ARAMA
Söke Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

Geri
Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

SÖKE BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

 

 1. Başkan: Söke Belediye Başkanı’nı,
 2. Başkan Yardımcısı: Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 3. Belediye: Söke Belediyesi’ni,
 • Müdür: Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü’nü,
 1. Personel: Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personeli ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5 - (1) Müdürlük aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. Hesap verebilirlik,

ç)   Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları, Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve Teşkilatlanma

Kuruluş

MADDE 6 - Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ”Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Söke Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih ve 2007/4-7 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Müdürlüğün teşkilat yapısı

MADDE 7 – Temizlik İşleri Müdürlüğü;

 

 1. Evsel Katı Atık Toplama ve Konteyner Yenileme Birimi,
 2. Kent Temizliği Birimi,
 3. İdari İşler ve Destek Birimi olmak üzere üç birimden oluşur.

             

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 8- Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yürütür.

 1. Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda olan cadde, sokak ve meydanların temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerin yapılmasının kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 2. İlçe sınırlarının içerisindeki evsel katı atıkların toplanması, evsel katı atıkların ilgili bertaraf tesisine taşınması, sorumluluk alanımızda olan, cadde ve sokakların süpürülmesine ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırmasını sağlamak,
 3. İlçede bölge bazlı olarak yapılmakta olan evsel katı atığı toplama, sokak/caddelerin süpürülmesi çalışmalarının istenen verimlikte, temizlik araçlarının rota planlarına uygun olarak çalışmasını ve belirlenen evsel katı atık toplama programlarındaki gün ve saatlerde yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 4. Evsel katı atık toplama işleminin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerinin yapılması ile evsel katı atık konteynerlerinin kontrollerinin sağlanarak bakım, onarım ve değişimlerini sağlamak,
 5. Bağlı ekiplerle birlikte mahalleler dolaşılarak gerekli önlemlerin yerinde tespit edilmesi, işlemlerin yapılmasını takip ve kontrol edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 6. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse de iletişim merkezine gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak,
 7. Evsel katı atık toplama programına uygun olmayacak şekilde çıkarılan evsel atık toplama ekibiyle toplamak, evsel katı atıkların ilan edilen zamanında çıkarılması için bilinçlendirme çalışmaları yapmak/yaptırmak, önleyici tedbirler almak, alınan önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,

 

 1. Tespit edilen strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulamasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,
 2. Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 3. Kent temizliği konusunda uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, kent temizliği sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek;
 4. Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.)Belediyeyi temsil etmek,
 5. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak, işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanının tespitlerinde belirtilen hususlarda çalışmalar yapmak, iş sağlığı ve işyeri güvenliği konusunda eğitimler verilmesini sağlamak,

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9 – Temizlik İşleri Müdürü,

 1. İlçe Evsel Katı Atık Yönetim Planını hazırlamak,
 2. Kendisine bağlı görev yerlerinde işlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için personel görev dağılımını yapmak, müdürlük işlemlerinin süreç iş akış şemalarını hazırlamak, uygulamaları denetlemek, belediyenin diğer birimleriyle koordinasyon ve ekiplerin uyum içerisinde verimli çalışmasını sağlamak,
 3. Müdürlük amaçlarının gerçekleştirilmesinde başarıyı arttırmak için çalışmalarını haftalık, aylık, yıllık, olarak planlamalar ve görevlendirme yaparak çalışma programının uygulanmasını sağlamak,
 4. Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyon ve kurullarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek;
 5. Evsel katı atık ile ilgili mevzuat doğrultusunda uygulanan ya da uygulanacak olan projeleri, fizibilite çalışmalarını da içine alan plan ve programları, veri tabanı oluşturulmasını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak, bu hususta uygulamaya yönelik projeleri takip ederek, Belediyenin uygun projelerde yer almasını sağlamak;
 6. Müdürlük personelinin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için hizmet konusunda eğitime tabi tutmak,
 7. Çalışma alanına giren ve yukarıda sayılmayan görevler ile Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmakla yetkili ve sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Evsel Katı Atık Toplama ve Konteyner Yenileme Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10 – Müdürün görevlendirdiği birim sorumlusunun denetiminde olmak üzere, Evsel Katı Atık Toplama ve Konteyner Yenileme Birimi,

 

