ) Yanan yapıların enkazlarını kaldırmak, yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermek, kuyu, mahzen, sarnıç gibi çukurların üstlerini kapatmak, arsaları temizlemek ve çevirmek gibi gerekli işlemler sahipleri tarafından yaptırılacaktır.

 

 1. Yollarda ve meydanlarda belediyenin izni olmadan baca açmak ve her ne maksatla olursa olsun yeri kazmak yasaktır. Bu gibi işlerin yolların en tenha olduğu zamanlarda yapılması ve bir gecede bitirilmesi, mümkün olmayan durumlarda gündüzleri işaretlenmesi, geceleri de ışıklandırılması zorunludur.

 

ı) Telefon, elektrik, doğalgaz, su idareleri gibi kurumlar, inşa ve onarım gibi yollarda yapacakları işlerde belediye ile yaptıkları sözleşme hükümlerine, tebligatlara ve yönetmelik hükümlerine uyacaklardır.

 

 1. Yapılarda mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışmak yasaktır.

 

 1. İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili bölüm dışında herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen bölümde yol ve tretuvarların vasfını bozmak veya tahrip etmek yasaktır.

 

 1. k) Belediyeden izin almadan yol ve kaldırım bozmak, foseptik çukuru açmak, evlerin ve işyerlerinin WC kanalını umumi kanala ve sızdırma kuyularına bağlamak ve akıtmak yasaktır.
 2. l) Mesken ve işyerlerinin cadde veya sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak veya siperlerin emsallerinden daha geniş ve yüksekliklerinin ise 2.50 metreden az olması yasaktır. (Belediye bu tip uygulamalar için standart ihdas edebilir).

 

 1. m) Şehrin eski ve yeni anıtlarını en hafif derecede dâhil kirletmek, çizmek, bozmak ve zarar verecek davranışlarda bulunmak yasaktır.

 

TOPRAK, HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLAR İLE İLİGİ  EMİR VE YASAKLAR

 

MADDE 59:

 

 1. a) Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının karıştırılması, atık üreticileri tarafından, bu tür atıkların çevre ve insan sağlığına verebileceği zararlı etkilerin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

 

 1. Konut, bina, köprü, yol vb. alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yapımı, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan hafriyat, inşaat kalıntısı, moloz vb. atıkları, akarsu yataklarına ve kenarlarına, belediyenin belirlediği moloz, inşaat, hafriyat sahası dışına atmak, dökmek, boşaltmak ve taşımak yasaktır.

 

 1. Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak

 

ç) Hafriyat toprağı,yıkıntı,moloz nakliyesi sırasında gerekli tedbirleri almayarak yolları kirletmek kamu mallarına (kaldırım,asfalt v.b) zarar vermek, üretilen hafriyat moloz atıklarının depolama alanlarının dışına dökülmesi yasaktır.

 

 1. Hazır beton taşıyan araçlarla hazne içindeki harç (beton) kalıntılarını gelişi güzel alanlara, yollara dökmek yasaktır.

 

 

ATIK SULAR VE SU KAYNAKLARI İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

 

MADDE 60:

 

 1. a) Her türlü atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur.

 

 1. Vidanjör, seyyar tuvalet veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınan foseptik ve diğer endüstriyel atık suların arıtma yapılmaksızın alıcı ortama (açık alana) verilmesi yasaktır.

 

 1. Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında kurallara uymak zorunludur.

ç) Şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atılması yasaktır.

 1. Deşarj izin belgesi almadan kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı yapmak yasaktır.

 

 1. Kanalizasyon şebekesi bağlantısı olmayan yerlerdeki fosseptik kuyularının taşmasına, koku yaymasına, buralarda sinek vb. haşere üremesine meydan verilmesi yasaktır.

 

 1. Yağmur suyu drenaj hatlarına, kanalizasyon ve atık su tahliye kanallarını bağlamak yasaktır.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisindeki hayrat çeşmelerinde araç vb. yıkamak yasaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

 

Huzur, sükûn, emniyet ve selametle ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 61:

 

 1. Evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarında, özel veya kamuya ait alanlarda hurda malzeme, çöp veya çöp benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak yasaktır.

 

 1. Ev hayvanlarını tasmasız gezdirmek, tehlike arz eden hayvanları tasmasız ve ağızlıksız gezdirmek, böyle hayvanlan vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, park, sinema, konferans salonları, tiyatro, toplu taşıma araçları, plaj ve okul gibi yerlere sokmak, aşısız ve kayıtsız hayvan bulundurmak yasaktır.

 

 1. Tıbbi atıkların torbaya konulmayarak gelişigüzel depolanması ve çevreye atılması yasaktır.

 

ç) Şehir içerisinde yanıcı, patlayıcı madde taşıyan araçlar park edilmeyecek veya doldurma boşaltma işlemi yapılmayacaktır.

 

 1. Yerleşim yerlerindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen gibi çukurların üstünü açık bulundurmak yasak olup; tarla, bağ ve bahçelerde bulunan kuyularda, içlerine insan ve hayvan düşmesine engel olacak şekilde güvenlik önlemlerini almak

 

 1. Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirleri almak zorunludur.

 

 1. Şehir içerisinde ağıl, ahır, barınak vb. yerler yaparak hayvan beslemek, bu hayvanları sokağa bırakmak, tek olarak veya sürüler halinde cadde ve/veya sokaklarda gezdirmek, park, bahçe, arsa, meydan, yeşil alan, anıt avlusu, çamlık ve mezarlık gibi yerlerde otlatmak ve buralara bağlamak yasaktır. (5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır.)

 

 1. Belediyece tayin edilen ve hayvan pazarı kurulan gün ve mahal dışında ve yerlerde hayvan kesmek, kasaplık yapmak ve her nevi hayvan satmak yasaktır. (Kurban bayramında Belediyece tayin edilecek ve trafiği aksatmayacak suretteki yerlerde bu alım satımlara müsaade edilir.) Pazar mahallinde satılan bu hayvanların sağlık durumlarını bildirir sağlık karnesi ile kime ait olduğunu bildirir ilmühaber bulundurulması ve gösterilmesi mecburidir. Satıştan dolayı Belediyece alınması gereken rüsum alınır ve yine hayvan sahibine Belediyece makbuz verilir; istenildiğinde makbuzun ilgili memura gösterilmesi mecburidir.

 

ğ) Sağlık merkezlerinde kontemine (mikrop bulaşmış nesne) iğne kutusuna atılması gereken cam pastör pipeti, lamel ve kırılmış diğer cam atıkları, bisturi, iğne içeren diğer kesicileri, enjektör iğnelerini, batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları kontemine kutusuna atmayarak gelişigüzel yere bırakmak yasaktır.

 

 1. Belediyeden izin almadan veya hayvan sağlık belgesi olmadan sirk veya diğer hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek yasaktır.

 

ı) Hayvanlara eziyet edilmesi,şiddet uygulanması canlı kümes hayvanların ayaklarından bağlı ve aşağıya sarkıtılmış olarak taşınmaları kafesle nakledilirken kafeslerin sımsıkı doldurulmaları, binek ve yük hayvanlarının dövülmesi, hayvan oynatılması, dövüştürülmesi, açıkta teşhir edilmesi yasaktır.

 

 1. Ev veya bahçesinde kedi, köpek vb. evcil hayvan beslerken gerekli tedbirleri almayarak çevreyi rahatsız etmek yasaktır.

 

 1. Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara ya da komşulara doğru uzanan ağaçları ve dallarını budamak zorunludur. Budama ve kesme işlemleri sırasında önlemlerin alınması zorunludur.

 

 1. Açığa; fena koku yayacak ve etrafı kirletecek deri, gübre, paçavra, vs. sermek, dökmek ve kurutmak yasaktır.

 

 1. Şehir dahilinde kümes hayvanları, yalnız bahçeli evlerde beslenir. Ancak kümesler bitişik nizamdaki komşu binadan en az 3 metre mesafede olması zorunludur. Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı salınmamak (Kümes içerisinde olması) kaydıyla en çok 5 (BEŞ) adet kümes hayvanı, 10 (ON) adet güvercin vb. kanatlı hayvan beslenebilir. Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, ortak kullanım alanlarında da çevreye rahatsızlık verecek şekilde hayvan beslemek yasaktır. Meydana gelebilecek koku için her türlü önlemin alınması şarttır.

 

HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ EMIR VE YASAKLAR

 

MADDE 62:

 

 1. a) İl Çevre Kurulu Kararlarına uymak (Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü amacıyla)

 

 1. Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddelerin (evsel atık, naylon, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, yağ, vb.) mesken ve işyerlerinde yakılması yasaktır. (Bu cezai sorumluluk, toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir.)

 

 1. Meskenlerden, dükkânlardan, mağazalardan, imalathanelerden ve diğer binalardan, komşularına ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, koku, soba borusu akıntısı vb. çıkartmak yasaktır.

 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ EMIR VE YASAKLAR

 

 MADDE 63:

 

 1. a) Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde belirlenen standartlar üzerinde hoşnutsuzluğa meydan verecek derecede bağırıp, çağırmak ve her türlü gürültü çıkarmak, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

 

 1. Ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapılması yasaktır. (Bu durumlarda ses cihazları müsadere edilir)

 

 1. Radyo, TV, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kapalı ve kamuya açık alanlarda halkı rahatsız edecek şekilde kullanılması yasaktır.

 

ç) Bina içi ve dışı dâhil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, elektrik süpürgesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı, jeneratör vb. araçların Yazın 19:00 - 09:00 Kışın ise 18:00-09:00  saatleri arasında  çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır.

 

 1. Kamuya açık alanlarda, yollarda ve sokaklarda, parlayıcı, patlayıcı, maytap vb. şeyleri ateşlemek ve patlatmak yasaktır.

 

 1. Siren, düdük vb. olağanüstü durum aletlerinin kasten halkı rahatsız edecek şekilde çalıştırılması ve kullanılması yasaktır.

 

 1. Yerleşim alanı içerisinde gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının (ibadethane, hastane, sağlık merkezleri, okul vb.) yakınında ya da bitişiğinde, alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerinin, mülki amirlerce belirlenen saatlerin dışında ve halkı rahatsız edecek ölçüde gerçekleştirilmesi yasaktır.

 

 1. Yerleşim alanı içerisinde, iş makinelerinin (kepçe, kazıcı, yükleyici, ekskavatör, betonyer, kompresör vb. gibi araçların) halkı rahatsız edecek şekilde mesai saatleri dışında çalıştırılması yasaktır.

