ARAMA
Söke Belediyesi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Geri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. SÖKE BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK,
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,Dayanak,Kapsam,Tanımlar ve Teşkilat Yapısı 
Amaç 
MADDE  1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Söke Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün  görev alanı, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
 
Dayanak 
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik 13/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 15/b ve 18/m maddeleri ile yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Kapsam 
MADDE 3 - (1) Bu  yönetmelik, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün  kuruluş,görev ve esasları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla destek hizmetleri birimi olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu , 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ?nun hükümleri çerçevesinde temin ederek , kamu hizmetlerinin etkin , verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
Tanımlar 
MADDE 4 -  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ; 
a) Başkan : Söke Belediye Başkanını 
b) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Söke Belediye Başkan Yardımcısını 
c) Belediye : Söke Belediye Başkanlığı'nı
ç) Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü
d) İşçi: 12/2/1982 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'ncü maddesinin A,B,C fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve 10/6/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olarak sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçileri,
e) Memur : 12/2/1982 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli,
f) Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları 
g) Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü 
ğ) Personel :Müdür ve Şef Tanımının dışındaki müdürlük mensuplarını 
h) Uzman : Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kadrolu 1. Derecede ki  uzmanı , 
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bağlılık, Kuruluş ve Teşkilat 
 
Bağlılık 
MADDE 5 - (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
 
Kuruluş
MADDE 6 - (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 13/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ?nun 48'nci maddesi ve 22.02.2007 tarihli,26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ?Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik? hükümlerine dayanarak Söke Belediye Meclisi'nin 03.02.2012 tarih ve 2012/2-25 sayılı kararı ile kurulmuştur.
 
Teşkilat
MADDE 7 -  
(1) Destek  hizmetleri müdürlüğü idari teşkilatı Müdür, Uzman , Memur, İşçi  ve Yardımcı Personelden oluşur. 
(2)Destek hizmetleri müdürlüğü  aşağıdaki birim ve işlerden oluşur ;
a) Satın alma ve piyasa araştırma birimi 
b) İhale birimi 
c) İdari işler birimi 
ç) Taşınır kayıt ve kontrol birimi
d) Ulaşım hizmetleri birimi
e) Kayıt ve arşiv 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Personelin ünvan ve nitelikleri
MADDE 8 - (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.
a) Destek hizmetleri müdürü : 12/2/1982 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve ?İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlik,müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik? doğrultusunda atanır. 
b) Uzman :  657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve ?İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlik,müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik? doğrultusunda atanır. 
c)Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.
 
Müdürün görev yetki ve sorumlulukları
MADDE  9 -  (1) Destek Hizmetleri Müdürünün görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
 
(2) Destek hizmetleri müdürünün görevleri : 
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olup müdürlüğü başkanlık makamı huzurunda temsil eder.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 10/9/1983 tarihli ve 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanunu, 19/12/2010 tarihli ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu, Bakanlık ve İlgili Bakanlıkların genelge, bildiri ve prensip kararları talimatlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde yöneticilik görevini yerine getirir.
c) Müdürlük görevini yasalar çerçevesinde yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
ç) Birim personeli arasında görev bölümü yapmak izin,hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan yetkililerin yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alır.
d) Müdürlükten yapılan yazışmaları denetler ve imzalar.
e) Gelen evrakları inceler ilgili personele havale eder.
f) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin verimli, zamanında doğru ve yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlar.
g) Personel arasında yazılı görev dağılımı yapar.
ğ) Heyet ve komisyonları kurup görevlendirir.
h) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip programlayarak, çalışmaların programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
ı) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izler, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve diğer birimlerle iş birliği kurar, müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini sağlar.
i) Müdürlük birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlar, çalışmaları izler ve denetler.
j) Çalışma verimini arttırma amacıyla mevzuat,  doküman, yazılım ve ilgili yayınları satın alır, abone olur, bunlardan personelin yararlanmasını sağlar.
k) Müdürlüğün harcama ve ihale yetkilidir.
l) Müdürlüğün bütçe planlamasını yapar, müdürlük harcamalarının bütçeye uygun ve yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlar.
m) Müdürlüğün stratejik planı ve performans programını belirleyerek, iş ve işlemlerin bunlara uygun yürütülmesini sağlar.
n) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu hazırlar.
o) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
(3) Destek hizmetleri müdürünün yetkileri:
a) Müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi 
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için başkanlık makamına önerilerde bulunma yetkisi 
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi
ç) Disiplinsiz davranışları tespit edilen personeli en üst disiplin amirine sevk etme yetkisi
d) Müdürlük personelini, iş ve işlemleri denetleme, aksaklıkları giderme yetkisi 
e) Müdürlük emrinde görev yapan personele ilgili yönetmelik çerçevesinde performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu başkan yardımcısı ile başkanlık makamına önerilerde bulunma yetkisi
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelin yıllık izin kullanma zamanlarını tespit etme yetkisi
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan bir personeli müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi
ğ) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi
h) Faaliyet alanına giren mal ve hizmet alımı işlerinde harcama ve ihale yetkilisi yetkisi
ı)  Faaliyet alanına giren mal ve hizmet alımı işlerinde yüklenicilerle sözleşme yapma yetkisi
i) Faaliyet alanına giren mal ve hizmet alımı işlerinde denetim elemanı atama, muayene ve kabul komisyonu oluşturma yetkisi
j) Faaliyet alanına giren mal ve hizmet alımı işlerinde hak ediş ve tahakkuk belgelerini onaylama yetkisi
k) Piyasa araştırma için personel görevlendirme yetkisi
l) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularla ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.
 