 1. Birimin görev kapsamına giren konularda sorunların saptanmasına katkı sağlayacak, iş ve işleyişleri geliştirecek veri tabanı oluşturmak, dijital olarak kayıt altına almak ve analiz etmek,
 2. Evsel katı atık toplama ve taşıma hizmetleri ile ilgili plan ve projeler üretmek ve geliştirmek,
 3. Evsel katı atık toplama, taşıma hizmetleri ile ilgili hafta içi, hafta sonu, resmi ve bayram tatillerinde hizmeti aksamaya yol açmayacak şekilde yapılacak çalışmaların programlarını hazırlamak,
 4. İşleyişte ortaya çıkan problemler konusunda müdüre bilgi vermek, yapılan çalışmalardan sonra teknik işler ile ilgili işlerin faaliyet raporlarını hazırlamak ve faaliyetlerle ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek,
 5. Sorumluluk alanında bulunan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile raporlar hazırlamak ve üst makama sunmak,
 6. Sorumluluğu altındaki araçlarının ve makinaların düzenli olarak yıkama, yağlama ve ilaçlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Evsel katı atığı toplama araçlarının, gereçlerin ve makinaların kullanımına gerekli özeni göstermek, görevi ile ilgili evrakları korumak ve saklamak, Evsel katı atığı toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanının temiz ve bakımlı olup olmadığını kontrol etmek,
 7. Müdürlüğe ait tüm araçların, ilgili sorumlularının bilgisi dâhilinde, günlük, haftalık ve aylık periyodik bakım ve onarımlarının yapılmasını ve faal durumda olmasını sağlamak,
 8. Arızalı araçların yerine çalışacak araçları belirlemek, arızalı araçların kademeye sevkini ve bakımlarının yaptırılıp faal durumlarının devamını sağlamak,
 9. Araçların kaza ve arıza yapması durumunda, kaza raporlarını takip etmek, ilgili personel hakkında tutanak tutmak, gerekli yasal işlemleri başlatmak, araçların bakım ve onarımının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
 10. Personelin sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin Trafik ve Karayolları Kanununa uygun olarak kullanmalarını sağlamak, Müdürlükte görevli araç şoförlerine “Araç Kullanım Eğitimi” ile “Trafik Eğitimi” ve araç bakım ekibine “Araç Bakım Eğitimi” konularında belirli periyotlarda eğitim, seminer vb. etkinlikler düzenlenmesini sağlamak,
 11. Evsel katı atık konteynerlerinin belirli periyodlarda yıkanmasını ve dezenfekte edilmesini sağlamak, bunlar için gerekli araç, ekipman ve personel programlamasını yapmak, kontrol etmek,
 12. İlçe sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan Evsel katı atık konteynerlerinin tespitini yapmak,
 13. Mevcut Evsel katı atık konteynerlerinin kontrolünü yapmak, bakım ve onarımı gerekli olan konteynerlerde her türlü bakım, onarım ve boyama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 14. Aylık, yıllık periyodlarda hurda, bakım ve onarım, cihaz bakımı, konteyner yer değişimi vb. işlerin girdi, çıktı kayıtlarını fiziksel ve dijital kaydını tutmak ve imza altına almak,
 15. Yıllık, aylık, haftalık periyotlarda atölye maliyetleri ve verimi hesaplamak ve kayıt altında tutmak, ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak ve alımı için gerekli işlemleri yapmak
 16. Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımına gerekli özeni göstermek, görevi ile ilgili evrakları korumak ve saklamak,
 17. Görev kapsamında vatandaşlardan Belediyenin iletişim kanalları (dilekçe, telefon, belediyenin sosyal medya hesapları vb.) yoluyla gelen istek, şikâyet ve önerileri zamanında değerlendirmek; sorunu çözerek ilgiliye bilgilendirmek,
 18. İlçede Evsel katı atıkların toplanması için maliyetleri en az düzeyde olacak şekilde toplama araçlarının rota planlarını hazırlamak, yürütmek ve denetlemek ile yetkili ve sorumludur.

