ARAMA
Söke Belediyesi

HURDA KAĞIT İHALESİ

Geri
HURDA KAĞIT İHALESİ
20 Temmuz 2023

                             SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 • Söke Belediyesi Savuca Kurum Arşivinde bulunan saklanma süreleri dolan evrak ve atık kağıtların imhası için, tahmini 30.000 Kg civarında ki(1.sınıf hamur) hurda kağıdı ( dosya poşet, ataş, zımba teli, selobant vb. Içermektedir. ) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca  Açık İhale usulü ile  satışı yapılacaktır.
 • İhale 02.08.2023 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-    Hurda kağıtların tahmini satış bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıdaki şekildedir.

Sıra

Mahallesi

Hurda Kağıtların bulunduğu Adres

Cinsi

Tahmini Hurda Kağıt  ( Kg )

Muhammen Bedeli           ( TL )

Geçici Teminatı                  ( TL )

İhale Saati

1

Savuca

Savuca Mah. Uğur Mumucu ( Savuca ) Caddesi No: 3

Hurda Kağıt

30.000

105,000,000

3.150,00

14:00

5- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ğ) Satış şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 1. h) Çevre ,Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığınca verilmiş  “Çevre İzin ve Lisans   Belgesi “ (Aslı veya Noter onaylı sureti ),
 2. i) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. I) Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz

            edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6- Şartname 200,00 TL bedelle Belediye Arşiv Müdürlüğünden temin edilir.

7- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.           8- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.                                                               İlanen  Duyurulur.

 

DİĞER DUYURULAR