(4) Destek hizmetleri müdürünün sorumlulukları :
 
a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
b) Müdürlük personelinin devam ve devamsızlığından sorumludur.
c) 13/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 12/2/1982 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu , 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 04/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 05/1/2002 tarihli ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu  ve ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
 
Uzmanın görev  yetki  ve sorumlulukları 
MADDE 10 -   (1) Uzmanın görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
 
a) Müdürün verdiği yazılı ve sözlü görevleri yerine getirmek
b) Memur ve işçilerin görev bölümünü yapmalarından ve personelin devamından sorumlu olmak
c) Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmek, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak
ç) Müdürlüğün denetimindeki taşınır ve taşınmaz demirbaşları kontrol etmek , bakım ve onarımlarını yaptırmak
d) Müdürlüğün denetimindeki taşınmazların temizliğini yaptırmak ve denetlemek
e) Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde , üst amirlerin emirleri  doğrultusunda işlerin mevzuata uygun  gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
Memurların görev yetki ve sorumlulukları :
MADDE 11 - (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde üst amirlerin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk
 
Müdürlüğün yetkisi
MADDE 12 - (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri 13/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün sorumluluğu 
MADDE 13 - (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürlüğün görevleri
MADDE 14 - (1) Müdürlük birimlerini görevleri aşağıdaki gibidir.
a) İhale birimi
1- 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında belediyemizin ortak giderleri sayılacak tüm mal, hizmet, danışmanlık ve yapım işleri ihalelerini yapmak ve sonuçlandırmak.
2- Hizmet binasının büro işleri ile genel temizlik hizmetlerini yapmak üzere personel çalıştırmak için hizmet satın alma yöntemi  ile personel alım ihalesi yapmak.İhale sürecindeki iş ve işlemlerin takip ve kontrolünü yapmak,  hakaedişlerini düzenlemek. Kontrollük hizmetlerini ve buna bağlı olarak çalıştırılacak personelin puantajını hazırlamak.
3- Belediyemize ait tüm hizmet binaları ve tesislerin 7/10/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanununa göre özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alma yöntemiyle güvenlik hizmetlerini yerine getirmek ve hakedişlerini düzenlemek.
4- Hizmet birimlerince kullanılacak olan telefonların temininin sağlanması, kurumsal telefon(Gsm) ve telefon santrallerine ait telefon ve adsl faturalarının takibi, tetkiki ve ödeme belgelerinin düzenlenerek haberleşme işlemlerinin hızlı ve etkin yapılmasını sağlamak.
5- Belediyemiz hizmetleri için ihtiyaç duyulan araç kiralama işlemleri kapsamında hizmet satın alma yöntemiyle ihale yapmak ve  hizmetin, şartnameye uygun verilmesini kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
6- 06/12/2012 tarihli ve 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilçemize bağlanan mahalle muhtarlıklarının elektirik ve haberleşme giderlerini  takip etmek ve ödeme belgelerinin düzenlenerek hizmetin aksamamasını sağlamak.
7- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün alt birimlerinin tüm ihale işlemlerinin takip ve kontrolünü yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak.
8- Belediyemiz tüm birimlerinin ihtiyacı olan akaryakıt, madeni yağ ve lastik alım ihalelerini yapmak ve hakediş dosyalarının düzenlenmesini sağlamak.
9- Hizmet binaları ve belediyemize ait alanlarda kullanılmakta olan elektrik giderlerinin takibini yapmak ve ödeme belgelerini hazırlamak.
 
