ARAMA
Söke Belediyesi

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Geri
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

SÖKE BELEDİYESİ

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV,YETKİ,SORUMLULUK

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) “ Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri ile yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır”.

 

Bağlayıcılık

MADDE 4- (1) Söke Belediye Başkanlığı bünyesindeki ilgili müdürlükler görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

 

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu yönetmelikte geçen

 

 1. a) Başkan :Söke Belediye Başkanı’nı

b)Başkan Yardımcısı    : Söke Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan  

                                     Yardımcısı’nı

c)Başkanlık Makamı    : Söke Belediyesi Başkanlık Makamı’nı

ç)Belediye                   : Söke Belediyesi’ni,

d)Encümen                  : Söke Belediye Başkanlığı Encümeni’ni

e)Meclis                      : Söke Belediye Başkanlığı Meclisi’ni

f)Müdür                       : Söke Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü’nü

g)Müdürlük                  : Söke Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı Kuruluş

 

Kuruluş

MADDE 6 – (1) “Söke Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Söke Belediye Meclisinin 03/04/2015 tarih ve 50 sayılı kararıyla kurulmuştur.”

 

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

(2) Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(3) Belediye Başkanı organizasyon yapısını resen değiştirmeye yetkilidir.

(4) Muhtarlık İşleri Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işler ile ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar

 

Personel Yapısı

MADDE 8 – (1) Müdürlükte Söke Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 9 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.
 2. Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 3. Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

ç) Söke Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 1. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak, 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.
 2. Başkan yada ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.
 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
 4. Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

ğ) Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla ihale sürecindeki ilgililere yazışmalar yapmak.

 1. h) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

ı) Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin arttırılarak taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla muhtar taleplerini takip etmek ve sonuçlandırmak.

 1. i) Muhtarların ihtiyaçları temininde yardımcı olmak.
 2. j) Elektronik ortamdan ve diğer yollardan gelen talepleri oluşturulan sisteme kaydetmek ve ilgili birime yönlendirmek.
 3. k) Sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda rapor almak, toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilmeyen taleplerin gerekçesi, belediye başkan yardımcısının bilgisi dahilindeki sisteme işlemek.
 4. l) İletilen taleplerin sonucunu sistem üzerinden takip edilebilmesini sağlamak ve muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile de bildirmek.

 

Müdürün Görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.
 2. Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.
 3. Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlık çalışmalarını yürütmek.

ç)    Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler   hazırlayarak uygulamaya koymak.

 1. d) Müdürlüğün çalışma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlamak ve sürekli güncel halde bulundurmak.
 2. e) Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek.
 3. f) Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 4. g) Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.

ğ)   İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak

 1. h) Belediyenin stratejik planının ve stratejik planda yer alan performans hedef ve göstergelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak.

ı)  Müdürlüğün çalışmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

 1. i) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
 2. j) Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.
 3. k) Müdürlüğün varsa yıllık yatırım programını hazırlamak.
 4. l) Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun , süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ile ile 1. derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya imzalamak.
 5. m) Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek ile teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.
 6. n) Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 7. o) Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkan ve/veya ilgili Başkan Yardımcısına rapor vermek.

ö)  Başkanlık Makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak.

 1. p) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili talepleri ve şikayetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 2. r) Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek.
 3. s) Müdürlüğe yeni gelen veya görev yeri değişen personelin oryantasyon eğitimini sağlamak.

ş)   Disiplin Amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 1. t) Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek.
 2. u) Müdürlükteki personelin izin işlemlerinde imza yetkisine sahip olmak.

ü)   Yönetimindeki personele görev vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek.

 1. v) Çalışanlaıniş koordinasyonu ve motivasyonunu sağlamak, gizli işsizliği önlemek ve birim içi çalışma akışını kontrol etmek.
 2. y) Astlarından gelen teklif, talep ve şikayetleri değerlendirerek gerekli gördüğü hususlarda düzenlemeler ve işlemler yapmak.

 

Müdürün Yetkileri

MADDE  11 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlüğü;
 • Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan;
 • Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,
 1. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,
 2. Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,

ç) Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye;

 1. İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamaya,
 2. Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,
 3. Başkanlık Makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,
 4. İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya,

ğ) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

 1. İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

ı) Çalışma grupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya,

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
 2. Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,
 3. Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye
 4. Bütçe Kanunununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya
 5. Gerekli gördüğü konularda Başkan yardımcısı ve Başkan onayıyla görüş sormaya,
 6. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

 

 

 

 Müdürün Sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;
 • Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,
 • Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,
 • Gerektiğinde Belediye Encümenine,
 • Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludurlar.
 1. Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;
 • Sayıştay’a,
 • İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,
 • Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna
 • İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak oluşturmakla sorumludurlar.
 1. Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 13 – (1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

 1. Müdürlük dahilide çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
 2. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
 3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

ç) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

2) Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

3) Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

 1. a) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.
 2. b) Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür tarafından ilgili birime havale edilir.
 3. c) Havale edilmiş evrakı veya dilekçeyi alan personel; bu evrak veya dilekçeye mevzuata uygun olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdürün bilgisi dahilinde ilgililere bu yanlış düzeltilir veya eksiklik tamamlatılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir yanlışlık veya eksiklik söz konusu olduğunda işlem yapılmaz.

ç) Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir.

 1. d) İmza karşılığında alınan veya elektronik ortamda evrak kayıt sistemi üzerinden müdürlüğe aktarılan evrak veya dilekçe, evrak kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgilisine havalesi yapılır. İlgilisi tarafından, teslim alınan evraka yasal süresi içinde gereği yapılır.
 2. e) Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evrak, evrak kayıt sistemi üzerinden numara verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılarak veya elektronik ortamda ilgilisine/ilgili müdürlüklere teslim edilir.
 3. f) Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv mevzuatına uygun olarak belirli süre birim arşivinde saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir.
 4. g) Yazışmalarda, Belediye Başkanı veya müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Söke Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ve Yazışma Kuralları ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

 

Müdürlüğün  Uygulama Usul ve Esasları     

MADDE 14 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. a) 5393 sayılı Belediye Kanunu
 2. b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 3. c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

 1. d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 2. e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 3. f) 4857 Sayılı İş Kanunu
 4. g) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

ğ)5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

 1. h) 6245 sayılı harcırah Kanunu,

ı) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 1. i) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 2. j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
 3. k) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 4. l) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

m)Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

n)Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

 1. o) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

ö)İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 15 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik, Söke Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Söke Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Söke Belediye Başkanı Yürütür.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

DİĞER YÖNETMELİKLER