 

 

GÖRÜNTÜ KIRLILIĞI ILE ILGILI EMIR VE YASAKLAR

 

MADDE 64:

 

 1. a) Gerçek ve tüzel kişilerin, kentin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak, peyzaj bozucu ve görsel kirlilik yaratıcı faaliyetlerde bulunması yasaktır.

 

 1. Belediyenin belirlediği ilan-reklâm panolarına, billboardlara vb. sair yerlere, izinsiz her türlü yazı yazılmayacak; afiş, ilan yapıştırılmayacak ve tabela asılmayacaktır.

 

 1. c) Mağaza ve işyerlerinin astıkları levhaların uygulanma şekilleri; “Söke Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde” belirtilen esaslar doğrultusunda olacaktır. (Belediyece bu konularda yapılacak yeni düzenlemelere de uymak zorunludur.).

 

ç) Mesken ve işyerlerinin cadde veya sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak siperleri veya kapı ve pencerelerini hasır, çuval, muşamba vb. gibi malzemelerle kapatmak yasaktır.

 

 1. Ön balkon ve pencerelerine kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vs. asmak yasaktır.

 

 1. Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine görüntü kirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlü malzeme, eşya vb. koymak veya asmak yasaktır.

 

                        BEŞİNCİ BÖLÜM

Trafik İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

Taşıma, yük indirme-bindirme, karayolu taşıtları ile ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 65:

 1. Yaya kaldırımlarında ve yürünen diğer yerlerde tamamı veya bir kısmı yerde sürüklenmek suretiyle eşya ile keskin, sivri uçlu ve etrafı boyayacak maddelerin taşınması yasaktır.

 

 1. Cadde, bulvar, meydan, taksi durakları vs. yerlerde araçların yıkanması yasaktır.
 2. Hayvanla çekilen binek ve yük arabalarına hayvan pisliğinin yere düşmesini önlemek için özel torbalar takılması ve ayrıca dökülen hayvan pisliğinin temizlenmesi, temizlemek için gerekli kova, faraş ve süpürge bulundurulması ile dışkılarının bunlarla temizlenip, toplanması

ç) Yiyecek ve içecek maddelerinin niteliği belediye tarafından belirtilen araçlarla taşınmaması, diğer taraftan taşınacağı kapların sızıntı ve döküntüye izin verecek şekilde olması yasaktır. (yükleme, taşıma ve boşaltma işlerinden sonra etrafa saçılan malzeme temizlenecektir)

 

 1. Mağaza ve depolara ait ticaret eşyasının boşaltılması için sokağın geçici işgali halinde en kısa zamanda cadde ve sokağın işgalden arındırılması mecburi olup, bu gibi işlerin yolun işlek zamanında değil diğer zamanlarda ve belediyeden izin alınmak suretiyle yapılması zorunludur.

 

 1. Cadde, meydan ve sokaklarda at ve eşek gibi binek hayvanların sırtında yük taşınması yasaktır.

 

 1. Belediyece tespit edilecek, yer, alan ve günlerde kurulacak oto ve diğer alım-satım pazarlarında mallarını teşhir etmek ve satmak amacıyla getirenlerin, ilan edilen tarifeye göre belediyeye ücret ödemeleri zorunludur.

 

 • Yaya yolları üzerinde yayaların hareketlerini zorlaştıran veya tehlikeye düşüren, gelip geçmeyi engelleyen herhangi bir engel veya motorlu, motorsuz taşıtların çok kısa bir süre için dahi olsa bırakılması yasaktır.

 

ğ) Belediyemiz sınırları içerisinde yasaklanan yerlere ve semt pazarlarının kurulduğu bölgeye araçlarını park ederek sergi açılmasına engel olmak yasaktır. (Bu araçlar İlçe Trafik Komisyonunca belirlenen çekicilere çektirilir)

 

 • Her türlü motorlu taşıtı/bisiklet/ginger vb. vasıtaları yaya kaldırımı üzerine bırakmak yasaktır.

 

ı)Komisyon kararıyla belirli saatlerde araç trafiğine kapatılan yollara aracını bırakmak ya da buralara her türlü motorlu/motorsuz araçlarla girmek yasaktır.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisinde, el arabası, at arabası, çekçek vb. araçlarla hurda ve değişik malzeme (Geri dönüşüm malzemeleri) izinsiz ve lisanssız toplamak yasaktır.

 

 1. Her türlü taşıt araçlarıyla seyir halinde iken kasten vatandaşlar üzerine su, çamur vb. sıçratmak yasaktır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Uygulama, Yürürlükten Kalkma, Yürürlük ve Yürütme

Uygulama

 

MADDE 66:

 

 1. İş bu Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği hükümlerinde konulara uygulanacak maddelerin bulunmaması halinde üst hukuk normlarına göre hareket edilecektir.

 

 1. Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır.

 

Yürürlükten kalkma

 

MADDE 67: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; Söke Belediye Meclisinin 02.10.1998 tarih ve 3 birleşim nolu oturum  kararına istinaden  onaylanan Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

MADDE 71:  Bu yönetmelik 01.08.2023 tarihinde Belediyemiz Web Sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

 

MADDE 72:  İş bu Zabıta İdari Yaptırım yönetmeliğini Söke Belediye Başkanlığı yürütür.

 

 

 

T.C.

SÖKE BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

  BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

İÇİNDEKİLER

 • BİRİNCİ BÖLÜM; Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak,

 

 • İKİNCİ BÖLÜM; Beldenin Düzen ve Esenliğiyle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

a-Belediyemiz sınırları içinde ve mücavir alanlarında yasak olan fiil ve hareketler

b- Park Bahçelerle ilgili yasaklar

c- Her türlü binaların sahipleriyle buralarda ikamet eden ve çalışanların uyacağı emir ve yasaklar

ç- Her türlü işyerlerinin uyacağı emir ve yasaklar

d- Yenilecek ve içilecek ürün imal edilen, depolanan ve satılan yerlere ait emir ve yasaklar

e- Tali tüp (lpg) satış, depolama, dağıtım ve irtibat bürolarına ait emir ve yasaklar

f- Seyyar satıcılar ile ilgili emir ve yasaklar

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM; İmar İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

a- Genel imar uygulamaları ile ilgili emir ve yasaklar

b- Toprak, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile ilgili emir ve yasaklar

c- Atık sular ve su kaynakları ile ilgili emir ve yasaklar

 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM; Sağlık İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

a- Huzur, sükûn, emniyet ve selametle ilgili emir ve yasaklar

 b- Hava kirliliği ile ilgili emir ve yasaklar

 c- Gürültü kirliliği ile ilgili emir ve yasaklar

ç- Görüntü kirliliği ile ilgili emir ve yasaklar

 • BEŞİNCİ BÖLÜM; Trafik İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

a- Taşıma, yük indirme-bindirme, karayolu taşıtları ile ilgili emir ve yasaklar

 • ALTINCI BÖLÜM; Uygulama, Yürürlükten Kalkma, Yürürlük ve Yürütme

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç:

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Söke İlçe Belediye sınırlan dâhilinde ve mücavir alanında halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya yönelik uygulanacak Belediye emir ve yasaklan ile uygulanmasına yönelik esasların belirlenmesi ve sunulan hizmetlerde kalitenin artırılmasıdır.

 

Kapsam

MADDE 2-  Bu Yönetmeliğin hükümleri, Söke İlçe Belediyesi ve mücavir alan sınırları dâhilindeki tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar.

Yasal dayanak

MADDE 3-  Bu yönetmelik; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun,1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun bazı maddelerini Muaddil Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme,Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun, 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanunu, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 7402 Sayılı Sıtmanın imhası Hakkında Kanun, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 552 Sayılı Yaş Meyve ve Sebze Ticaretinin Düzenlenmesi Toptancı Halleri Hakkında K.H.K. ve bu kararname ile 4128 Sayılı Hal Kanunu, 197 Sayılı Pazar Yeri Yönetmeliği, 237 Sayılı Kamuya Açık Alanlarda İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği, 211 Sayılı Seyyar Satıcı Belgesi Düzenleme ve Uygulama Yönetmeliği, 330 Sayılı Katı Atık Yönetmeliği ile Belediyeler ile ilgili Diğer mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 BELDENİN DÜZEN VE ESENLİĞİYLE İLGİLİ UYGULANACAK EMİR VE YASAKLAR

 Belediyemiz sınırları içinde ve mücavir alanlarında aşağıdaki fiil ve hareketlerle ilgili olarak;

 

MADDE 4:

 

 1. a) Umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlerde; yere tükürmek, sümkürmek, bu yerlere izmarit, kâğıt mendil, peçete, kuruyemiş kabuğu ve her türlü kirletici maddeleri atmak gibi halkı tiksindirecek ve genel sağlığı bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak yasaktır.

 

 1. Umuma açık eğlence yerlerine, kamu binalarına, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlere kirli, kötü kokulu ve iğrendirici kıyafetle girmek yasaktır.

 

 

MADDE 5:  Bina, anıt, okul, sağlık ocakları, trafolar, cami, otobüs durakları, kamu   vb. yerlerin yüzeylerini; tebeşir, yağlı boya, kesici-delici aletler vb. ile karalamak, yazı yazmak, şekil çizmek ve buraları her ne suretle olursa olsun kirletmek ve tahrip etmek yasaktır.

 

 

MADDE 6:  Gezginci arıcılık ve/veya sabit arıcılık yapan arıcıların, arılarını çevreye rahatsızlık verecek şekilde meskûn mahal içerisinde konaklatması yasaktır.

 

MADDE 7: Taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız belediye eşya ve mallarına (yönlendirme tabela ve afişleri, kapı ve sokak numaraları, aydınlatma lambaları, çeşme muslukları, umumi çeşmeler, sulama ve itfaiye vanaları, kaldırım taşları banklar vb.) zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmak veya bunları amacı dışında kullanmak yasaktır.

 

MADDE 8:  Yollar, meydanlar, toplu ulaşım araçları gibi umuma mahsus olan yerleri ne şekilde olursa olsun kirletmek ve burada halkı rahatsız edecek söz ve harekette bulunmak yasaktır.

 

MADDE 9 : Yol, meydan, tratuvar, pazar, köprü gibi umuma mahsus yerler ile işyeri ve meskenlerin önlerini, iş hanları, pasajlar ve toplu dükkânların bulunduğu çarşılar gibi umumi yerlerin giriş-çıkış, koridorlar, merdiven ve merdiven sahanlıkları gibi ortak kullanım alanlarını iş yerleri ve/veya seyyar satıcı tarafından ayaklı tabela,masa sandalye koyarak veya herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek yasaktır.