b) Satın alma birimi
 
1- Belediye birimlerinin tüm ihtiyaçları için mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemi ile yapılması işlemlerini yürütmek.
2- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı kanunun 60. Maddesine istinaden diğer harcama birimlerine ait olan ve üst yönetici onayı ile piyasa araştırması Müdürlüğümüze verilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin piyasa araştırması yapılarak ilgili müdürlüğe göndermek.
3- Hizmet binalarına ait ısınma soğutma sistemlerine ait elektrik tesisatı onarımları, telefon sistemi telefon santralleri, büro makinaları ve cihazları vb. bakım ve onarımlarını yapmak -yaptırmak.
4- Belediyemiz birimlerince talep edilen ve alım için başkanlık onayı alınan tüm mal ve malzemeler ile ilgili satın alma işlemlerini yürütmek.
5- Belediye hizmet binasının asansörünün ve bedesten binasının asansör ve yürüyen merdiveninin periyodik bakım ve fenni muayenelerinin yapılmasını sağlamak.
6- Hizmet binasının elektrik , klima, telefon, sıhhi tesisat, kalorifer işlerinin montaj, bakım ve onarımını yapmak-yaptırmak.
7- 06/12/2012 tarihli ve 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince ilçemize bağlanan mahallelerin muhtarlık binalarının bakım ve onarımlarını yaptırmak, temizlik malzemeleri ve demirbaşlarının teminini sağlamak.
8- Doğrudan temin kapsamında firmalardan alınan mal ve malzemelerin teslim alınma aşamasındaki iş ve işlemleri yapmak, ihtiyaç malzemelerini ilgili birime teslim etmek. 
9- Doğrudan temin kapsamında alınan malzemeler ait firmalar tarafından düzenlenen faturaların takip ve kontrollerini yapmak, ilgili müdürlüğe  sevkini sağlamak.
10- Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi,  kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek.
11- Birimlerden gelen ihtiyaç ve taleplerin cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrole tabi tutmak.
12- Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri idari ve teknik şartnameleri dahilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla birlikte ihale komisyonuna arz etmek.
c) İdari işler birimi
1- Kurum içi ve kurum dışı gelen evrakların kaydını tutmak, tarih ve sayı numarasını vermek.
2- Evrakları ilgili personele veya müdürlüğe zimmetle ve imza karşılığı dağıtmak.
3- Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemlerini yazı ile veya elektronik ortamda yapmak.
4- Kurum dışı yazışmaların posta ile dağıtımlarını yapmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne göndermek.
5- Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneğini  konulara göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlemek.
6- Müdürlüğümüze ait yıllık yapılacak olan faaliyet raporu,stratejik plan ve bütçe hazırlama çalışmalarının sekretarya işlemlerini yürütmek.
7- Müdürlüğümüze bağlı alt birimlerin tüm yazışma ve  idari işlemlerinin takibini yapmak.
8- Müdürlüğümüze gelen faturaların satın alma programına girişlerini yapmak ve tanzim edilen evraklar ile birlikte faturayı Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.
9- Müdürlüğümüze ait demirbaş kayıtlarının tutulması ve kontrolünün yapılmasını sağlamak.
d) Ulaşım hizmetleri birimi
1- Belediyemiz araç havuzunun etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
2-  Belediyemiz araçlarının karıştığı trafik kazalarında resmi işlemleri takip etmek , araç 
hasarlarının giderilmesini sağlamak. Araçlara düzenlenen trafik cezası karar tutanaklarının takibini yapmak, otoyol geçişleri için Hgs  vb. geçiş kartlarının tedarikini yapmak.
3- Belediyemiz müdürlüklerinin günlü ve saatli taşıt taleplerini karşılamak, diğer kurum ve kuruluşların araç taleplerini(otomobil, otobüs, minübüs, kamyonet vb.)  inceleyerek taleplerini karşılamak.
4- Şehir dışı görevlerde, görevlendirilen taşıt ve sürücünün yasal takibini yapmak.
5- Toplu taşıma aracı olarak kullanılan araçların araç içi yolcu güvenliği kapsamında gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak tadilatların yapılmasını sağlamak.
