ARAMA
Söke Belediyesi

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Geri
Emlak İstimlak Müdürlüğü

T.C. SÖKE BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Yasal dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b ve 18/m maddeleri ile yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluş
MADDE 3- (1) Emlak İstimlâk Müdürlüğü;  bir müdür,  yeteri kadar şef ve büro personelinden oluşan Emlak Kontrol Servisi,  Kamulaştırma ve Tahsisler Servisi, Satış ve Kiralama Servisi, idari İşler ve Evrak Kayıt Servisinden oluşur.
Tanımlar
MADDE 4- (1 ) Bu Yönetmelikte geçen;
Başkanlık : Söke Belediye Başkanlığını,
Belediye : Söke Belediyesini,
Müdürlük : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünü,
Personel   : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Görev Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 5- (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü; Bu yönetmelikte sayılan ve servisler itibarıyla tanımları yapılan görevleri; ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda yapar.  
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu
MADDE 6- (1) Emlak ve İstimlâk Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
ç)   Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
d)  İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
g)  Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
ğ) Harcama yetkilisi olarak, 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'nun 31'inci, 32'inci ve 33'ncü maddelerinde belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
h)  İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
ı)   Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek
i)  Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
Şef görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) Şef;
a) Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.
c) Müdüre karşı sorumludur.
 
Emlak kontrol servisi
MADDE 8- (1) 5018 sayılı kanunun 44. maddesi gereği çıkarılan ?Kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik hükümleri gereği; Belediyemiz taşınmazların kayıt, değişiklik, güncelleme arşiv alışmalarını yapmak, kayıtları bilgisayar ve doküman olarak tutmak.
a) Kayıt altına alınan taşınmazlarla ilgili olarak hazırlana form ve cetvellerin anılan yönetmelik hükümleri gereği; Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak
b) Kayıt altına alınan belediye taşınmazlarının ? Tapuda kayıtlı olan, olamayan? yerinde tespitlerini yapmak, üzerinde fuzuli işgal bulunması durumunda işgalcilerden ecrimisil alınması için gerekli tarh, tebliğ ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
c) Ecrimisil miktarının tespiti için bedel tespit komisyonun oluşumunu sağlamak, komisyonca alınan kararları rapor haline getirmek.
ç) Taşınmazların yerinde yapılan tespitlerinde; fuzuli işgalin devamı durumunda, 08/09/1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. Maddesi hükümleri gereği; taşınmazın tahliyesini sağlamak.
d) Belediye taşınmazları ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.
e) Belediye Taşınmazlarının fuzuli işgali durumunda, kanunlarla ilgili olarak hukuki anlaşmazlıklarda yapılacak tüm iş ve işlemleri yapmak.
f) Yapılan işlemlerle ilgili olarak; aylık, yıllık çalışma raporları hazırlamak, müdürlüğe sunmak.
g) Müdür ve şef tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak
 
Kamulaştırma ve tahsisler servisi
MADDE 9- (1) 04/11/1983 tarih  2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereği; imar planlarında kamuya ayrılmış yol, yeşil alan, belediye hizmet alanı vb. belediye yatırım programı dâhilinde kamulaştırma işlemlerini yapmak.
a) Dava konusu olanları Hukuk İşleri Müdürlüğüne iletmek.
b) Kamulaştırma işlemleri ile ilgili olarak kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonlarının kurulmasını sağlamak ve komisyon kararlarını rapor haline getirmek.
c) Kamulaştırılan taşınmazların, ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinde belediyemiz adına tescilini ya da sicilinden terkin işlemlerini yapmak.
ç) İlgili müdürlüklerle birlikte yıllık ve beş yıllık yatırım programlarını hazırlamak.
d) Kamulaştırma işlemleri sırasında uzlaşma sağlanamaması veya kamulaştırmasız el atma durumlarında, ilgili müdürlüklerle gerekli yazışmaları yapmak.
e) 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 38. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine göre kabul edilen şartlı veya şartsız bağışlanan taşınmazların işlemlerini yapmak ve ilgili tapu sicil müdürlüğünde belediye adına tescilini sağlamak.
f) 2942 sayılı kanunun 30. Maddesine göre; Kamu idarelerine ait taşınmazların devir işlemlerini yapmak.
g) 2942 sayılı kanunun 26. Maddesine göre; Trampa işlemlerini yapmak.
ğ) Umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan hazineye ait arsa ve arazilerin belediye tahsisinin yapılması ile ilgili işlemleri yapmak.
h) İmar Planlarında yol, yeşil alan vb. ayrılmış olan ve mülkiyeti hazineye ait arsa ve arazilerinin tapu kayıtlarından terkin edilmesi için gerekli işlemleri yapmak.
ı) Belediye Meclisi tarafından karar verilmesi halinde belediye taşınmazlarının 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlara devir ve tahsisini yapmak.
i) Mülkiyeti belediyemiz ait veya belediyemize tahsisi edilen taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili işlemi yapmak.
j) Dava konusu olan konuları Hukuk İşleri Müdürlüğüne iletmek.
k) Yapılan kamulaştırma ve tahsis işlemleri ile ilgili olarak, aylık, yıllık çalışma raporları hazırlamak, müdürlüğe sunmak.
l) Müdür ve birim sorumlusu tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak
 