 

MADDE 10: Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm anayol ve tali yollar üzerinde, tratuvarlarda belediyeden izin almadan manav vb. gibi sergi, stant, teşhir yeri açmak yasaktır.

 

MADDE 11: Zabıta memurlarının görevlerinin ifasını engellemek amacıyla; her türlü sözlü ve fiziki müdahalede bulunmak, zabıta memurlarına karşı koymak, direnmek ve zorluk çıkarmak yasaktır.

 

MADDE 12: Belediyemiz zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla meşgul etmek yasaktır.

 

MADDE 13: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, meydan,  park-bahçe, yeşil alan ve boş alanlarda  ateş, mangal, lastik vb. yakmak yasaktır.

 

MADDE 14:

 1. a) Meydan, yol ve tratuvarlarda herhangi bir kurum veya kişi tarafından yapılacak her türlü tamirat ve hafriyatta Belediyeden izin ve lüzumlu emniyet tedbirlerini almak ve geceleri kırmızı ışıkla tehlikeyi belirtmek zorunludur.

 

 1. b) Meydan, yol ve tratuvarlarda belediyeden izin almadan değişiklik, tamirat, tahribat yapmak, araçların park yapmasını önlemek için duba, demir, zincir vb. gibi malzemelerle bu alanları kullanıma kapamak yasaktır.

 

MADDE 15: Ayna, cam ve benzeri ışık yansıtıcı eşyaların halkı rahatsız edecek şekilde açıkta bırakılması ve taşınması yasaktır.

 

MADDE 16:  Caddelerde ve yollarda fıçı, tekerlek, çember vs. yuvarlamak, paten kızak gibi şeylerle kaymak, fişek ve patlayıcı maddeleri patlatmak halkın gidip gelmesini engelleyecek ve huzurunu bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

 

MADDE 17: Mesken ve işyerlerinin sokağa bakan cephelerine izinsiz sundurma, tente ve güneşlik yapmak yasaktır.

 

MADDE 18:  Halkın genel kullanımına ait yerlerde, parklardaki kanepelerde, cami ve diğer mabetlerin avlularında ve garlarda yatmak, sahil bandında ve kamp alanı olmayan yerlerde çadır kurmak yasaktır.

 

MADDE 19: Cami avluları, anıtların etrafı, köprü, istasyon vs. gibi yerlerde, halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, eşya ve malzeme bırakmak, buraların intizamını bozmak yasaktır.

 

MADDE 20:

 1. a) Mevsim dolayısıyla satışına müsaade edilen kavun, karpuz sergileri, manav arabaları, mısır arabaları vb. izin almadan, ya da onaylı belgesi olmaksızın açmak yasaktır.
 2. Sergilerin üzerini çadır bezi ve benzeri bezle, muşamba,hasır gibi şehrin güzelliğini bozacak şekilde örtmek ve etrafını izinsiz kapatmak yasaktır.

 

 1. Sergide yeterli miktarda çöpleri toplayacak, ağzı kapalı, boyalı sac veya plastikten yapılmış, sızıntı vermeyecek şekilde kap bulundurmak zorunludur.

 

ç) Mevsim sonunda sergideki örtü, enkaz ve artıklarının kaldırılması zorunludur. (Aksi takdirde Belediyece kaldırılır ve masrafı %20 fazlasıyla ilgiliden tahsil edilir.)

 1. Sergilerde her ne surette olursa olsun izin verilenin dışında malzeme satmak yasaktır.

MADDE 21: Şehir içerisinde her ne sebeple olursa olsun, dilencilik yapmak yasaktır. Sakat ve mağdur durumdaki kişileri dilendirilenler ayrıca cezalandırılır

 

 

 

 

PARK BAHÇELERLE İLGİLİ YASAKLAR

 

MADDE 22: Belediyemize ait tüm park ve bahçelerde;

 

 1. Ağaçları, fidanları, çiçekleri, kopartmak, kesmek, çıkartmak varsa meyvelerini kopartmak yasaktır.

 

 1. Girmesine izin verilen hayvanlar ile bu alanların kirletilmesine sebebiyet vermek yasak olup, hayvan sahibi tarafından hayvan pisliklerinin toplanması zorunludur.

 

 1. Bu yerlerde bulunan kent mobilyalarını bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, üzerine çizgi çizmek, yazı yazmak, resim yapmak yasaktır.

 

ç)    Bahçe ve parklara kâğıt parçası, yemek artığı veya benzeri maddeler atarak kirletmek yasaktır.

 

 1. Havuzlara girmek, suyunu kullanmak veya hayvan sokmak, herhangi bir şey atmak ve çocukların yüzmesine izin vermek yasaktır.

 

 1. Her ne şekilde olursa olsun Park ve Bahçelerde avlanmak yasaktır.

 

 1. Belediyemize ait park ve bahçelerde içki içmek , uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak yasaktır.

 

 1. Başkalarını rahatsız edecek şekilde radyo, pikap, teyp gibi müzik aletleri çalmak ve yüksek sesle şarkı söylemek yasaktır.

 

ğ)   Çamaşır yıkamak, sermek, öteberi temizlemek veya silkelemek yasaktır.

 

 1. İzinsiz beyanname ve ilan yapıştırmak yasaktır.

 

ı)    Belediyemize ait ağaçlardan izinsiz olarak meyve, kozalak, zeytin vb. toplamak ve yaş veya kuru çalı ya da odun toplamak yasaktır.

 

 1. İzinsiz sergi kurmak ve her ne surette olursa olsun yiyecek veya içecek satmak yasaktır.

 

 1. Motorlu motorsuz her türlü taşıt araçları ile burada gezmek yasaktır.

 

 1. Yukarıda sayılmayan, ancak park ve bahçelerin görünümü, düzenini, estetiğini, temizliğini ve halkın istifade etmesini kısıtlayan her türlü davranışlarda bulunmak yasaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HER TÜRLÜ BİNALARIN SAHİPLERİYLE BURALARDA İKAMET EDEN VE ÇALIŞANLARIN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

 

MADDE 23:  Genel temizlik ile ilgili olarak;

 

 1. Herkes çöpünü sızıntı ve koku yapmayacak kova ve benzeri ağzı kapaklı kaplarda poşetli olarak biriktirecektir. Apartman şeklindeki binalar ve diğer müesseselerin sorumluları yeteri kadar çöp varilini belediyenin göstereceği yere koymaya veya uygun şekilde çöp yeri yaptırmaya zorunludur. Bu gibi yerlerde çöp toplama işlemi tek ve büyük poşetlerde olup, dışarıya ağzı bağlı şekilde bırakılacaktır. Sıcak haldeki kül, çöp ve süprüntü ile ilgili olmayan bilumum cüruf, inşaat malzemesi ve imalat artıkları, ayrıca sıvı ve tehlikeli maddeler çöp konteynırlarına, kutularına veya toplama yerlerine dökülmeyecektir.

 

 1. Çöp toplama saatleri dışında zamansız olarak çöp çıkarılmayacaktır.

 

 • Boya vesaire işler yapılırken ya da yapıldıktan sonra gelip geçenlerin üzerlerini kirletilmemesi için gerekli tedbirleri almak zorunludur.

 

ç) Binalardaki yağmur oluğu, balkon gideri, klima, lavabo, WC, banyo gibi yerlerden gelecek su akıntı ve sızıntıları ile sokağı kirletmek, yağmur oluklarını tabana kadar indirmemek, diğer apartman sakinlerine ve yoldan gelip-geçenlere zarar vermek, bu zararları önleyici tedbirleri almamak, altyapı bağlantılarını yapmamak yasaktır.

 

 • Halı, kilim, sofra bezi, elektrik süpürgesi torbası, temizlik bezleri, paspas vs. silkeleyerek etrafı kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır.

 

 1. Binaların ve dükkânların yıkanarak temizlenmesi esnasında, kirli ve sabunlu suları yaya kaldırımı veya yollara akıtmak yasaktır.

 

 1. Belediyece belirlenen çöp konteynırlarının yerlerini izin almaksızın değiştirmek yasaktır.

 

 1. Geri dönüşüm, poşetleme uygulanan cadde ve sokaklarda, araçların geçiş saatinden önce veya sonra çöp poşetlerini sokağa bırakmak yasaktır.

 

ğ)Binalardan alt kat balkonlarına, müşterek kullanım alanlarına, havalandırma boşluklarına, boş arsalara, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına herhangi bir şey atmak, dökmek ve kirletmek yasaktır.

 

 1. h) Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasak olup, bunun için gerekli önlemleri almak zorunludur.

 

ı) Cadde ve sokaklardaki kanalizasyonlara ait bacalara ve ızgaralara fena koku veren gaz yayan sıvıları, kaynar kirli suları, asitli suları, ızgaraları kaldırarak veya kaldırmadan ve  kanalı tıkayacak şekilde akıtmak yasaktır.

 

i)Bina ve işyeri girişlerinde kullanılan paspasları; tozunu temizlemek maksadıyla yola atmak yasaktır.

 

j)Tuvalet, lağım, çukur ve foseptiği temizletirken cadde ve sokaklara dökülmeyecek şekilde taşımak zorunlu olup bunları boş arsalara, akarsulara vs. yerlere dökmek yâda atmak yasaktır.

 

k)Bina yüzeyleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek ve ıslatmak yasaktır.

 

l)Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen, cüruf, inşaat malzemeleri, imalat artıkları vs. maddeleri belediyece belirlenen alanlardan başka yere dökmek yasaktır.

 

 1. m) Sokak, cadde ve buna benzer açık alanlarda halı - kilim v.b. yıkamak yasaktır.

 

 1. n) Çöp konteynırlarından malzeme seçme fiilinde bulunmak ve bu amaçla konteynıra ve çevreye zarar vermek ve kirletmek yasaktır.

 

 1. o) Balkon, pencere ve teraslardan etrafa rahatsız edici koku yaymak ve buraları kirletmek, pis su dökmek yasaktır.

 

ö) Her türlü inşaat çalışmalarında bina, tadilat,tamirat,sıva boya ve yıkım çalışmalarında çevreye, yola ve kaldırımlara ve gelip geçenlere zarar verecek şekilde sıva, boya sıçramasını moloz v.b malzemelerin düşmesini önleyici tedbirleri almamak; toz v.b ile çevreyi rahatsız edici unsurları sulayarak veya başka unsurlarla gidermemek yasak olup; koruyucu tedbir alması zorunludur.