  

Kent Temizliği Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- Müdürün görevlendirdiği birim sorumlusunun denetiminde olmak üzere, Kent Temizliği Birimi,

 

 1. Birimin görev kapsamına giren konularda sorunların saptanmasına katkı sağlayacak, iş ve işleyişleri geliştirecek veri tabanı oluşturmak, dijital olarak kayıt altına almak ve analiz etmek,
 2. Kent temizliği ile ilgili plan ve projeler üretmek ve geliştirmek,
 3. Kent temizliği hizmetleri ile ilgili hafta içi, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılacak çalışmaların programlarını hazırlamak,
 4. İşleyişte ve işleyişten ortaya çıkan problemler konusunda müdüre bilgi vermek, yapılan çalışmalardan sonra teknik işler ile ilgili işlerin faaliyet raporlarını hazırlamak ve faaliyetlerle ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek,
 5. Sorumluluk alanında bulunan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile raporlar hazırlamak ve üst makama sunmak,
 6. Belediyenin hizmet alanları içerisinde cadde, sokak, yaya kaldırımları ile kaldırım kenarlarını süpürge personeli ve süpürme araçları ve makinaları ile süpürme işinin yapılmasını sağlamak,
 7. Yaya kaldırımları ve kenarlarında görsel kirliliğe neden olan otların temizliği ile genel mıntıka temizliği işinin yapılmasını sağlamak,
 8. Her türlü sigara izmariti, peçete, kağıt, poşet, su şişesi vb. atıkları; cadde, sokak, yaya kaldırımı vb. alıcı ortama bırakanları uyarmak, uyarıları dikkate almayarak atıkları gelişigüzel bırakmaya devam eden iş yerleri ve meskenleri Belediye Zabıtasına bildirmek ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 9. Görev kapsamında vatandaşlardan Belediyenin iletişim kanalları (dilekçe, telefon, belediyenin sosyal medya hesapları vb.) yoluyla gelen istek, şikâyet ve önerileri zamanında değerlendirmek; sorunu çözerek ilgiliyi bilgilendirmek,
 10. Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımına gerekli özeni göstermek, görevi ile ilgili evrakları korumak ve saklamak,
 11. Anlık olarak oluşan ve alınması önem arz eden bölgesel kirlilikleri temizlemek,
 12. Haftanın belirli günlerinde günlük olarak kurulan semt pazarlarının öncesi ve sonrasında temizlik faaliyetlerini hazırlamak, yürütmek ve denetlemek ile yetkili ve sorumludur.

İdari İşler ve Destek Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12-  Müdürün görevlendirdiği birim sorumlusunun denetiminde olmak üzere, İdari İşler ve Destek Birimi,

 

 1. “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Müdürlüğün yazışmalarını hazırlamak ve Standart Dosya Planına uygun olarak dosyalanmasını sağlamak,
 2. Müdürlükte çalışan personelin maaş, yevmiye, ikramiye, fazla mesai, izin, mesai takip, sigorta ve sosyal hakları gibi özlük işleriyle ilgili tüm kayıtları hazırlamak, ilgili birimlere iletmek, dosyalanıp muhafazasını sağlamak,
 3. Müdürlüğe ait 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan tüm alımlar ile İhale dosyalarının ve ihale yoluyla yapılan işlerin hakedişlerine esas olan evrak ve kayıtları tutmak, dosyalamak ve ilgili birimlere göndermek, ihale şartnamelerine aykırılık olması halinde, yüklenici/yüklenicilere cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek yapılmasını sağlamak,
 4. Müdürlüğe ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler ile büro ve kırtasiye malzemeleri ihtiyacını tespit etmek, malzemeleri temin etmek, birimlere ihtiyaçlarına göre ulaşmasını sağlamak, kaydını tutmak ve muhasebe kayıtlarını hazırlamak,
 5. Müdürlük görevi kapsamında vatandaşlardan Belediyenin iletişim kanalları (dilekçe, telefon, belediyenin sosyal medya hesapları vb.) yoluyla gelen istek, şikayet ve önerileri ilgili birimlere havalesini yapmak, birimden gelen sonuçları sisteme girmek ve ilgiliyi bilgilendirmek,
 6. Mevzuatın gerekli gördüğü çalışmaları gerçekleştirmek, veri akışını sağlamak, raporlayarak birim sorumlusunun bilgisi dâhilinde müdüre sunmak ile yetkili ve sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

Diğer Hükümler

MADDE 13-

Temizlik İşleri Müdürü yürürlükte olan Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasında yetkili olup, Başkana ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

04.12.2015 tarih ve 2015/12-223 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Temizlik İşleri Görev, Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 14-

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi “m” bendi gereği Söke Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra Belediyenin resmi internet sitesi (www.soke.bel.tr) üzerinden yayımlanarak yürürlüğe girer. 

 

Yürütme

MADDE 15-

Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

DİĞER YÖNETMELİKLER