6- Araç kullanıcılarının bilinçlendirilmesi kapsamında eğitici seminerler düzenlenmesini sağlamak.
e) Taşınır kayıt kontrol birimi
1- 06/12/2012 tarihli ve 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilçemize bağlanan mahalle muhtarlıklarından ve okullardan gelen ihtiyaç talep dilekçelerinin takibini yaparak, başkanlık makamından ihtiyaçların karşılanması onayı alınan dilekçeler için talepleri karşılamak.
2- Fakir ve yoksul vatandaşlardan gelen ihtiyaçları, talep dilekçeleri karşılığında ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak.
3- Yardıma muhtaç öğrencilerden gelen ihtiyaç taleplerinin karşılamasını sağlamak.
4- Belediye birimlerinden gelen kırtasiye ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının takip ve kontrolü yapılarak, birimlerin ihtiyaçları karşılanmaktadır.
5- Belediyemiz depolarının ve depolarda bulunan taşınırların takip ve kontrolünü yapmak.
f) Kayıt ve arşiv
1- Kurum içi ve kurum dışı gelen evrakların kaydını tutmak, tarih ve sayı numarası vermek.
2- Evrakları ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtmak.
3- Dış müdürlük evraklarını zimmetle müdürlüğe teslim etmek.
4- Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri yazı ile veya gerekli altyapının hazırlanması ve yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda yapmak.
5- Kurum dışı yazışmaların posta ile dağıtımlarını yapmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne göndermek.
6- Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneğini konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlemek. 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Görevlerin icrası
MADDE 15-  (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ki görevlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
b) Destek Hizmetleri müdürlüğünde görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 
İşbirliği ve koordinasyon 
MADDE 16- (1) Müdürlük içinde ve diğer müdürlükler arasında koordinasyon aşağıdaki şekilde sağlanır.
a) Müdürlük ile diğer müdürlükler arasında koordinasyon müdür tarafından sağlanır.
b) Müdürlüğe gelen yazılar kayıt memuru tarafından kayda alındıktan sonra müdüre verilir.
c) Müdür gelen evrakları gereği yapılmak üzere ilgili birimlere veya personele havale eder gerektiğinde not düşer, gerektiğinde evrak ile ilgili olarak personel ile görüşür.
d) Servisteki görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
e) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, birim yetkilisi ve müdürün parafı ile belediye başkanı ve/veya ilgili başkan yardımcısı imzası ile yürütülür. 
 
ALTINCI BÖLÜM
Arşivleme ve Dosyalama
Arşivleme ve dosyalama 
MADDE 17- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde Arşivleme ve Dosyalama işlemi aşağıdaki gibidir.
a) Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
b) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
c) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Disiplin
Denetim ve disiplin hükümleri 
MADDE 18 -  (1) Denetim ve disiplin hükümleri aşağıdaki gibidir.
a) Destek Hizmetleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine haizdir.
b)Destek Hizmetleri Müdürlüğün de çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma v.b. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.
c ) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.  
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İmza Yetkisi 
MADDE 19- (1) Destek Hizmetleri Müdürü, müdürlük hizmetlerini yürütmek , müdürden sonra gelmek  ve müdüre karşı sorumlu olmak üzere müdürün teklifi ve başkanlık makamının onayı ile imza yetkilisi görevlendirebilir.
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 20 - (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
Yürürlük 
MADDE 21- (1) Bu yönetmelik belediye meclisince onaylanmasını müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu yönetmelik hükümlerini belediye başkanı yürütür. 

DİĞER YÖNETMELİKLER