 

 

HER TÜRLÜ İŞYERLERİNİN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

 

 

MADDE 24: Belediyemiz sınırları içerisinde ticari faaliyet gösteren her türlü işyeri için;

 

 1. Usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan faaliyet göstermek, işyeri açmak yasaktır.
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işyerlerinde aranacak genel şartlardan bazılarını yâda tamamını sonradan kaybetmek yasaktır.Şartların değişmesi halinde,derhal belediyeye doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi zorunludur.

 

 1. Ruhsat alındıktan sonra, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirleri almak

 

ç) İşyeri ruhsat yenilenmesi veya intibakını gerektiren hallerde belediyeye 3 (üç) ay içerisinde müracaat etmek zorunludur.

 

 1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatını herkesin görebileceği bir şekilde asmak ya da sorulduğunda göstermek

 

 1. İşletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat almak için başvuruda bulunması zorunludur.

 

MADDE 25: Sıhhi ve gayrisıhhî her türlü müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapmak yasaktır.

MADDE 26:  Gözlük dâhil olmak üzere, her türlü sağlık gereçlerinin münhasıran o işi yapma belgesi alanların dışında satışının yapılması yasaktır.

MADDE 27:  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu veya alan dışında faaliyette bulunmak, ya da tali faaliyet konusunu mevcut ruhsatına işletmemek yasaktır.

MADDE 28:  Hizmetin icap ettirdiği şekilde iş kıyafeti giymek zorunludur.

MADDE 29:  İşyerinde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin temizlik ve bakımını yapmak zorunludur.

MADDE 30: Uygulama esnasında kanun, tüzük ve yönetmeliklerde bulunan yaptırımlara riayet etmek zorunludur.

MADDE 31:  Bakkal, market, fırın, şekerci, tatlıcı, pastacı, lokanta, kebapçı, kasap, manav, yemek fabrikaları vb. gıda imalat ve satışı yapan yerlerin fiilen çalışan işyeri sahiplerinin ve işçileri ile beraber kalfalarının; berber, kuaför, güzellik salonları, otel, pansiyon, barlar, pavyonlar ve genel evleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri çalışanlarının, müstahdemleri ve garsonlarının (stajyerler dâhil) sağlık muayene cüzdanı alması ve belirlenen tarihlerde İl Sağlık Müdürlüğü’nde doktor muayenesi ve portör muayenesi yaptırması zorunludur.

MADDE 32: Tüm İşyerlerinde belediyece onaylanmış bir teftiş defteri (esnaf denetleme defteri) bulundurmak zorunludur.

MADDE 33: Ecza dolabı bulundurmak zorunludur.

 

MADDE 34:  Ticaret kanununda belirtilen hükümler dışında, devletin veya diğer resmi kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ve Türkçe’de bulunmayan ad ve unvanları, kelime ve deyimleri kullanmak yasaktır.

MADDE 35: Belediye Encümeni tarafından belirlenen işyeri açılış ve kapanış saatlerine uymak zorunludur.

MADDE 36: Yangına karşı gerekli önlemleri almak, itfaiyece belirlenecek miktar kadar yangın söndürme cihazı bulundurmak veya bu cihazların periyodik kontrollerini yaptırmak zorunludur.

MADDE 37: Bilumum işyerleri Söke Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğindeki esaslara uymak kaydıyla işyeri unvanını belirtir bir tabelayı işyeri dışına asmak zorundadır. İşyerlerinin reklâm maksatlı kullanacağı tanıtıcı levhalarda işyeri açma ruhsatında belirtilen işyeri unvanı haricinde unvan kullanmak yasaktır.

 

MADDE 38: İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, belediye zabıta müdürlüğü tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.

 

MADDE 39: İşletmelerin kamuya ait alanlar üzerinde işgal edecekleri yerin, yapılacak inceleme sonucunda uygun görüldüğü takdirde, işgaliye harcını yatırarak kullanmak için Belediyeden izin almak veya izin süresi sonunda işgali kaldırmak zorunludur.

 

MADDE 40: Tüm işletmelerin işyerlerini temiz tutmaları,  genel temizliğine riayet etmeleri zorunludur.

 

MADDE 41: İşyerlerinin caddeye ve sokağa bakan cephelerine eşya vb. asarak sergilemek yasaktır.

MADDE 42: İşyerlerinde üretilen veya satışa sunulan maddelerin satıştan imtina edilmesi, kaçınılması, saklanması, satılmış gibi gösterilmesi yasaktır.

MADDE 43: İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin tespit edilen fiyat üzerinde satılması yasaktır. (tespiti halinde tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilir)

MADDE 44: İlçemiz dâhilinde işletmelerin uyması gereken kurallar hakkında alınan Valilik ve Kaymakamlık kararlarına riayet etmek zorunludur.

 

MADDE 45:   Tüketiciyi korumayla ilgili olarak;

 

 1. Perakende satışa arz edilen ürünlerin veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o ürünle ilgili fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması zorunludur. Etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.
 2. Hizmetlerle ilgili tarife ve fiyatları gösteren listelerin usulüne uygun olarak düzenlenmesi

 

 1. Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılması (tespiti halinde tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilir)

 

 

YENİLECEK VE İÇİLECEK ÜRÜN İMAL EDİLEN, DEPOLANAN VE SATILAN YERLERE AİT EMİR VE YASAKLAR

 

MADDE 46: Yenilecek ve içilecek ürün imal edilen, depolanan ve satılan yerlerde genel olarak;

 

 1. Sıhhi şartları bozuk olan yerlerde gıda maddesi imal edilmesi ve satılması yasaktır.

 

 1. Açıkta ambalajsız ve önlem alınmadan gıda maddeleri ile içilecek maddeleri satmak yasaktır. (Ayrıca bu maddeler imha edilir ve buna dair imha Tutanağı tanzim edilir)

 

 1. c) Fırından başka yerlerde perakende ekmek ancak, hususi ekmek satış dükkânları ile bakkallar ve marketlerde satılabilir.(Cadde, sokak ve pazaryerlerinde ekmek satılamaz ve satılacak yerlere getirilen ekmeklerde ilgilisine teslim edilmeyerek ortalığa bırakılamaz.) İçinde diğer maddeler de bulunabilen satış yerlerinde ekmekler her tarafı camekânla kapalı hususi hücrelerde ve raflar üzerinde bulundurulacaktır.

 

ç)Gıda maddelerinin üretime hazırlandıkları veya imal edildikleri yerlerde çalışan işçilerin temizliği için yeteri kadar WC yapılacaktır. Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalışmaları halinde kadın ve erkek WC ayrı olacaktır.

 

d)Kasap, tavukçu, bakkal, ciğerci, balıkçı gibi, kirli, kokulu maddelere temas eden esnaf bulaşık elleri ile para alıp vermeyecektir.

 

e)Gıda maddelerinin üretime hazırlandığı, imal edildiği, ambalaj ve muhafaza edildiği yerlerde çalışan işçiler, bone ve temiz bir iş elbisesi veya iş gömleği giyeceklerdir. Bu işyerlerinin imalathane kısmında, imalathaneden ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için özel bir yer ve soyunma dolapları olacaktır. Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalışmaları halinde kadın ve erkek soyunma yer ve dolapları ayrı olacaktır.

 

f)İçinde yenilecek, içilecek gıda maddeleri imal edilen veya satılan yerlerde, gerek gıda maddelerinin hazırlanması veya temizlenmesi ve gerekse işyerinin ve burada çalışan işçilerin, satıcıların ve müşterilerin temizliği için şehir suyu kullanılacaktır.Bu iş yerlerinde hangi amaçla olursa olsun kuyu ve sarnıç sularının kullanılması ve bu gibi su tesisatının bulundurulması yasaktır. Mevcut olanlar bir daha kullanılması mümkün olmayacak surette kapatılacaktır. Şehir suyu bulunmayan yerlerde temiz oldukları sağlık ekibince tespit edilmiş ve her türlü tehlikeye karşı iyi korunmuş olan kuyu veya sarnıç sularının kullanılmasına tulumba ve motorlu tertibat alınmak şartı ile izin verilebilir. Bu gibi yerlerde kuyu ve sarnıç bulunmadığı takdirde içi temiz su ile doldurulmak üzere yerden en aşağı 50 cm yükseğe konmuş, her tarafı kapalı galvanizli, madeni veya standartlara uygun nitelikte plastik su depoları kullanılacaktır.

 

g)Gıda maddeleri imal, depo veya satış yerlerinin hiçbir tarafında sağlığı tehdit edici unsur bulunmayacak, pencereleri muntazam camla örtülmüş bulunacaktır. Kapı ve pencereler dayanıklı malzemeden ( PVC, Alüminyum vb.) yapılacaktır. Tavanların, sıvalı ve boyalı kısımlarının badana veya boyaları eskidikçe tekrar yenilenecektir. Örümcek ağı, fare ve haşerelere karşı gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

 

ğ)Gıda maddelerinin imalat aşamasında, gerek imalatta kullanılan gerekse yakılan maddelerden meydana gelecek olan duman, gaz, toz, is vb. her türlü dışsal zararı olan çıktıların, çalışanlara ve çevre sakinlerine zarar vermeyecek şekilde izole edilmesi mecburidir.

 

 

 

h)Gıda maddeleri imalathanelerinde veya satış yerlerinde ve içinde yenilen, içilen, istirahat edilen yerlerde hâsıl olan çöpler ve her türlü sulu artıklar etrafa atılmadan, ağızları düzgün kapaklı madeni kaplarda toplanarak izole edilecektir. Bütün muslukların altında çinko veya tahtadan olmayan muntazam bir havuz(lavabo) bulunması ve hâsıl olan her türlü kullanılmış veya kirli suların, doğrudan doğruya kanalizasyona ve kanalizasyon olmayan yerlerde foseptik veya sabit çukurlara sevki mecburidir. Bu sular kovalarda biriktirilmeyecek ve sokaklara dökülmeyecektir.

 

ı)Gıda maddeleri imalathaneleri ve satış yerleri ile içinde bir şeyler yenilen, içilen, oturulan bilumum yerler kuru olarak süpürülmeyecek ve toz çıkartılmayacaktır. 