 
Satış ve kiralama servisi
MADDE 10- (1) 03/05/1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesi gereği imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları ve şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerindeki belediye hisselerinin bedel takdiri suretiyle meclis ve encümen kararları doğrultusunda satışlarını yapmak.   
a) Belediye taşınmazlarından satışına ya da kiralanmasına karar verilenlerin 2886 sayılı kanun hükümlerine göre satışını veya kiralamasını yapmak. 
b) Belediyenin hissedarı olduğu taşınmazlarla ilgili olarak ortaklığın giderilmesi ?izale_i şüyu? davaları açılması durumunda meclis kararı alınarak gerekli bilgi ve belgeleri Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
c) Satış için meclis ve encümen kararları alınan taşınmazların işlemlerini yapmak.
ç) Satışı ya da kiralanması yapılacak taşınmazların bedel tespiti için bedel tespit komisyonunun oluşumunu sağlama, alınan komisyon kararlarını raporlamak.
d) Belediye taşınmazlarında kat karşılığı inşaat sözleşmesi karşılığı verilmesine karar verilenlerin, 2886 sayılı kanun hükümlerine göre kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili olarak sözleşme hazırlamak, idari şartname hazırlamak, teknik şartnamenin hazırlanması konusunu takip etmek. Yer teslimi, bahse konu bağımsız bölümlerin eksiksiz, zamanı da tam olarak teslim alınması, aksi durumlarda gerekli cezai ve hukuki işlemlerin başlatılması ve takibini yapmak.
e) Kiraya verilen mülklerin düzenli olarak kontrolünü yapmak, kiralama amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, sözleşme şartlarına haykırı durum olup olmadığını tespit etmek, aykırı durumun tespiti halinde hukuki işlemleri başlatmak.
f) Kiralama süresi biten taşınmazların, sürenin dolmasından önce yasal işlemleri yapmak. 
g) Kira artış bedellerinin, sözleşme hükümlerine göre ve süresinde arttırılmasını sağlamak.
ğ) Kira süresi biten taşınmazların tahliye işlemlerini gerçekleştirerek, taşınmazları teslim almak, tahliye etmeyenler hakkında yasal işlemleri başlatmak.
h) Yapılan Kiralamalara ilişkin dava konusu olmuş, hukuka intikal etmiş konularla ilgili olarak tüm yazışmaları yapmak, konu ile ilgili görüş bildirmek.
ı) Belediye görev ve hizmet alanına giren konularda gerektiğinde ve ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurumları ile yapılacak kiralama ile ilgili protokol ve idari sözleşmelerin düzenlenmesini sağlamak.
i)Belediye hizmetlerinin sunulması için gerekli olan bina kiralarına yönelik araştırmaları yapmak, belediye birimlerinden gelen teklifleri incelemek ve bu konuya ilişkin idari iş ve işlemleri yapmak.
 j) Yapılan satış ve kiralama işlemleri ile ilgili olarak; aylık, yıllık çalışma raporları hazırlamak, müdürlüğe sunmak.
k) Müdür ve birim sorumlusu tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
İdari işler ve evrak kayıt servisi
MADDE 11- (1) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
a) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik, Başkanlık emirleri, encümen ve Melis kararlarını ilgili personele duyurmak,
b) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
c) Müdürlüğün her türlü mali iş (fatura vb.) ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
ç) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.   
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 13- (1 ) Bu Yönetmelik hükümlerini Söke Belediye Başkanı yürütür.

DİĞER YÖNETMELİKLER