 

i)Gıda maddelerinin imalata hazırlandığı, imal ve muhafaza edildiği yerlerde, yatıp kalkılmayacak veya keyfi ihtiyaçlar amacı ile kullanılmayacaktır. İçinde işçilerin ikameti zorunlu olan imalathanelerde yatıp kalkma yerleri doğrudan doğruya imalathane içinden girilip- çıkılmayacak tarzda ayrı bulunacaktır.

 

j)Pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları soyulmadan, olduğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkân içinde dahi olsa açık olarak teşhir veya satışı yapılmayacaktır. Bu gibi gıda maddeleri dışardan toz, sinek vb. girmeyecek surette kapalı kaplarda muhafaza edilecek, el değmeden özel kaplar veya araçlarla alınıp müşteriye verilecektir.

 

k)Gıda maddelerinin gerek sabit ve gerekse seyyar olarak (her türlü yiyecek ve içecek ürünleri) açıkta satışı yapılmayacak; ayrıca üzerlerinde menşei, imalat ve son kullanım tarihleri belirtilmeyen gıda maddeleri imal edilmeyecek, depolanmayacak ve satılmayacaktır.

 

l)Satışa sunulan gıda maddelerinin etrafa sızıntı vermeyecek ve dışarıdan görünmeyecek tarzda ambalajlanması, ambalaj kâğıtlarının temiz ve önceden kullanılmamış olması, siyah poşet, gazete ve mecmua vb. gibi kâğıtlarının bu amaçla kullanılmaması gerekmektedir.

 

m)Her türlü gıda maddeleri imal edenler, gerek perakende ve gerekse toptan satanlar; ürettikleri ve sattıkları ürünlerin temizlik ve kalitesinden sorumludurlar. Ayrıca gıda maddesi üzerine konmuş etiketin gösterdiği vasıfların doğruluğunu temin etmekle yükümlüdürler. Diğer taraftan kilosu tutmayan, etiketindeki ifadesine ve içeriğine uymayan gıda maddeleri satılmayacaktır. İşletmeler sorulduğunda sattıkları gıda maddelerinin hangi firma tarafından üretildiğini, kendileri tarafından üretilmiş ise içeriğinin ne olduğunu müşteriye bildirmek zorundadırlar. Son kullanım tarihi geçmiş olan ve içeriği yapılacak incelemede aykırı olan gıda maddeleri tespiti halinde imha edilmek üzere müsadere edilecektir.

 

n)Gıda maddelerinin satıldığı veya yenilip içildiği mekanlarda müşterilerin oturma yerleri iyi cins ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olacak, masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahatça geçebileceği kadar boşluk bulunacaktır. Isıtma, soğutma ve havalandırma; kalorifer veya klima ile yapılacaktır. Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen tek tip özel kıyafeti giyecektir. 

 

 

MADDE 47: FIRINLAR VE EKMEK FABRİKALARI İLE İLİGİLİ OLARAK;

 

 1. Fırın olarak yapılan yapılarda kullanım, maksadının dışında başka fonksiyonlar (mesken, büro, ticarethane gibi) icra edilmeyecektir.

 

 1. Fırınlarda fırın personeli ile müşteri giriş- çıkışları ayrı kapılardan yapılacaktır.

 

 1. Personelin ihtiyacı için; lavabo, WC, duş, soyunma ve temizlik malzemesi kabini, mutfak, yatakhane ve dinlenme bölümleri bulunması zorunludur. (Fırınlarda yemekhane zorunlu değil, ekmek fabrikalarında zorunludur.)

 

 

ç)İmalathane; un deposu ile üretim, ekmek mayalama, ekmek dinlenme, satış ve dağıtım bölümlerinden oluşacaktır.

 

 1. Fırının tüm iç duvarları tabandan itibaren tavana kadar tamamen fayans ya da benzeri yıkanabilir ve su geçirmeyen özellikli kaplamadan olacaktır.
 2. Ekmek fabrikası ve fırınlarda dışsal zararlıların (sinek, örümcek, hamamböceği, fare vb.) girmesini engelleyecek tüm tedbirler alınacaktır.

 

 1. Tüm fonksiyonlar güneş ışığından azami ölçüde yararlanacak biçimde düzenlenecektir.

 

 1. Un depoları; fabrika ve fırının kapasitesine yeterli hacimde, imalathaneden ayrı bölümde ve zeminden 25 cm, duvarlardan 20 cm. mesafeli tahta ızgara tabanlı, bol havalı ve nemsiz olacaktır.

 

ğ)Fırınlar ve ekmek fabrikalarında; fenni elek, hamur karma, hamur kesme, otomatik tartı ve şekil verme makineleri bulunması zorunludur. Ayrıca denetimlerde kullanılmak üzere kullanıma hazır halde elektronik tartı aleti bulundurulacaktır.

 

 1. Fırın ya da ekmek fabrikalarında, pişirmede en direkt ısıtma sistemi kullanılacaktır. Kullanılan yakıtın çeşidine göre katı yakacaklar özel bir bölümde, sıvı yakacaklar ise bina dışında ve toprak zemine gömülü tanklarda depolanacaktır.

 

ı) Hamura konulacak tuz, kapaklı ve nem almayacak kaplarda korunacaktır. Tuz yalnız bu iş için kullanılacak özel kaplarda eritilecek ve yine yalnız bu iş için bulunan beyaz bezlerden süzülerek hamura katılacaktır. Hamura katılan katkı maddelerinin korunması için fırınlarda yeterli büyüklükte buzdolabı bulundurulacak; ekmek fabrikalarında ise soğuk hava deposu ve yönetim odası yaptırılacaktır.

 

 1. Fırın ağzındaki tezgâhın üzeri yeteri genişlikte olacak ve fayansla kaplanacaktır. Tezgâh ile pişmiş ekmek dinlenme odasının arkasındaki mesafe, işçilerin rahatça çalışmasına elverişli bir şekil ve genişlikte düzenlenecektir.Hangi nedenle olursa olsun tezgâh üzerine çıkmak yasaktır.

 

 1. Ekmekler; mayalanıp pişirildikten ve dinlenme odasında soğutulduktan sonra satış reyonuna, ekmeğin ezilmesine meydan vermeyecek ve yalnız bu işte kullanılacak kasalarda servis edilecektir.

 

 1. Satış reyonundaki ekmek rafları toz ve haşerelerden korunacak, ayrıca sokaktan da görülebilecek şekilde düzenlenecektir.

 

 1. Satış bölümünde ürünlerin satış fiyatlarını ve gramajlarını belirtir okunabilecek ebatta levha asılması zorunludur.

 

 1. Fırınlarda sıcaklığın aşırı oranda yükselmesini, buharın yoğunlaşmasını önlemek ve kirli havayı değiştirmek için mekanik ve/veya doğal havalandırma sistemi bulundurulacaktır.

 

 1. n) Fırıncılar ekmek imalinde sağlıklı ve ustalık belgesi olan kişileri çalıştıracaklardır.

 

o)Eksik gramajlı ekmek imal edilmeyecektir. Eksik gramajlı ekmekler tespiti halinde müsadere edilip tutanak karşılığında hayır kurumlarına verilecektir.

 

ö) Personelin sosyal gereksinimine ayrılmış yerler ayrı bir bölüm olarak düzenlenecektir.

 

 1. p) Yatakhanelerdeki karyolalar, paslanmaz malzemelerden olacaktır.

 

 1. r) Temizliğe gereken özen gösterilecek ve ağzı kapalı çöp biriktirme kabı bulundurulacaktır.

 

 1. s) Ekmek ve benzerlerinin taşınması esnasında yaya trafiğine mahsus yollar kullanılmayacak, taşıma kasaları her tarafı kapalı galvanizli sacdan mamul olacaktır.

 

ş) Fırının bütün malzemesi ve içinde çalışanlar tam temizlik içinde bulunacaklar ve işçiler iş elbisesi giyerek çalışacaklardır. Hamurkârlar iş elbiseleri üzerine ayrıca bir de önlük takacaklardır. Bu iş elbiseleri daima temiz, lekesiz olacak ve sık sık yıkanarak temizlenecektir. Pasa bezleri daima temiz ve lekesiz bulunacak, lüzumu kadar yedek bulunacaktır. İşçilerin iç çamaşırları veya sokak elbiseleri ile imalathaneye girmeleri ve yine iş elbiseleri ile imalathane dışına çıkmaları yasaktır.

 

 1. t) Fırınlarda her türlü hayvan beslemek yasaktır.

 

 1. u) Francola, simit, çavdar ekmeği yapan fırınlar da bu hükümlere tabidir.

 

MADDE 48: Ekmek nakli için tamamı çinko ve paslanmaz sac veya kontrplak döşenmiş ve toz girmeyecek surette düzenli ve intizamlı bir surette her tarafı kapalı yan veya arka taraflarından açılan raf tertibatına haiz hususi kamyonlar veya arabalarla diğer nakil vasıtalarına yükletilmek üzere aynı şartlarla yapılmış dolaplar kullanılacaktır. Pasalar içinde, baş üstünde ve gayri muntazam sandıklar içinde ekmek nakledilmeyecektir. Taşıma esnasında ekmeklerin üstüne örtülen bezin temiz ve sağlığa uygun olması zorunludur.

MADDE 49: UNLU MAMULLER,LAHMACUN,PİDE VE PİŞİRİM FIRINLARI İLE İLGİLİ OLARAK;

 

 1. Un eleme makinesinin (fenni elek) bulunması zorunludur.

 

 1. Hamur karma makinesinin bulunması zorunludur.

 

 1. Hamur kesmede ve kontrolde kullanılmak üzere elektronik tartı aleti (terazi) bulunması zorunludur.

 

ç) Çalışanların iş gömleği giymeleri zorunludur.

 

 1. Üretim yerinde çalışan işçilerin başlarında bone, ayaklarında galoş bulundurması zorunludur.

 

 1. Bacalarında filtre (sulu filtre vb.) bulunması ve çalışır durumda olması zorunludur.

 

 1. Fırının tüm iç duvarları, tabandan itibaren tavana kadar tamamen fayans ya da benzeri yıkanabilir ve su geçirmeyen özellikli kaplamadan olması ve kırık, deforme olmuş fayansların değiştirilmesi zorunludur.
 2. Un depoları ile pişirim yerinin ayrı ayrı olması zorunludur.

 

ğ)Un depolarında bulunan un çuvalları zemin veya duvarla temas etmeyecek şekilde ızgaralar üzerine konulacak, duvar ve zemin ile arasında en az 20 cm boşluk bulunacaktır.

 

 1. Belirtilen gramajdan eksik gramajlı ekmek, pide, simit vb. üretilmeyecek, eksik gramajlı ekmek, pide, simit vb. tespit edilmesi durumunda müsadere edilecektir.

 

ı) Pasa bezleri beyaz renkte ve temiz olacak, yırtık veya kirli olmayacaktır.

 1. Satış bölümünde ürünlerin satış fiyatlarını ve gramajlarını belirtir okunabilecek ebatta levha asılması zorunludur.

 

k)Personelin ihtiyacı için; yeteri kadar lavabo, WC, duş, soyunma ve temizlik malzemesi kabini bulunacaktır.

 

 

MADDE 50: KASAPLAR, BALIK VE TAVUK SATIŞ YERLERI iLE iLGiLi OLARAK;

 1. Etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı alanlar, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, mamul madde haline getirildiği, soğutulduğu, muhafaza edildiği, ambalajlandığı, paketlendiği ve nakledildiği odalar ve koridorlarda zemin; su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılır. Suyun birikmemesi için kanallara doğru yeterli bir eğim oluşturulur.

 

 1. İşlemlerin rahatlıkla yapılmasına imkân veren ölçüde yeterli doğal ışık veya etin rengini değiştirmeyen yapay ışıklandırma bulundurulacaktır.

 

 1. Muayenesiz ve damgasız et satışı yapılamaz.

 

ç)  Satılan etin tartılması esnasında jelâtin dışında malzeme kullanılamaz

 1. Et, tavuk ve sakatat satış reyonları ayrı olacaktır.

MADDE 51:   BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN, EKMEK BAYİSİ VB. İŞYERLERİ İLE İLGİLİ OLARAK;

 

 1. Bütün ürünler cinsine ve türüne göre sınıflandırılacak, tüm tezgâh ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır. Birbirlerini kirletebilecek olan ürünler, birbirlerinden tamamı ile ayrı bulundurulacaktır.

 

 1. Süpermarket, Hipermarket, grosmarket, mega market vb. halkın yoğun olarak girip çıktığı alışveriş merkezlerinde, müşterilerin ihtiyacını giderebilmeleri için yeteri kadar kadın-erkek WC’leri bulunacaktır.

 

 1. Kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir ancak sulu yemek yapılamaz.

 

ç) Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, manav, büfe, kantin ve ekmek bayisi çalışanlarının, daima temiz tutulan bir iş gömleği giymeleri, gerek şahsi temizliklerini ve gerekse dükkânın her tarafının tam bir temizlik içinde bulunmasını temin etmeleri mecburidir. Dükkânlarda satılan ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda satışa sunulacaktır.

 1. Bakkal, market, şarküteri vb. işyerlerinde veya sadece bu amaçla açılmış olan işyerlerinde, açık ve menşei belli olmayan sıvı/toz deterjan, sabun vb. temizlik maddesi bulundurulması ve satılması yasaktır. Açık ve menşei belli olmayan temizlik maddeleri tespit edilmesi halinde müsadere edilerek imha edilir.

 

 1. Bakkal, market, kırtasiye, tekel büfeleri okul kantinleri vb. işyerlerinde parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, ses çıkarıcı, koku çıkarıcı maddelerin satışı yasak olup, tespiti halinde yetkililerce imha edilmek üzere müsadere edilir.
 2. Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgâh bulunacaktır.

 

 1. Gıda maddeleri diğer maddeler ile farklı raf ve tezgâhlarda satışa sunulacaktır.

 

ğ) Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır.

 

 1. Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır.

 

ı) Erzak çuvalları kullanılması halinde direk yere temas etmeyecek, yerden 25 cm yükseklikte tahta ızgaralar üzerinde bulundurulacaktır.

 

 1. Bakkal, market, büfe, kantin vb. işyerlerinde; cadde, sokak, park, bahçe, yeşil alan, pazaryerleri vb. umuma mahsus yerlerde menşei belli olmayan sigara, açık tütün gibi tütün mamulleri satılması; ayrıca menşei belli olsa dahi bu gibi yerlerde tek tek açıkta sigara vb tütün mamulleri satılması yasaktır. Bu gibi ürünler tespiti durumunda imha edilmek üzere müsadereye tabidir.

 

TALİ TÜP (LPG) SATIŞ, DEPOLAMA, DAĞITIM VE İRTİBAT BÜROLARINA AİT EMİR VE YASAKLAR

 

MADDE 52:  Tüp satış yerleri;

 

 1. Boş olanlar da dâhil olmak üzere LPG tüpleri; imalat fabrikaları, dağıtıcılar ve LPG tüp bayileri dışında, şahsi ihtiyaç haricinde hiçbir kişi veya kurum tarafından bulundurulamaz, takas ve satışa konu edilemez.

 

 1. Sıvılaştırılmış (LPG) tüp kullanıcıları, Türk Standartlan Enstitüsü tarafından yayınlanan kullanma kurallarına ilişkin standartlar ile dağıtım şirketi ve bayisi tarafından kendisine bildirilen usul ve esaslara uygun şekilde davranmakla yükümlüdür.

 

 1. Bayiler; depolarında, işyerlerinde ve nakil araçlarında bayisi oldukları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüpleri bulundurmak zorundadır; ayrıca bayii oldukları dağıtıcının çoğunluk hissesine sahip olduğu diğer dağıtıcıların tüplerini de sözleşme yapmak kaydıyla bulundurabilir ve satışını yapabilirler.

 

 

 

ç)SIVILAŞTIRILMIŞ (LPG) TÜP BAYİLERİ;

 

 • Tüplerini bayii oldukları dağıtıcılardan temin etmek, hiçbir şekilde LPG dolum işlemi yapmamak ve işyerlerinde, depolarında, nakil vasıtalarında LPG dolumu sağlayan araç bulundurmamak yasaktır.

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak

 

 • LPG tüp depolarının, nakil araçlarının ve perakende satış yerlerinin teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak zorunludur.

 

 • Bağlı bulundukları (dağıtıcının yazılı izni ile aynı dağıtıcıya bağlı diğer bayiler hariç) ve diğer dağıtıcıların bayilerine tüplü LPG satışı yapmak

 

 • Meskûn mahallerdeki tüp satış yerlerini nakil, itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda kurmak zorunludur.

 

 • Tüp bayileri iki kilogram üzeri tüp teslimi ve bağlantısı adreste yapılması şartıyla mümkündür.

 

 

 1. LPG birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle çıkılan zemin üstü asma katlarda kaza veya yangın halinde rahatlıkla tahliye yapılmasına imkân verecek genişlikte çıkışı olmayan yerlerde tüp satış yerleri açılamaz.
 2. İkinci sınıf tali tüp satış yerlerinde toplam 250-500 kg. arası dolu tüp (2 kg.lık piknik tüpü ve 12 kg.lık mutfak tüpü olmak üzere) bulundurulabilir. İkinci sınıf tüp tali bayileri, işyeri çevresinde sağlık koruma bandı oluşturmak zorundadır.

 

 1. Üçüncü sınıf tali tüp satış yerlerinde toplam 250 kg. dolu tüp (2 kg.lık piknik tüpü ve 12 kg.lık mutfak tüpü olmak üzere) bulundurulabilir.

 

 1. LPG tali tüp bayilerinde sanayi tipi tüp bulundurulamaz.

ğ) Ruhsatlı tüp satış yerleri haricinde tüp satmak yasaktır.

 

MADDE 53:  TÜP iRTiBAT BÜROLARI (ALO TÜP)

 

 1. Tüp irtibat bürolarında şahsi ihtiyaçlarını gidermek için kullanılan tüpün dışında boş ve dolu tüp bulundurmak yasaktır.

 

 1. İşyeri önünde, kaldırım üzerinde ve araç üzerinde dolu ve boş tüp bulundurulmayacaktır.
 2. c) Tüp irtibat büroları ve bu gibi işyerleri, tüplerini nerede depoladıklarını ve dağıtım araçlarını nereye park ettiklerini belgelemek zorundadırlar.

 

MADDE 54: Tüp depolama yerleri;

 

 1. Tüplerin; insanların ikamet ettikleri meskûn mahal içerisinde depo edilmesi yasaktır.

 

 1. Tüp depolama yerleri bağımsız binalarda oluşturulacaktır.

 

 1. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolama ve perakende satış yerlerine yıldırımsavar (paratoner) montajı zorunludur.

 

ç) Tüp depolama yerlerinde sağlık koruma bandı oluşturulması zorunludur.

 1. Tüp depolama yerlerine Ticaret Sanayi İl Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından olur alınması zorunludur.

 

MADDE 55:  Tüp dağıtıcıları;

 

 1. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüplerinin tüketicilere intikali sadece LPG dağıtım şirketleri, yetkili bayileri ve yetkili tali bayileri vasıtası ile yapılır.

 

 1. Tüp dağıtımı yapan araçlarda yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulunacaktır.

 

 1. Tüp dağıtıcıları, dağıtım yaptıkları şirketleri sembolize eden iş kıyafetleri giyecekler, ayrıca dağıtım yapan araçların üzerlerinde dağıtım yaptıkları firmayı sembolize eden armalar ve irtibat telefonları bulunacaktır.

 

ç) Tüp dağıtıcıları belirli eğitimden geçirilip sertifika almış olacaklardır.

 

 1. Tüp dağıtım araçlarında sesli, müzikli anons yaparak ve tüplere vurarak gürültü çıkarmak yasaktır. Bu gibi araçlarda ses cihazı tespit edilmesi durumunda yasal işlem yapılmakla beraber cihazlar müsadere edilir.

 

 

SEYYAR SATICILAR ILE ILGILI EMIR VE YASAKLAR

 

MADDE 56:

 

 1. Belediyemiz tarafından izin verilen kayıtlı seyyar satıcıların dışında her türlü seyyar satış yapmak yasaktır.

 

 1. Seyyar satıcıların sokaklarda bağırmaları gürültü sayılacak, herkesi rahatsız edecek derecede yüksek ses çıkarmaları ve düdük öttürmeleri, çalgı çalmak, gazel ve şarkı söylemek, sesli anons yapmak ve her ne surette olursa olsun gürültü yapmak suretiyle satış yapmaları yasaktır.
 2. Ayakkabı boyacıları, ancak kendilerine gösterilecek olan yerlerde çalışacaklardır.

ç) İzinli olarak satış yapan manav, mısır vb. araçların etrafına ekstra kasa, şemsiye, masa, sandalye gibi malzemeler koyarak bu alanın işgal edilmesi yasaktır.

 

 

 

MADDE 57: PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 1. Ölçüler kanununa göre temiz tutulmamış, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her türlü tartı aletini kullanmak yasaktır. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince tartı aletleri zamanında kontrol edilerek damgalanacaktır.
 2. Belediyece tayin edilen günler ve yerler haricinde pazar kurulması, tezgah kurularak satış yapılması yasaktır.
 3. Her pazarcı pazar yerinde bulunduğu alanı temiz tutmak zorundadır. Kendisine tahsis edilen alan dışında başka bir alanı işgal edemez. Halkı rahatsız edecek şekilde bağırıp çağıramaz. Gerek halkın geçeceği gerekse komşu esnafın tezgah arkasına geçiş için ayrılan geçitleri kapatamaz.

ç)Pazar yerlerine motorlu taşıt ve köpek ile girilemez. Araç park edilemez. Pazar kurulmasını engelleyecek herhangi bir malzeme konulamaz.

 1. Kokmuş, bozulmuş, küflenmiş paslanmış gıda maddeleri tezgahta bulundurulamaz.
 2. Pazarcı esnafının tezgahını düzenlerken komşu esnafın satış yapılmasını engelleyecek şekilde malını aşırı derecede yığması, tezgahını ileriye çıkararak komşu tezgahın önünü kapatması yasaktır.
 3. Pazarcı esnafının alışverişte kullandığı tartı aletlerini kolaylık sağlamak amacıyla görünür ve aleni şekilde kullanması mecburidir. Tartı aletinde hile yaptığı tespit edilen pazarcının tartı aletine el konulur. Durum tutanakla tespit edilir. Bu tutanağa tartı aletinin seri no’su yazılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü ölçü ayar servisine bildirilir. Tartı aletinin elektronik veya çift kefeli olması işlemi durdurmaz.
 4. Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek, alıcıyı bedelinden fazla para ödemek zorunda bırakacak derecede kalın kağıt vb. şeyler kullanmak yasaktır.

ğ) Pazarcı esnafının satışa sunduğu malların üzerine belediyece belirlenen,malın cinsini ve fiyatını belirten etiketi koyması zorunludur.

 1. Pazarcı esnafı ve yanında çalışan elemanların belediyece verilmiş olan kimlik kartını pazar devam ettiği sürece görünür takması mecburdur.

ı)Her pazarcının kılık ve kıyafeti düzgün olacak, saç ve sakal tıraşı olacak ayrıca SGK kaydı bulunacaktır.

 1. Pazar yerlerinde yangın çıkmasına sebebiyet verebilecek veyahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması ve bulundurulması yasaktır.
 2. Pazarcılar satışa arz ettikleri malların faturasını veya üretici belgesini talep halinde ibraz etmek zorundadır.
 3. Pazar yerinde her türlü kavga küfür vb. olaylarla huzur ve sükunu bozmak yasaktır.
 4. Tezgah üzerindeki tentelere herhangi bir malzeme ve ürün asılamaz.
 5. Pazarcılar, faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü atığı pazar sonunda toplayarak ilgili çöp konteynırlarına atmak zorundadır. Faaliyet atıklarının Pazar yerlerinde bırakmak, pazar yerlerini kirletmek, veya atıkların ilgisiz yerlere bırakılması yasaktır.
 6. n) Pazarcıların Belediyece belirlenmiş pazar yerleri açılış ve kapanış saatlerine uyması zorunludur. Belediyece belirlenen saatler dışında pazar yerlerinde mal bulundurulamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İmar İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

Genel imar uygulamaları ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 58:

 1. a) Ruhsatlı ve yeni yapılan binaların, cephelerinin inşaat sundurmalarının; yola, caddeye ve insanlara zarar vermeyecek şekilde kapatılması zorunludur.
 2. b) İnşaatlarda bulundurulması gereken ikaz ve uyarı tanıtıcı levhaların konulması
 3. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevresinde gerekli güvenliğin alınması ( 3194 sayılı kanuna göre çit veya duvar örülmesi)

 

ç)İnşaatlarda kaldırım işgaline izin verilmiş olsa dahi, kaba inşaat ve ince sıva bittikten sonra işgalin tamamen kaldırılması zorunludur.

 

 1. d) İnşaatların ana cadde ve sokağa bakan bölümlerinde inşaat süresince kullanılacak alan için işgaliye harcını yatırmak ve Belediyeden izin almak zorunludur.

 

 1. e) Yapılarda kullanılacak malzemelerin, sokaklarda işlenmesi ve bunların gelip geçenleri rahatsız edecek şekilde taşınması yasaktır.

 

 1. f) Araç veya yaya trafiğini engelleyecek şekilde yollara, sokaklara ve kaldırımlara malzeme dökülmeyecektir.

 

 1. Yapı ve arsalarda gelip geçenlere veya yollara zarar verebilecek çöküntü, yıkıntı veya bunların olacağını gösteren bir belirti olması halinde, mahsurun derhal önüne geçmeye ve bu iş bitinceye kadar çevrede ikaz edecek bir işaret bulundurup, geçenleri uyarmaya arsa ve yapı sahipleri ile içinde oturanlar yükümlüdür.

 

ğ) Yanan yapıların enkazlarını kaldırmak, yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermek, kuyu, mahzen, sarnıç gibi çukurların üstlerini kapatmak, arsaları temizlemek ve çevirmek gibi gerekli işlemler sahipleri tarafından yaptırılacaktır.

 

 1. Yollarda ve meydanlarda belediyenin izni olmadan baca açmak ve her ne maksatla olursa olsun yeri kazmak yasaktır. Bu gibi işlerin yolların en tenha olduğu zamanlarda yapılması ve bir gecede bitirilmesi, mümkün olmayan durumlarda gündüzleri işaretlenmesi, geceleri de ışıklandırılması zorunludur.

 

ı) Telefon, elektrik, doğalgaz, su idareleri gibi kurumlar, inşa ve onarım gibi yollarda yapacakları işlerde belediye ile yaptıkları sözleşme hükümlerine, tebligatlara ve yönetmelik hükümlerine uyacaklardır.

 

 1. Yapılarda mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışmak yasaktır.

 

 1. İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili bölüm dışında herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen bölümde yol ve tretuvarların vasfını bozmak veya tahrip etmek yasaktır.

 

 1. k) Belediyeden izin almadan yol ve kaldırım bozmak, foseptik çukuru açmak, evlerin ve işyerlerinin WC kanalını umumi kanala ve sızdırma kuyularına bağlamak ve akıtmak yasaktır.
 2. l) Mesken ve işyerlerinin cadde veya sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak veya siperlerin emsallerinden daha geniş ve yüksekliklerinin ise 2.50 metreden az olması yasaktır. (Belediye bu tip uygulamalar için standart ihdas edebilir).

 

 1. m) Şehrin eski ve yeni anıtlarını en hafif derecede dâhil kirletmek, çizmek, bozmak ve zarar verecek davranışlarda bulunmak yasaktır.

 

TOPRAK, HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLAR İLE İLİGİ  EMİR VE YASAKLAR

 

MADDE 59:

 

 1. a) Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının karıştırılması, atık üreticileri tarafından, bu tür atıkların çevre ve insan sağlığına verebileceği zararlı etkilerin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

 

 1. Konut, bina, köprü, yol vb. alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yapımı, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan hafriyat, inşaat kalıntısı, moloz vb. atıkları, akarsu yataklarına ve kenarlarına, belediyenin belirlediği moloz, inşaat, hafriyat sahası dışına atmak, dökmek, boşaltmak ve taşımak yasaktır.

 

 1. Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak

 

ç) Hafriyat toprağı,yıkıntı,moloz nakliyesi sırasında gerekli tedbirleri almayarak yolları kirletmek kamu mallarına (kaldırım,asfalt v.b) zarar vermek, üretilen hafriyat moloz atıklarının depolama alanlarının dışına dökülmesi yasaktır.

 

 1. Hazır beton taşıyan araçlarla hazne içindeki harç (beton) kalıntılarını gelişi güzel alanlara, yollara dökmek yasaktır.

 

 

ATIK SULAR VE SU KAYNAKLARI İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

 

MADDE 60:

 

 1. a) Her türlü atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur.

 

 1. Vidanjör, seyyar tuvalet veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınan foseptik ve diğer endüstriyel atık suların arıtma yapılmaksızın alıcı ortama (açık alana) verilmesi yasaktır.

 

 1. Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında kurallara uymak zorunludur.

ç) Şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atılması yasaktır.

 1. Deşarj izin belgesi almadan kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı yapmak yasaktır.

 

 1. Kanalizasyon şebekesi bağlantısı olmayan yerlerdeki fosseptik kuyularının taşmasına, koku yaymasına, buralarda sinek vb. haşere üremesine meydan verilmesi yasaktır.

 

 1. Yağmur suyu drenaj hatlarına, kanalizasyon ve atık su tahliye kanallarını bağlamak yasaktır.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisindeki hayrat çeşmelerinde araç vb. yıkamak yasaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

 

Huzur, sükûn, emniyet ve selametle ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 61:

 

 1. Evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarında, özel veya kamuya ait alanlarda hurda malzeme, çöp veya çöp benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak yasaktır.

 

 1. Ev hayvanlarını tasmasız gezdirmek, tehlike arz eden hayvanları tasmasız ve ağızlıksız gezdirmek, böyle hayvanlan vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, park, sinema, konferans salonları, tiyatro, toplu taşıma araçları, plaj ve okul gibi yerlere sokmak, aşısız ve kayıtsız hayvan bulundurmak yasaktır.

 

 1. Tıbbi atıkların torbaya konulmayarak gelişigüzel depolanması ve çevreye atılması yasaktır.

 

ç) Şehir içerisinde yanıcı, patlayıcı madde taşıyan araçlar park edilmeyecek veya doldurma boşaltma işlemi yapılmayacaktır.

 

 1. Yerleşim yerlerindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen gibi çukurların üstünü açık bulundurmak yasak olup; tarla, bağ ve bahçelerde bulunan kuyularda, içlerine insan ve hayvan düşmesine engel olacak şekilde güvenlik önlemlerini almak

 

 1. Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirleri almak zorunludur.

 

 1. Şehir içerisinde ağıl, ahır, barınak vb. yerler yaparak hayvan beslemek, bu hayvanları sokağa bırakmak, tek olarak veya sürüler halinde cadde ve/veya sokaklarda gezdirmek, park, bahçe, arsa, meydan, yeşil alan, anıt avlusu, çamlık ve mezarlık gibi yerlerde otlatmak ve buralara bağlamak yasaktır. (5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır.)

 

 1. Belediyece tayin edilen ve hayvan pazarı kurulan gün ve mahal dışında ve yerlerde hayvan kesmek, kasaplık yapmak ve her nevi hayvan satmak yasaktır. (Kurban bayramında Belediyece tayin edilecek ve trafiği aksatmayacak suretteki yerlerde bu alım satımlara müsaade edilir.) Pazar mahallinde satılan bu hayvanların sağlık durumlarını bildirir sağlık karnesi ile kime ait olduğunu bildirir ilmühaber bulundurulması ve gösterilmesi mecburidir. Satıştan dolayı Belediyece alınması gereken rüsum alınır ve yine hayvan sahibine Belediyece makbuz verilir; istenildiğinde makbuzun ilgili memura gösterilmesi mecburidir.

 

ğ) Sağlık merkezlerinde kontemine (mikrop bulaşmış nesne) iğne kutusuna atılması gereken cam pastör pipeti, lamel ve kırılmış diğer cam atıkları, bisturi, iğne içeren diğer kesicileri, enjektör iğnelerini, batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları kontemine kutusuna atmayarak gelişigüzel yere bırakmak yasaktır.

 

 1. Belediyeden izin almadan veya hayvan sağlık belgesi olmadan sirk veya diğer hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek yasaktır.

 

ı) Hayvanlara eziyet edilmesi,şiddet uygulanması canlı kümes hayvanların ayaklarından bağlı ve aşağıya sarkıtılmış olarak taşınmaları kafesle nakledilirken kafeslerin sımsıkı doldurulmaları, binek ve yük hayvanlarının dövülmesi, hayvan oynatılması, dövüştürülmesi, açıkta teşhir edilmesi yasaktır.

 

 1. Ev veya bahçesinde kedi, köpek vb. evcil hayvan beslerken gerekli tedbirleri almayarak çevreyi rahatsız etmek yasaktır.

 

 1. Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara ya da komşulara doğru uzanan ağaçları ve dallarını budamak zorunludur. Budama ve kesme işlemleri sırasında önlemlerin alınması zorunludur.

 

 1. Açığa; fena koku yayacak ve etrafı kirletecek deri, gübre, paçavra, vs. sermek, dökmek ve kurutmak yasaktır.

 

 1. Şehir dahilinde kümes hayvanları, yalnız bahçeli evlerde beslenir. Ancak kümesler bitişik nizamdaki komşu binadan en az 3 metre mesafede olması zorunludur. Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı salınmamak (Kümes içerisinde olması) kaydıyla en çok 5 (BEŞ) adet kümes hayvanı, 10 (ON) adet güvercin vb. kanatlı hayvan beslenebilir. Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, ortak kullanım alanlarında da çevreye rahatsızlık verecek şekilde hayvan beslemek yasaktır. Meydana gelebilecek koku için her türlü önlemin alınması şarttır.

 

HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ EMIR VE YASAKLAR

 

MADDE 62:

 

 1. a) İl Çevre Kurulu Kararlarına uymak (Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü amacıyla)

 

 1. Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddelerin (evsel atık, naylon, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, yağ, vb.) mesken ve işyerlerinde yakılması yasaktır. (Bu cezai sorumluluk, toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir.)

 

 1. Meskenlerden, dükkânlardan, mağazalardan, imalathanelerden ve diğer binalardan, komşularına ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, koku, soba borusu akıntısı vb. çıkartmak yasaktır.

 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ EMIR VE YASAKLAR

 

 MADDE 63:

 

 1. a) Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde belirlenen standartlar üzerinde hoşnutsuzluğa meydan verecek derecede bağırıp, çağırmak ve her türlü gürültü çıkarmak, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

 

 1. Ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapılması yasaktır. (Bu durumlarda ses cihazları müsadere edilir)

 

 1. Radyo, TV, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kapalı ve kamuya açık alanlarda halkı rahatsız edecek şekilde kullanılması yasaktır.

 

ç) Bina içi ve dışı dâhil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, elektrik süpürgesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı, jeneratör vb. araçların Yazın 19:00 - 09:00 Kışın ise 18:00-09:00  saatleri arasında  çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır.

 

 1. Kamuya açık alanlarda, yollarda ve sokaklarda, parlayıcı, patlayıcı, maytap vb. şeyleri ateşlemek ve patlatmak yasaktır.

 

 1. Siren, düdük vb. olağanüstü durum aletlerinin kasten halkı rahatsız edecek şekilde çalıştırılması ve kullanılması yasaktır.

 

 1. Yerleşim alanı içerisinde gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının (ibadethane, hastane, sağlık merkezleri, okul vb.) yakınında ya da bitişiğinde, alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerinin, mülki amirlerce belirlenen saatlerin dışında ve halkı rahatsız edecek ölçüde gerçekleştirilmesi yasaktır.

 

 1. Yerleşim alanı içerisinde, iş makinelerinin (kepçe, kazıcı, yükleyici, ekskavatör, betonyer, kompresör vb. gibi araçların) halkı rahatsız edecek şekilde mesai saatleri dışında çalıştırılması yasaktır.

 

 

GÖRÜNTÜ KIRLILIĞI ILE ILGILI EMIR VE YASAKLAR

 

MADDE 64:

 

 1. a) Gerçek ve tüzel kişilerin, kentin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak, peyzaj bozucu ve görsel kirlilik yaratıcı faaliyetlerde bulunması yasaktır.

 

 1. Belediyenin belirlediği ilan-reklâm panolarına, billboardlara vb. sair yerlere, izinsiz her türlü yazı yazılmayacak; afiş, ilan yapıştırılmayacak ve tabela asılmayacaktır.

 

 1. c) Mağaza ve işyerlerinin astıkları levhaların uygulanma şekilleri; “Söke Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde” belirtilen esaslar doğrultusunda olacaktır. (Belediyece bu konularda yapılacak yeni düzenlemelere de uymak zorunludur.).

 

ç) Mesken ve işyerlerinin cadde veya sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak siperleri veya kapı ve pencerelerini hasır, çuval, muşamba vb. gibi malzemelerle kapatmak yasaktır.

 

 1. Ön balkon ve pencerelerine kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vs. asmak yasaktır.

 

 1. Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine görüntü kirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlü malzeme, eşya vb. koymak veya asmak yasaktır.

 

                        BEŞİNCİ BÖLÜM

Trafik İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

Taşıma, yük indirme-bindirme, karayolu taşıtları ile ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 65:

 1. Yaya kaldırımlarında ve yürünen diğer yerlerde tamamı veya bir kısmı yerde sürüklenmek suretiyle eşya ile keskin, sivri uçlu ve etrafı boyayacak maddelerin taşınması yasaktır.

 

 1. Cadde, bulvar, meydan, taksi durakları vs. yerlerde araçların yıkanması yasaktır.
 2. Hayvanla çekilen binek ve yük arabalarına hayvan pisliğinin yere düşmesini önlemek için özel torbalar takılması ve ayrıca dökülen hayvan pisliğinin temizlenmesi, temizlemek için gerekli kova, faraş ve süpürge bulundurulması ile dışkılarının bunlarla temizlenip, toplanması

ç) Yiyecek ve içecek maddelerinin niteliği belediye tarafından belirtilen araçlarla taşınmaması, diğer taraftan taşınacağı kapların sızıntı ve döküntüye izin verecek şekilde olması yasaktır. (yükleme, taşıma ve boşaltma işlerinden sonra etrafa saçılan malzeme temizlenecektir)

 

 1. Mağaza ve depolara ait ticaret eşyasının boşaltılması için sokağın geçici işgali halinde en kısa zamanda cadde ve sokağın işgalden arındırılması mecburi olup, bu gibi işlerin yolun işlek zamanında değil diğer zamanlarda ve belediyeden izin alınmak suretiyle yapılması zorunludur.

 

 1. Cadde, meydan ve sokaklarda at ve eşek gibi binek hayvanların sırtında yük taşınması yasaktır.

 

 1. Belediyece tespit edilecek, yer, alan ve günlerde kurulacak oto ve diğer alım-satım pazarlarında mallarını teşhir etmek ve satmak amacıyla getirenlerin, ilan edilen tarifeye göre belediyeye ücret ödemeleri zorunludur.

 

 • Yaya yolları üzerinde yayaların hareketlerini zorlaştıran veya tehlikeye düşüren, gelip geçmeyi engelleyen herhangi bir engel veya motorlu, motorsuz taşıtların çok kısa bir süre için dahi olsa bırakılması yasaktır.

 

ğ) Belediyemiz sınırları içerisinde yasaklanan yerlere ve semt pazarlarının kurulduğu bölgeye araçlarını park ederek sergi açılmasına engel olmak yasaktır. (Bu araçlar İlçe Trafik Komisyonunca belirlenen çekicilere çektirilir)

 

 • Her türlü motorlu taşıtı/bisiklet/ginger vb. vasıtaları yaya kaldırımı üzerine bırakmak yasaktır.

 

ı)Komisyon kararıyla belirli saatlerde araç trafiğine kapatılan yollara aracını bırakmak ya da buralara her türlü motorlu/motorsuz araçlarla girmek yasaktır.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisinde, el arabası, at arabası, çekçek vb. araçlarla hurda ve değişik malzeme (Geri dönüşüm malzemeleri) izinsiz ve lisanssız toplamak yasaktır.

 

 1. Her türlü taşıt araçlarıyla seyir halinde iken kasten vatandaşlar üzerine su, çamur vb. sıçratmak yasaktır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Uygulama, Yürürlükten Kalkma, Yürürlük ve Yürütme

Uygulama

 

MADDE 66:

 

 1. İş bu Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği hükümlerinde konulara uygulanacak maddelerin bulunmaması halinde üst hukuk normlarına göre hareket edilecektir.

 

 1. Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır.

 

Yürürlükten kalkma

 

MADDE 67: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; Söke Belediye Meclisinin 02.10.1998 tarih ve 3 birleşim nolu oturum  kararına istinaden  onaylanan Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

MADDE 71:  Bu yönetmelik 01.08.2023 tarihinde Belediyemiz Web Sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

 

MADDE 72:  İş bu Zabıta İdari Yaptırım yönetmeliğini Söke Belediye Başkanlığı yürütür.

 

 

DİĞER DUYURULAR